Kà svng mèche ni

Kà svng mèche ni

Kà svng mèche ni

nù:ngwà tiqgo nø àngkàngí tiqni rvtø̀ò bv̀nlì kèní nvrò nø̀ gvzà mvjò:r dá:rì weí nvrshì nø vle. We rvtø̀ taq vgi tiqgo tuqráì nø àngsvng vtoqshì ráì.

Vnvmpè nù:ngwà goá góng mèbyo we eíe má? a:lòe. Nù:ngwà goí vtà:ngò we taq gvzà mvjòr dángà rvt nvrshø̀nge ló a:loe. Nvpni tiqni dá:ngte nvrshì rvtø̀ lú:nò nìnø shvla ni we wanø vtà:ngòe.

We kà svng vgi goí vrá mí go svng vrá dvtáò we nø, nù:ngwà go shø̀ne àng gvzà mvjòr dárì rvt nvpni tiqni dá:ngte nvrshì mvyǿnge wae àngkà:ngpèí laqni dvzv́:rò pà íe a:loe.

We kà svng vrá mí go ígø dàngchè go svng nù:ngwà go nø àngkàngpèí laqni dvzv́rò we írvt nvpni kèní nø bv̀nlì wá mvwá shìlv́m wanø̀ shø̀ne wae wa a:lòe.

Weyv́ngkèní dàngchè goí vrá we kà svng ka go svng vrá tiq dvtàng shø̀:nò we nø nvpni kèní nø nù:ngwà go àngkàng dvpvt bv̀nlì wá mvne shì bǿì wa shø̀ne wae a:lòe. We kà nø gvzà dvzv́rò wervt nù:ngwà go àngkàng svng mvwámshì bǿì wawe lvjøm svng vpo á:mì.

Ka go ívrá Waq go svng tiq dvtàng shø̀n bǿà we kà nø nù:ngwà go nø nvpni kèní àngkàngí dvzv́r mvwáshì lv́m wáshì bǿì wae wanø̀ shø̀nòe. We kà nø àngkàngpè svng mvshóngshì bǿì, àngkàng àngshv́r lashì lv́m íe wawe lvjøm svng vpo á:mì.

We kà svng vrá waq goí àngkàngmè waq na lv́m tuq ráì rvtø̀ taq vtànò we nø vkàngmeá nù:ngwà go nø laqyà vlíng á:mì. Àngkàng rvpsvng mvwámshì bǿì. Nvpni kèní nø àngkàng rvp bv̀nlì mvwang wanø̀ vtàn lú:ngà wa a:lòe.

We kà tábǿà we chø̀m àngkàngmè ívrá tiqkvt àngkàngpè kaqsvng nvpni kèní nø nà nù:ngwà go nø bv̀nlì wá mvtá lv́m wáshìe. Nøt vzø̀m vpo á:mì wa a:lòe.

Wekvt àngkàngpè shv̀mná vsor á:mì nø nù:ngwà go svng shvt ám bǿà wae.

Jø̀ng jǿng taqnø nù:ngwà go shø̀nwe kà àng lvjøm nø mvjòr wervt nvpni tiqni dá:ngte nvrshì lúnò nìnø shvla we wawe lvjøm svng shǿn vtànò we íe.

Ínìgø we kà svng àng dvtàng tàng che lú:ngà wekvt we àngò kà rvtnø̀ni àng lvpat svng zíshì rà bǿì.

Yalòng mvshǿl svng dvdam dvtøp lú:ngì wekvt jø̀ng jǿngni nøngmaq ò lvpat taqgø yadø íwe shìwvtrì vl we svng yv́ng lúnshìe. Vdè taqkèní shǿn nàtàn bǿò we kà nø tiqdá vsv̀ngrì dvhø̀ taq tuqvm wekvt mvyà dø lvjøm vpo vmwe taqkèní shìwvtrì vhǿm sháì we íe.

Wedøni tiqdá vsv̀ng ò kà svng gø shvlá wa mà dvtøp shaq kàng èngé lúngò wekvt tiqdá vsv̀ngò lvpat rì svng shvtā vdu vmwe dø gø bǿn dvzv́r sháò we svng shvdǿm we íe.

Wervtnø̀ vdè taqkèní shá dvzv́r mvyǿ we àng lvjøm nø tiqdá vsv̀ngrì vnà taq mvyà dø lvjøm vpo vmwe bǿnsháò wedø vdèò vnà taqgø tiqdá vsv̀ngò kà, àng lvjøm rì mvyà dø síngshì vdu we rvtø̀ rì gø gvzà vl longwe svng shvdǿm we íe.

Wervtnø̀ vdè taqkèní shǿn vduwe màdu we dang svng shvlá wa dvdam dvtøpnø̀ vtán ràwe nvng shǿn màdu we kàrì svng gø ma lún ràwe dang shvdǿm we íe.

Vsv̀ng lvpat taq shá ràwe tvrà rì gvzà vl longe. Shvngbe svng cv́n dvgøm lúnlv́m wawe nø kadø gø bǿn mvdaq longwe íe. Vdè taqkèní sínglún, shálún, vtoshì lún dángte svng cv́n dvgøm dvzaq shì lv́m nø vchvk mvdø̀ng íwe svng shvdǿm we íe.

Add new comment

5 + 7 =