Angcø' Angcè rì kaqsvng dvkùm dvtéò nø shvngøt vjøn lvm dang.

Angcø' Angcè rì kaqsvng dvkùm dvtéò nø shvngøt vjøn lvm dang.

 

Cvmré tiqgø dvté lvm nvng vháng vlún lvm nø Angpè angmè maqò døngjá íe. Angpè angmè maqí cvmré rìsvng dvkùm dvtéò, Shvngøt vjøn lvm nø gvzà vchvk we íe. Wedø cvmré rì vháng lvm dvpvt shaqré rìò wur taq vhap we íe.

Cvmrérìò lvpvt nø angpè angmè maqò lvpvt kení pvng shìwe íe. 

We rvt nø cvmré tiqgø dvté lvm dvpvt gvzà yak we írvt døngmvn jò we dang taq kení shvngøt dvtú lvm gvza vchvk we íe.   Cvmré nø Gvràyí ziwe kømpaq íe wanø vto sha ìe. Wedø írvt gvzà vpø we íe. Gvràyí zì we  kømpaq írvt ang jejú svng oqã wanø 
Gvrày mòngkà taq kení gø Gvrày nønt cvn lvm shvngøt dvtú ràwe íe.

 

Vsvng rì nvng vrvm vrá shá lvm, kà shøn shá lvm, vlù záng shá lvm, pvlàcè dang taq shvnshér lvm dvpvt shvngøt dvshvt ràe. Welong nø shaqré rìí tvleò we zaqshøp íe.

Nøngmaqò shvnshér kàru taq shaqré rìí nø cvmré rì kaqsvng shóng shì ràe, wanø ( Titus 2:4 ) taq yvng lún shìe. Nøngmaqí shvzat ì we cvmré rìsvng mvshòng we angpè angmè nø mà vl we íe, shóngnøt nø gvza vchvk ngè. Cvndøng ràwe íe.
 
Shøn mvyø wenø tiqmaq angpè angmè maq nø cvmré rìsvng gvza nøt cvn nàwe shvngøtnò we gø ma-vl, yàlòng nø cvmré rìsvng shòng we nø mví, wanø  mòngkà taq kení shvngøt dvtú shìwe vle.

Pàwálvm wanì Elia ínø angcè tiqgøí màshvla

 

we bvnlì mvrà wàò we vléò ínigø nàrlvm pàgø màshvngøtnò rvt Gvràyí nø angsvng gvza cerè dvké we mvrà zí bøà we kaqsvng shvgùn zàywà bok ( 1:4-5) taq yvng lún shìe. Angpè angmè maqí cvmré rìsvng chvk shò:ngò we

ínìnø vháng lvm dvpvt shvngøt lvm dvshvt we íe.

Kàta we cvmré rì ílúnlvm vháng vlúnlvm svng angpè angmè maq shvngbè dvzaq shì ràe. Angpè angmè maqí bø'n dvzvr mvyø' we tiq dang gø íe.

Wedø írvt cvm we rvtø rì taq kení cvmré rìsvng vpø we laqyà shvlá dvtvn bøà we ínìnø tedaq ke shaqré rìsvng gø vpø shvlvm ílò:nge.

 

Cvmré rìsvng gvza shóngshì we svng dvtvn lúnò we ínìnø cvmré rìgø shaqré rìsvng shòng lvm wa íe. Cvmrérì kaqasvng gvza yà:ngò nø shvngøt dvtú ràe.

Cvmré rì nøtzà dø mawà lvm gø vchvk ngè. Tiqbaq vlé bøà we kaqsvng mèdvcøpăò nìnø mèpvng vní baq vlé lvm wa ílò:nge. Lvngdøm nø tiq Lvpvt vlé lvm wa ílò:nge.

Wedø írvt angcø' angcè rì kaqsvng shvngøt vjøn lvm wàì, shvngbè kaqsvng oqã.

Add new comment

9 + 1 =