Dènila bat làngrérì nvng gvlshì ràwe tvnù mangárì

Dènila bat làngrérì nvng gvlshì ràwe tvnù mangárì

Nøngmaq cúnshàì we mònggvn yachàng mvdàm taq tiqni nvng tiqni vlíng vpo mvnshì nø paqzí zìdangrì gø vháng mvnshì e, vsvngrò lvpat zìdangrì vháng mvnshì nø wulaq bvnlìrì, vko vkángrì làngrérì dvhøtaq vtoshì lún we bat svng tuq ráì we gø íe. Yadø vlíng vpo mvnshì ráìwe lvpat svng cvnlún lvm dvpat vl ràwe nvngòn kùngàrì, shánøt zitnøt rìsvng cvnshì nø lá vshøp shì lvmgø gvzàni vchyak we íe.

Téwa paqzí zùng rì cvnshì dáng bøò we làngrérì taq bvnlì vko vkángrì tvpshì lúnlvm dvpat kadø íwe dangrì taq kèní angdè lvpat svng tubùm dvbangā lúnwe dang svng tiqdungcè dvtit tvle lvm íe. Nvmlat làngré tiqgø taq dvdamshì ràwe nø àngdè lvpat taq kapà dang shóngshìnø nøt lúmwe ímá? Àngdè lvpat taq kapà bøn mèyøe walòng svng dvdam shì ràlonge.

Kàshvbóng, àngdè nø vsvng nvng vtoq vtip shìwe dang taq gvzàni nøtløm nø shóngshì we tiqgø ínìgø àngdè dèzømshìwe bvnlì nø vsvng nvng vhøm mvngushì we mvl, tasvng vtoq vtip we dangrì mv-vl we bvnlì taq wá vdu rawe ínìnø kadøgø nøtshøm, nøt byolvm mv vl long we íe. Wedø írat nø rvtø lushì nø angdè bøn mvyø we svng bøn lúnlvm dvpat nvmlat danggvp ku dvzaqshì ràwe íe.

Àngdè tiqgø kapà bøn mèyø we svng tøp tøp wa shi mèsháshì we ínìgø angdè dvzøm shì vdu we bvnlì rìtaq tøp tøp wa dvzaq shìweí tiq rvtøcètaq nø àngdè kàdø bøn mèyø lòngsvng síngshá shì ràwe ínø vwa dø rúngdàng wawe taq kèní rvtø màshvle lvm gvzà vchyak we íe. Vrá nø làngrérì taq àngdèí èwálúnò we kùngàrì svng gø rvtø vrvm dvløtshì sháràwe íe.

Tiq kvt kvt àngdè taqkèní wá mvlúnò wa lánshì we bvnlìrì svng døngjøng taq èwàvtnò dvgvp dèdamò mvdàm téwa dánglún, jórlún shìwe svng yánglúnìe. We ratnø kapà dang taq ínìgø mvbøn daq wawe nøt mvzángshìlvm shvdøm we íe. Dvtut shvdøm nø nvngòn zí mvyø we taq angdè góng àngdè kámshì nøt vlwe tiqgø taq ínìgø àngdè nvng gvzàni vzvr nø mvsíngshá shìwe dangrì taq dvzaq shìlvm ínìnø tvlú dvgø shìwe, cvnshì we dangrì nvmlat wáshì vdu we íe.

Làngrérì lvpat taq kagø taq ínìgø nvmlat boq taq jòrwe, ongwe mvlún shìnø krvtcøm we vhøm lúngìe, vrá mèpvng boq, mèpvng boq taqgø we døni mvjòr we krvtcøm lvm vhøm sháìe. Ínìgø nøt shvyang shìwe kùngà taqkèní dvzaq dvkáng shì we taq cvnnø jór nvngòn lúnshì, vtoshì lúnlvm dang taq vsvrvm we íe.

Bvnlì tiqlòng svng wa mvdøng mvdaq ni bønlún, jórlún lvm wawe nøt mvsøn møíni vlíng vpo sháshì we nøt mvsønrì taqkèní tiqdá vsvngrì mvdàm téwa jór nvngòn vtoshì lún dvzvŕ we gø íratnø nøtsun nøt dvshvt shìràwe, tvlú dvgø shì ràwe taqkèní angdèò lvpat bvnlìrì taq dvzaq dvkángshì we ínìnø jøng jøng ni jòrwe lvpat zìdang svng vtoshì lúnlvm ílonge wanø nvngòn ziwe dvtit tvle svngkà yayáng naròe.

Add new comment

12 + 6 =