Jór lúnlv́m tvrà sv̀ng tubùmā lún we dangrì 

Jór lúnlv́m tvrà sv̀ng tubùmā lún we dangrì 

Jór lúnlv́m tvrà sv̀ng tubùmā lún we dangrì 
Lvpat tvrà jór lúnlv́m dvpat zíshì rà bøwe dvpǿ zìbèrì nø kratcǿm we tvrà dvpat zíshì ràvmwe dvpǿ rì  téwa yúm longe. 
Nà tiqgǿ taq gv̀msùng tiqlvp cègø mv-vl we ínìgø lvpat taq jór lúnlv́m nv̀nggwòn kùngà nø wedø ni vlwe íe. Welòng sv̀ng bǿn lúnlv́m dvpat nø tubùmā we dangrì tiqyv̀ngcè dvtit tvleā mvyǿ we íe.
1.    Shvrúng we nøt mvcø̀n.. wedø shvrúng nøt wawe mv-vl we ínìnø̀ nònggwòn kùngà gø mv-vl long. Wedø nònggwòn kùngà mv-vl longwe kvt pàgø wá mvlúnshì longwe íe. We shvrúng nøt wawe nø tiqdá vsv̀ngrì mvdàm tiqdang dangcè taq nø chá vle nøtløp shìnøt wá mvyǿwe nøt mvcø̀nrì íe.

Lvpat tvrà jórlún lv́m dvpat vdè kaq sv̀ng tvrà tóngā lúnwe nø we vdèò shvrúng nøt ni ílonge. Wedø shvrúng nøt í dvzaqshì we tiqgǿ dvpat nø vdè kadángte shvrúng nøt zángshìe wawe zìdang høqshaq vháng vlún dvzv́r longwe íe. Weratnø jórlún lv́m tvrà dvpat nv̀mlat vchvk zoqcì nø we vdèò shvrúng nøt ni íe.

2.    Mvkrǿm mvdøprì.. vdèò síngrál nøt í nøt èrat bǿò we dangrì shvngbe nø we mvkrǿm mvdøprì kèní tuq longwe rì wani íe. Tiqkvt kvt vdè lvpat taq mvkrǿm mvdøprì lúnlv́m wawe tvrà taq vléshì we dangrì gø vhǿm sháshì longe. Vdè shvnvng gùr gùr rìtaq yv̀ng lún tálún shìwe jór nònggwòn lú:nò vsv̀ngrì shvngbe taqgø wedø vléshì we tvrà rì nø vl-longe.

3.    Vsv̀ngrì nv̀ng màbóng dø tiqshíng nøt cun dvdam shìwe.. Idea shvlá wawe nø jór nònggwòn dvpat mvdø̀ng tubùmā we tiq tvrà ni íe. Jórlún we tvrà wawe nø Idea shvlá tiqlòng kèní pv́ngshìe wanø shø̀nkà gø vlwe íe. Idea wawe nø dvpǿ zìbè màdá lúnshì shvla we tiq tvrà gø íe.

Vdè tiqgǿ taq jø̀ng jǿngni nøt cun dvtøp mvyǿwe nøt mvcø̀n vshøp mvbat Idea shvlá lúnshì mvbat ílonge. Lvpat taq jø̀ng jǿngni jór mvyǿ we taq we Idea rì sv̀ng shvlá wa lángshì kvtshì lv́m gø rà vchvk longe.

4.    Bv̀nlì taq dvzaq dvkáng shìwe.. vsv̀ng tiqmaq taq lún vkángrì wawe mvlúnò wenø wedø vko vkángrì tuqrawe rvtø taq nøt mvhøt lv́m tvràrì vkǿn we ínø̀ we rvtø̀rì taq nøt dvzaq dvkángshì ràwe tvrà rì gø vl longwe íe. Wedø nònggwòn kù:ngà rì taqkèní dvzaq dvkángshì we mv-vl we ínìnø kratcǿm we tvrà kèní lutshì lúnlv́m gø mv-vl long.

Vdè lvpat taq jór nònggwòn lúnlv́m dvpat dvzaq dvkángshì ràwe dangrì gvzà vl longe. Mvkrǿm mvdøprì nv̀ng nyan paqzírì rà longwe ínø̀ we dangrì dvhø̀ taqgø chvpdvp kùngà zángshì lv́mgø vchvk we íe.

5.    Shvre nøt kèní kámshì ràwe.. vdè lvpat taq jór lúnlv́m dvpat nø kám nøt, shvre nøtrì mvzángshì we ínìnø jór lúnlv́m yvk longwe íe.  Vdè taq zángshì we shvre nøt, kámnøt rì sv̀ng kadángte lánglún ò, kvt lúnò wetaq cv̀nnø̀ jór nonggwòn walòng sv̀nggø vtoshì lúnlv́m ílonge.

6.    Nøtløp shìwe.. lvpat taq jór lúnlv́m wawe nø vdè lúm mvyǿ we tvrà dvpat vdè shvrúng we nøt kù:ngàrì sv̀ng tiq shvrà taqwa chvk nøtløp shìnø̀ vdèò nònggwòn kùngà rì sv̀ng zángshì we ò àngshí àngwvt tiqlòng gø íe. Tiq tvrà sv̀ng wa manggá gvlshì wenø we tvrà sv̀ng vgám we dangrì kaqsv̀ng vle lún nø̀ we manggá kaq tuqlún høq tubùm dvbangā lúnwe gø íe.

 Lvpat jór lúnlv́m tvrà wawe nø wedø íwe shvrúng nøt rì sv̀ng zǿm shvngángshì nø̀ kratcǿm we tvrà rì kaqsv̀ng vle lúnwe tvrà gø íe. Weratnø̀ jór mvyǿ we tvrà sv̀ng nøtratshì nø̀ cv̀ndøng lv́m tvràrì sv̀ng gø chvkwa cv̀nnø̀ wá dvzaqshì we ínìnø jø̀ng jǿngni jór lún lv́m íwe sv̀ng shvdǿm nø nònggwòn ziwe íe.

Add new comment

2 + 6 =