Bvnchvtrì svng vdu vbóng dø pvran ràwe

Bvnchvtrì svng vdu vbóng dø pvran ràwe

Bvnchvtrì svng vdu vbóng dø pvran ràwe

 Vdè ò lvpat tvrà taq bvnchvtrì àngpv̀n pv̀n vkǿn rawe rvtø̀ rì shvngbe í vhǿ:mìe. Mvhkrǿm mvdøprì mv-v̀lì we rvtø̀rì taq yaklv́m shìwvtrì àngpv̀n pv̀n vhǿmì we rvtø̀ svre nøt kèní pàgø wá mvsháì nø mvtú lá mvsháì we rvtø̀rì vhǿm sháìe. Vtang kèní nøt dat nøt vtang lv́mdø íwe shìwvtrì vhǿmshì rawe mvtaq rvgaq mvdàmø cúnshì lv́m nøt mvsø̀n kù:ngà mv-vl rawe høqshaq vhǿm sháì wegø íe. Tiqkvt kvt we shìwvtrì svng shv̀mná vsorwe nøt kèní pvran we gø wáshá ìe. Wedø írawe kvt we bvnchvtrì nø zø̀mvm we mv-vl nø té wa shokvm we tvrà svng bǿn dvzv́r sháò wegø íe.

Wedø vdu vbóng dø pvran we mv-vl rakvt làngdø̀m taq nøt tǿnshìlv́m, nøt yòl lv́m nvng kratcǿm lv́m tvràrì svng tuq sháò wegø íe. Bvnchvt vrv̀m svng cipshì we nøt gv́lshì ràwe mvtaq we àngò mvtú svng shvlá wa dvtøp nø pvran lv́m gø gvzà vchvk longe. Wedø àng mvtú svng lá èlún bǿò wekvt wa vdu vbóng dø pvran lv́m nø gvzàni vchvkwe íe. Tasvng shóngnøt gv́lshì we taqkèní wa we bvnchvt rì svng vle lún pvran lúnwe tvrà gø íe.

Nøthøp we laqyàrì svng vsvngrì taqkèní mvshóng wámshì wegø ínø̀ vdè ò nøt mvsø̀n svng kadvgvp gø bvng mvnǿcè wáshì lv́m gø vchck longe. Vdè góng vdè ídǿm shìwe nøt laqyà rì svng gur nø vsvng rì nvng vdu vbóngdø wáshì lv́m gø gvzàni vchvk we íe. Vsv̀ngrì taqkèní vdè kaq svng mvshóng wámshì lv́m laqyàrì gv́lshì mvdaq. Vsv̀ngrì tiqmaq taq paqzí mvkrǿm mvdøprì gvzà vlwe ínìgø tiqdá vsv̀ngrì kaq yv́ng mvtàmvm we laqyàrì vlwe vsv̀ngrì gø gvzà yv́ng lúnshìe. Werat vdèò lvpat taq tiqdá vsv̀ngrì nvng vdu vbóng dø wáshì nø vzø̀m vzvp lv́m nø laqni vchvk wegø íe.

 Vsv̀ngrì nvng vzø̀m vzvpwe tvrà taq dvzà dø wáshì nø yv́ng vnvpwe tiqtvrà nø shvngbe nvng vhøshì we heliyet mvrshv̀m dvtan lún lv́m gø laqni vchck longe. Wedø nøt laqyàrì dvtan shìwe vsvng tiqgǿ dvpvt nø vsvng shvngbe taqkèní vlǿmvm rawe ínø vzø̀m vzvpwe vtoq vtiqlv́m tvrà rì taqgø shvlawe mvtú svng vtoshì lún wegø íe.

Vsvng wawe nø tiqgǿ nvng tiqgǿ dvhø taq tasvng mvrà lawe nvng ciplawe, tiqdá vsvng kaqwa mvrà shvri wegø wáshì mvdaq. Vdè góng svng vdè èshóng shì døni tiqdá vsvng kaq gø shóngnøt kèní síng sháā kelv́m nø gvzàni vchvk wegø íe. Tiqdá vsv̀ng gǿ kèní vdè kaqsvng vjú mvziwe ínìgø vdè taqkèní àngkaq svng shóngnøt dvtanā lún we tvrà nø vtang kèní dvgùng vlnø vpǿwe nøt laqyà tiqlòng gø íwe dang shvdǿm nø nònggwòn ziwe íe.

Add new comment

12 + 0 =