Jór lúnlv́m dvpat

Jór lúnlv́m dvpat

Jór lúnlv́m dvpat

Vsv̀ng tiqgø ò lvpat taq dvdamshì we lvpat tvnù mvnggá wawe gv́lshì rà longe. Wedø vdèò lvpat tvnù mvnggá rìsvng vháng vtang we zìdang taqkèní gv́lshì shvlae. Vdèò tiq lvpat vlíng vpo lv́m høqshaq gv́lshì shvlawe gø íe.

 

Wedø dvdam tvnù manggá svng dvdam shìwe rvtø̀ taq chvpdap lvpat svng tiqlang vnáshì vmwe høqshaq dvdam shì shvla we íe. Vdè tiqgǿ jø̀ng jǿngni jórlún tuq mvyǿ we manggárì svng dvdam shàì nø we tvrà taq chvpdap dvzaq dvkáng shàì we ínìnø tiqni rvtø̀ taq jø̀ng jǿngni jórlún lv́m wa ílonge.

Vdè taq jø̀ng jǿngni jórlún, tuq mvyǿwe dangrì shø̀ngran yøpnv́ngrì svng síngshá shìbøwe ínìnø welòng sv̀ng tiq rvtø̀ taqnø jór lún ràe, bǿn daqe wanø kám nøt gø gv́lshì ràwe íe. Welòng taq nøtløp shìnø dvzaq dvkángshì lv́m gø gvzà vchvk we íe. Weratnø vdè tiqgǿò lvpat tvnù manggá sv̀ng tuqlún lv́m wawe nøt svng 100% høqshaq kámnøt gv́lshì ràwe íe.

Wedø íwe tvrà rìsvng wá dvzaq shàì we rvtø̀, lvpat tvrà taq vdu vbóngwe, vdè lvpat taq zǿmdàng lv́m paqzí rìgø cvnshì nø lá vshøpshì lv́m vchvk we íe. Vsv̀ng tiqgø ò lvpat taq lvpat paqzírì lá vshøp shìwe mv-vl we vsvng tiqgǿ dvpat nø we lvpat tvrà rì cǿm vnǿn we vhǿm sháshì we íe. Weratnø vdè lvpat taq lvpat paqzí rì cvnshì we dang taq gø nvr mvdaq we svng shvdǿm mvyǿ we íe.

Vsv̀ng tiqgǿò lvpat taq wedø lvpat paqzírì cvnshì nø lá vshøp shì bøwe nv̀ng wagø vdángvm we møí. Vdè tiqgø taq vtoshì èlún bǿò we paqzí rì svng chvpdap lvpat taq kadøwa láng nø dvzaqshì lv́m wawe tvrà svng gø tóng dvzaqshì ràwe íe. Mònggv̀n taq bv̀nlì màwá shaq vwadø vháng vlún we vsv̀ngrì nø mv-vl long. Bv̀nlì màdá vlwe í dvshà mvhøt lv́m vhǿmò we vsv̀ng rì mv̀ngnø shvrà vrv̀m taq yv́ngshì longe. Weratnø gø nì gø vrv̀m nø vdè dè ò lvpat tvrnù manggá rì svng jórlún lv́m dvpat dè dè dvzaq shì ràwe íe.

Bvnlì tiqlòng wawe nø èwà bǿò we íwa vdángvm we gø møí, wá èdáng bǿò we bv̀nlì rìsv̀ng kazì dang taq vle má, walòng sv̀ng vrá tiqkvt dvtøp nø yv́ngshì lv́mgø vchvk longe. Vdèí èwàò we bv̀nlì mvdàm taq kapà ràwe dangrì sv̀ng shvlá wa yv́ng shálv́m gø vchvk longe. Vránø vzàng kaq vle vmwe terérì, paqzí vdèrì yv́ng kèní paqzí røtshì, yvngshì lvm gø gvzàni vchvk we íe.

Vrá tiqlòng nø shóngshø̀ng we zìlàngré vnvm vchvngrì, vsvng tiqgǿò lvpat taq shagóng shiqshàn lv́m wawe gø laqni vchvk we tiqdang kèní vbá we sv̀ng shvdǿm mvyǿ we íe.  Shèrwe nøt mvsønrì ġv́lshìnø zitnøt vl lv́m gø vchvk we íe. Tiqdá vsv̀ngrì nvng vzi vrùng wawe bv̀nlìrì yelshì nø vsv̀ngrì nv̀ng vdu vbóngdø vl lv́m vchvk we íe. Vsv̀ngrì dvhø̀ taq tasv̀ng vpǿ shvring ke shálv́m gø vchvk longe. Shìwvtrì dvhø̀ tønshì we, nøt shvyvngshì we nvng vsv̀ngrì yv́ngkèní cvnshì we laqyà gv́lshì ràwe íe. 

Kàshø̀n we taq gø bang mvnǿcèí kà shǿn sháshì we laqyà gv́lshì ràwe íe. Vsv̀ngrì nvng vzø̀m vzapwe tvrà taq dvsháza shóngnøt wawe nøt svng gv́lshì lún we nø gvzàni vpǿ ringwe laqyà tiqlòng íe wanø shǿnlún shìwe íe. Vsv̀ngrì kaq yitkewe laqyà svng gurnø vdèò lvpat tvrà jórlún lv́m dvpat pø gv̀msùngrì nv́ng vshøpshì lv́m vchvk we íe.

Vránø vsv̀ng tiqgǿò lvpat taq zaqlè diwe gø vlrà we íe. Làngré lvpat vle vm nø døngku bat svng ègòngvm dvgvp nø zaqlè dìlv́m wawe nø gvzàni yvk long we íratnø shòlaq lvpat taq vdè dí nàshò we shvrà rì svng zaqlè dinø paqzí mvkrǿm mvdøprì lá vshøpshì lvm we mvril taq gvzà vchck we sv̀ng shvdǿm wegø íe.

Vsv̀ng tiqgǿ ò lvpat taq mvril vrv̀m nv̀ng gø vtoq vtip nø vrv́m shárà longe. Vsv̀ng mvril vrv̀m taq àngnø àng paqzí lushì shvla we dang rì wedøni vl longe. Mònggv̀n taq pàdang sv̀ng gø yùl yùl cè síngshá we zitnøt rv́l nøt rì vshøp shì lv́m wawe nø lìga, kàru bokrì rø shì ràwe íe.

Lìga rø we taq vshò we nøt laqyà vlwe tiqgø taq kadø íwe paqzí, síngrv́l nøt rì gø we kàru bok rì taqkèní lún lúngòe. Weratnø dènila shòlaqré rì shvngbe nø lìga kàru bokrì røwe taq vshòwe nøt laqyà rì gv́l shàì we ínìnø vdèò lvpat tvnù mangġá rìsvng jór lún lv́m nø yùl yùl cè ílong we svng shvdǿm nø nonggwøn ziwe dvtit tvle shvngkà yayv́ng nvr:ngòe.

Add new comment

4 + 14 =