Bv̀nlì wàngrì taq vzø̀m vzvpwe tvrà shvla lúnlv́m dvpvt

Bv̀nlì wàngrì taq vzø̀m vzvpwe tvrà shvla lúnlv́m dvpvt

Bv̀nlì wàngrì taq vzø̀m vzvpwe tvrà shvla lúnlv́m dvpvt

Shóngshø̀ngwe shòlaqré vnvm vchangrì vdènø kadø íwe bv̀nlìwàng taq vl vduwe ínìgø vdèò shølshú rì, rvmnvngrì tasv̀ng vzø̀m vzvpwe tvrà rìtaq vdu vbóngdø, shvladø vzø̀m vzvplv́m nø mvdø̀ng vchak we íe. Wewa mvtaq online kukèní vtoq vtip:ì we tvrà rì taq gø shvladø vzø̀m vzvp vtoq vtiq lv́m nø gvzàni vchak wegø íe. Wedø vzø̀m vzvp vtoq vtiqwe tvràrì taq shvladø wáshìwe nø vdèò lvpat bv̀nlìwàng tvràrì dvpvt gø shvlawe àngshí àngwvtrì vtoshì lúnlv́m tvrà tiqlòng gø ílongnø lvpat taq jórlún lv́m tvrà tiqlòng gø íe. Werì taq

1 – Nøt tǿng ràwe… tiqdá vsv̀ngí shø̀n kàsv̀ng shvláwa táā lúnwe nø vzø̀m vzvp vtoq vtipwe tvrà shvlá tiqlòng ni íe. Vsv̀ng wawe nø vdèí èwàò we tiq tvrà sv̀ngwa nøt løpshìwe wásháò nø̀ tiqdá vsv̀ngrì í shø̀:nò kàrì sv̀ng táā mvsháò vsv̀ng kaq kagǿ taqkèní ínìgø vzø̀m vzvp vtoq vtip mvneshì rawe gø íe. Tiqdá vsv̀ngrì ò kà sv̀ng shvláwa táā mvsháò vsv̀ngtiqgǿ taqkèní àngtaqkèn[ ínìgø vsv̀ngtiqdá kaq shø̀n kànø vpǿ lv́m tvrà mv-vl longwe gø bǿnsháò we íe.

2- laqyà kèní vzø̀m vzvp vtoq vtipwe…vdè góng jàng laqyà mǿíni dòngnøt kèní vzø̀m vzvp vtoq vtipwe tvràrì nø vdèí dèdāmòwe tvrà høq shaq tuqlún dvzv́r wegø íe. Bvngmvnǿcè íwe jànglaqyà rìnvng ngø̀rngun we kàshaqrì taqkèní vdèkaq sv̀ng téwa tiqdá vsv̀ngí shóngwámshì rawe ínø̀ vzø̀m vzvp vtoq vtiqwe tvrà taqgø shvng shvng wa bǿn dvzv́r lúnwe gø íe.

3- Vne í dvjaq vtoq vtip we wáshì ràwe… vsv̀ngrì nvng vhømnø̀ dvmv̀nwe, vtoq vtiqwe rvtø̀ taq àngmaqò shø̀nkàrì sv̀ng vchak wáānø táā we dang svng dvtan lv́m dvpvt àngmaq nvng chapdap dvjaq kenø̀ vtoq vtip shìràwe íe. Wedø vne nvng dvjaq kenø vtoq vtip we dang taqgø lajøm vldø dvjaq kewe àngò shø̀n kàrì svng vpǿāwe dø dvjaq we lvjø̀m svng wáshì ràwe gø íe.

4- Vsv̀ngrì nv̀ng vrv́m vráwe tvràrì taq shvng shvng wa wáshì ràwe… vdèò ni vrv̀m bv̀nlì wàngrì taq vsv̀ngrì nvng vzø̀m vzvpwe dang taq àngmaq nvng shvng shvng wa shǿn vtàn kewe shèrwe nøt mvsø̀nrì taqkèní vtoqshì we nø shvla we jàng laqyà tiqlòng gø ílonge.

5- Rv̀mnvngrì mvdàm kám we nøt gv́lshìwe… rv̀mnvngrì mvdàm kámnøt gv́lshì v́l ràe. Vdèò rv̀mnvngrì mvdàm taq kámnøt zangwe laqyà dvtānā we taqkèní vdè sv̀nggø rv̀mnvngrì yv́ngkèní vrá vdè kaqsv̀ng kámvm rawe gø íe.

6- vdu vbóngwe dvdam nøt cunnøtrì v́l ràwe…. Vdèò bv̀nlì àngkàngrì mǿíni bv̀nlì wàng rv̀mnvngrì dvhø̀ taq tasv̀ng dvdam nøt àngmaqò nøt cunnøt rìsvng vpǿ shvringā lúnràwe gø íe.

7- nøt mvsø̀nrì sv̀ng shvng shvng wa vtán shìràwe… vsv̀ngrì nvng vzø̀m vzvp vtoq vtipwe tvrà taq shvladø wálú:nòwe vsv̀ng tiqgǿ nø kadø kàshø̀nwe ínìgø àngmaqò dòngnøt sv̀ng shvng shvng wá yv́nglún shìwe gø íe. Vsv̀ng wawe nø nøt mvsø̀n shèrwe taqkèní vdu vbóngdø kà shǿn sháràwe gø íe.

8- Vpǿke sháràwe… Vsv̀ng wawe nø vdè tiqgǿò síngrál nøt kèní àngshvrà lushìnø vzø̀m vzvp vtoq vtiqwe dangtaq téwa vtán longwe íe.

9- nøt vwángshì lúnwe…. nøt vwángshì lúnwe tvrà nø tiqgǿ nv̀ng tiqgǿ vzø̀m vzvp vtoq vtipwe tvrà dvpvt vchak we tvrà tiqlònggø íe.

10- jòwe vzø̀m vzvp tvrà sv̀ng cv̀ndøng ràwe… jòwe vzø̀m vzvp tvrà sv̀ng cv̀ndøng ràwe wawe taq tiqgǿ nvng tiqgǿò ni vrv̀m cùnshìwe tvrà, àngmaqò bv̀nlìrì nø tiqgǿ nv̀ng tiqgǿ nø vsháy we ínø̀ wedø màbóngwe tvrà taq vdu vbóng dø vzø̀m vzvp vtoq vtip shárà we sv̀ng síngshá lv́m shvdǿm we íe.

Add new comment

1 + 11 =