Chá vle dvzìn we mèwa ni

Chá vle dvzìn we mèwa ni

 

Nøngmaq dvcì rì vtóng taq tasv̀ng dvzìn kewe kadvgvp gø wáshàì e. Wedø dvzìn we tasv̀ng shvrè kewe taqkèní tiqgǿ nvng tiqgǿ dvhø̀ taq vzø̀m vzvp we tvrà svng téwa ngv̀ngdøng dvzv́re wa lán sháì wegø íe.

 

Wedø chá vle dvzìn we nvng shvrè kewe taqkèní làngdø̀m taqnø nøt mvgø̀r we nvng nøt vyv̀ng kelv́m tvrà svng dvbung dvzv́r sháò we svng síngshá ràwe gø íe. Wervtnø̀ cv̀mré rì svng ínìgø, shaqré rì svng ínìgø zá vtøp dvzv́r mvyǿ we nøt kèní dvzìnwe nvng shvrè we wá mvdaq.

 

Shaqré rì taqkèní cv̀mré rì kaqsvng dvzìn longwe kvt àngkaq svng zá vtøp dvzv́r mvyǿ we nøt kèní dvzìn we nø mǿí. Ínìgø we dø dvzìn we èwàò we taq cv̀mré rì àngmaqí nø jø̀ng jǿng íe wa lv́nshì bøwe ínø̀ nv̀nggøp kà kèní vsè we, nøt mvgø̀r we vkámshì rawe laqyà rì svng yv́ng wámshàì we rvt shvrè nø dvzìn we wá sháì wegø íe.

 

Wedø dvzìn we tvrà mvme boq èwà bǿò we mèpvng nø nøt paqzí vdè rì taqkèní gùn dvtøp we taq cv̀mré rì àngmaq ò nøt mvsø̀n vdòng taq nøt dvmárì vcaq sháòe wanø̀ vtànò wegø íe.

 

Vsv̀ngrì taqkèní nv̀n nv̀n dvzìnò nø shvrèò we vhǿmò cv̀mré tiqgǿ taq

1. Nøt cv̀m nøt, shv̀mná vsor we nøt rì àngwà mvdàm téwa bø̀n longe.

2. Vdè góng vdè kám nøt vnǿn longe,

3. Vsv̀ngrì mvdàm vzer shìwe nøt vháng vmnø̀ kagø svng gø mvkámvm we nøt rì bung dvzv́r lúngòe.

4. Shvraq nøt, Svre nøt rì àngwà mvdàm vháng longe.

5. Àngwa wa nøt cv̀mwe nøt kèní vsv̀ng mv̀ngpòng mvdò rì nvng vzø̀m we tvrà taq vnǿn longe.

6. Vsv̀ng kaya svng mà shvla wawe tong kèní yv̀ng lúngò nø vdè nøt svng wa wáshì longe.

7. Tiqdá vsv̀ngrì kaq svng vkámshì we laqyà zángshì sháòe.

8. Dang vrv̀m taq nøt bùm nøt, svre nøt rì zángshì longe. Wanø shvdǿm we íe.

 

Cv̀mré rì kaqsvng ngø høq dvzìn lúngò wekvt àngmaq taqkèní vrá vkámshì longwe kvt we cv̀mré gø svng gvzà nøt zaqe wanø̀ shǿn sháìe. Wervtnø nøt mvsø̀n shèr we cv̀mré rvtø̀ taq chá vle dvzìn we, shvrè we tvrà wá vyá shìlv́m shvdǿm we íe.

 

Cv̀mré ínø pàgø mvsháò wanø̀ dvdut mvdaq, àngmaq taqkèní vrá vtán mvlúnò we wa vl longe. Shaqré rì taqkèní shø̀nwe kàrì shvngbe nø àngmaqò vnà, nøt mvsø̀n rì taq shvngbe síngrv́l, dvtøp lúnò we íe.

 

Paqzí vdè rì taqkèní dvtú we taq cv̀mré tiqgǿ nø (7) shvlá kèní nø àngmaqò àngpè, àngmè rì taqkèní kadø wa vcung rawe tvrà svng kadvgvp gø vløt nòwe íe wae. Wervtnø̀ vdè shvnvng gùr gùr taq cv̀mrérì kaq svng nøt zá vtøp dvzv́r we dvzìn we tvrà rì mvwà lv́m nvng àngpè, àngmè maqí gø shvla cè vcùng lv́m vchvk we dang shvdǿm we íe.

Add new comment

11 + 1 =