Jór lúlv́m tvrà dvpat zoqcì

Jór lúlv́m tvrà dvpat zoqcì

Jór lúlv́m tvrà dvpat zoqcì

Jór lúnlv́m tvrà dvpat zoqcì wawe svng vsvng rì gǿ vrv̀m í poqlún mvyǿ wewa ílonge. Kadøíwe zoqcì í we jòrlv́m tvrà walòng sv̀ng tánā lúnwe ímá.

Jór nonggwøn lúnò we vsv̀ngrì àngpvn pvn vlwe yv́ngkèní we vsv̀ngrì í lángò we zoqcì wawe àngmaq ò jàng laqyà rì nvng dvzaq dvkángshì we tvrà rì svng cvnshì ràwe íe.

  1. Manggá ègvlshì- vdè ò dvdamshì we tvnù mangġ wawe nø vdè dvpat vchvk vtang we tvnù manggá ni ílonge. Welòng manggá wawe nø vdé ò dírà we shvrà tiqlòng gø íe. Vdè dí ràwe shvrà sv̀ng shvng shvng wa mvshá shìwe vsv̀ng nø vdè nø kadø íwe shvrà svng ètuqvm we svng gø síngshá lv́m mv-vl long. Vdè tiqgø ò tvnù manggá wawe sv̀ng gø rvtø àngdong manggá nv̀ng rvtø yvnggúng manggá wanø gv́lshì ràwe íe.
  2. Bv̀nlì mvdàmø ngangdøng we cvndøng dvrárì gvlshì lvmgø vchvk longe- dvzaq dvkángshì we nøt nø dòngnøt mvsøn svng gø jór nonggwøn zí lúnòe wanø shø̀n kà vle. Vdè nø jór mvyǿ we vsv̀ng tiqgǿ ínìnø we vdè ò bvnlì mvdàm cv̀ndøng dvrá rì svng gø cvn dvgøm lún rà longwe íe. Wedø bvnlì rì mvdàm taq cvn vduwe cvndøng dvrā rì cvn dvgømshì we ígø jór nonggwøn lúnshì we svng shvdøm we íe.
  3. Cv̀ndøng dvrá rì vl ràwe-  cv̀ndøng dvrá wawe nø jór nonggwøn lúnò vsv̀ngrì dvpat dvpǿ tiqlong ni íe. Wedø cv̀ndøng dvrá rì gvlshì we nø téwa gwaq we lvjøm svng gø dvtanā we íe. Mònggvn taq svté, mvgàm gvbà rì wawe nø wedø cv̀ndøng dvrá rì sv̀ng cvn dvgøm lúnò we vsv̀ngrì íe wanø yv́ng lúnshì wegø íe.  Wedø cv̀ndøng dvrá rì sv̀ng cvn dvgøm lúnò vsv̀ng nø vdè sv̀ng cǿm vnǿn dvzv́r we tvrà rì kaq gvsat dánglúnò e. Weratnø lvpat taq jór lúnò we vsv̀ngrì taqkèní we cv̀ndøng dvrá rì svng cvn dvgøm dvzaqshì we dang shvdǿm mvyø we íe.
  4. Pazí lúnlv́m tvrà sv̀ng kadvgvp gø lá dvzaqshì ràwe- lvpat taq jór lúnlv́m dvpat nø lvpat tvyø taq cv̀nnø paqzírì lashì we tvrà íe. Yadø íwe lvpat tvyø taq ni vrvm àngshv́r àngshv́r íwe dang rì bung longwe ínø we lvpat tvyø svng vdu vbóng dø yel lún ràwe gø íe. Vdè nø kazìdang taq èvl we nvng we vdè ò zìdang nv̀ng vdu vbóng we lvpat paqzí rìsv̀ng gø lá dvzaqshì rà longe. Lvpat taq jór mvyǿ we vsvng tiqgø taq kadvgvp gø paqzí lushì, cvnshì mvyǿ we nøt gv́lshì ràwe sv̀ng shvdǿm mvyǿ we íe.
  5. Kadvgvp gø vdèò vnà, vne rì tánshì ràwe- lvpat taq vháng mvyǿ we, jór mvyǿ we ínìnø vdè ò vzàng lvp kaq vlevm we vsv̀ngrì ò kà, laqyà rì sv̀ng yv̀ngì nø cvnshì ràwe íe. Àngmaq lvpat taq kadøwa jór nonggwøn svng vtoshì lúnòe møíni pàwálv́m kratcǿme warì sv̀ng vne í yv̀ngì nø vnà í táì sórí rvmnvng rvmchvngrì ò paqzí dvkøm we tvrà rì svng gø táì nø mvcøng shì we í vl ràwe íe. Dang vrvm taq ngàí síng shángòe wawe nøt mvsøn nø vdè lvpat tvnù manggá svng vcat dvzv́r sháò we íe.
  6. Kadvgvp gø mèpvng lvp svng mènà tángni-  yadang nv̀ng singnø jór lún vháng vlún lv́m tvrà sv̀ng diwe vsv̀ngrì kaq èyv̀ngvtnò dvgvp tiqgǿ nv̀ng tiqgǿ ò jór nonggwøn rì màbóngwe ínìgø shvngbe taq bóng we lvpat tiqyv̀ngcè nø vllonge. Àngmaq shvngbe ò lvpat taq taq tiq rvtø̀ cè taq nø kratcømwe tvrà vhǿm shaq íwe vsv̀ngrì wani ílonge. Weratnø lvpat taq vháng vlún we, jór lúnwe tvrà wawe nø dvløt bóy tiqlòng nvng gø vbónge wanø shǿn sháì wegø íe. Dvløt bóy tiqlòng wawe taq we shvrà taq vbá we vsv̀ngrì shvngbe í kadøgø jór lúnlv́m nø mv-vl long.
  7. Shvre nøt taqkèní dvzaqshì ràwe- shvrenøt kèní dvzaq dvkángshì lúnò vsv̀ngrì í nø jór lún we tvrà sv̀ng tuq lúnò we íe. Svre nøt zangwe vsv̀ng tiqgǿ ínø svre nøt í angdang dang taq vdǿn kéò nø vtiqshì dvzv́r lúngòe. Vdè lv́pat taq vháng vlún nø jór nonggwøn lúnò vsv̀ngrì nø kadø íwe cǿm vnǿn tvrà rì vhǿmò we ínìgø mèpvng lvp svng vtáng we mvwáshì shaqí dvzaq dvkángshì we ínø tiqni tiq rvtø̀ taqnø jøng jøng ni jorwe tvrà svng vtoshì lúnò we íe wawe dvtit tvle shvngkà yayv́ng nvròe.

Add new comment

4 + 3 =