1-4 nøng Mvrim íwe Cvmrécèrì Shàmná rí daqke kadø Nàrdvzvr lvm Dang.

1-4 nøng Mvrim íwe Cvmrécèrì Shàmná rí daqke kadø Nàrdvzvr lvm Dang.

 

Denì nø 1-4 nøng mvrim vlwe Cvmrécèrì Shàmná rí daqke kadø Nàrdvzvr lvm dang nvng singnø tiqdongcè dvtit dvle

dvshat mvyønge.

 

Shóngshiwe pèmè vnvm vchvng maq vdèò àngcèrì shvmná vsòrshaqí ngøwe nø pàrvt ímá? Yalùng svng pèmè maqí

vdèò àngcèrì mvdvmø kámvrvm lvm vlrà wedø zìdang vhán lúnhøq dvzøm mvkok tvrà shørlvm gø ràwe íe.   
   

 

Kàpvn rvt ímá? Angmaq gvzøp mvnshìlvm dvrè màvl rvtnø ímá?  Angmaq shóngshiwe zørwepvn nvmwur rì angmaq

vmmvyø we vmaqlvm rìsvng mvlúnò rvt ímá?         

Kàshøn mvsháòwe Cvmrécèrì ínìgø àng gvzavkiqnø ngødvtvnò we ínìnø ànglún mvyøwe dvrè lúnlvm lánòe. Wedø

ngødaq kē màá kà gvzv́mshì weí, ang svng kapvn ràwe dang røt ràe. Kapvn shò:ngò má? Kapvn wámvyøè má?

Kadø dvdvmòe wa màá kà gvzvmshìnø røt ràe.
           

 

Vdèò àngcèrì vkvtdø mvgàm màshvla we laqyàrì dvtvnshì daqke kadø vgámlvm waìnimá?
            
Nvmlvt cvmrécèrìò shvmná rìwe nøntsvng nvlshihøq shvnì vldvzvr ràe. 
Kàshvdún - Shopping Mall gvt svng dìlvm íninø cvmrecè svng gø egoònø àngí shò:ngòwe dvrè svng wànnāràe.

Wemepvng nø angnøtshømvmè.  
            Àngpè, mèmaqí àngcè rìsvng a:ngíshò:ngò we, svng angnøtshømdø rvsvngshi dvzvrò dangnø angnønt

dvbùlvm lúnòe.Kàshvdún - vsháng yùprà kèní kùngshì daqdvgvp mørzvng dvchuq shìni má? mvínìnø Yuprà zvng

rvdàònimá? wanø vdèí rvsvng shìlvm rvtø zí, ràe. Wedøí angmaqí shò:ngò dø rvsvng shìnø wàlvm wa íe. Vlé

daqòwe ínigø vdènø vdè vlíng shìnø vdènø vdè walvm bvnlì dang svng rvsvng shìshá daqòe.
 

 

2-nøng mvrim Cvmrécèrì nø kà svmaqmaqcèwa shø'ne. Kà gvzà shønmvsháshiwe írvt anglún mvyøwe a:ngí shò:ngòwe

dvrè rìsvng mvlúnòwe íninø angnø shvmnárí dvrøq weí ngø daqwe íe. Wekvt pèmè maqínø màá kà gvzvmshìnø røt ràe.

Vmmvyø we yupmvyø we rìsvng màá kà taqkèní gvzømshìnø røt ràe.
            

 

Pèmè maqí Cvmrécèrì wedø mvzøm mvyà ídaqke kadø nønt taq dvdvm nøngmá? 
Vdèò angcø angcèrì shvmná rí dvrøqwe nønt vmánglvm dvpvt a:ngí shò:ngòwe legà rìsvng poqònø rødvtvn ràe. Wedø

mvínìnø a:ngíshòngò we mvshør rìsvng shønò we, vhøshìlvm rìshønò nø vhøshì dvzvrò wegø nønt dvbū lvm lúnshì

dvzvr we íe.  
            

 

Pèmè maqnø cvmrérìò shvlá vtvngwe svrarì íe. Cvmrérìnø ngøwe shvmnárí nø vllvm dvlè vdèò angcø angcèrì síngsháò

høq shvngøtlvm vchvkwe íe. Àngpè, angmè maqò nønggøp kèní shvmnárí dvrøq we kàrì wa shønòwe íninø wedøni

tiqdvchá cvmrérìò nønggøp kènígø wedøni tãlúnshìlvm wa ídaqe.Kadvgvpgø cvmrérì svng shvmnárí dvzvrwe dang

màdvtvnlvm gvzá vchvkwe íe.

 

Jøngjøng chømvrvm taq mvsat shìwe dvránø màvl. Wedø ínigø, vdèò angcø angcèrì svngnø vdènø vdèí sháòwe dang

kèní shvngøt shàì we íe. Vkvtdø paqzí dvkømò we tips taq kèní gvzà vjúvlwe dang sharing wà:ngòwe íe, shángbèí

mòngzøl we jèjú lelún nøng shángbe kaqsvng oqà.  
            

 

Add new comment

2 + 3 =