lvpat tvrà taq màbóngwe àng rvtø̀ rì

lvpat tvrà taq màbóngwe àng rvtø̀ rì

lvpat tvrà taq màbóngwe àng rvtø̀ rì

Mònggv̀n vsv̀ngrì nvng àng dvjà rì dvhø̀ taq màbóngwe àng rvtø̀rì vlwe íe. American President Obama nø lvpat 55 nǿng taq bv̀nlì døngjá kèní nvrshì vdu e. Donald Trump nø lvpat 70 nǿng taq we President bv̀nlì døngjá svng vtoshì lún vdu e.

Bangkok nø Singapore móng mvdàm rvtø̀ tiqdàm lvwan we íe. Ínìgø Bangkok ò tiqni rvtø̀ nvng Singapore móngò tiqni wawe rvtø̀ yvnglòng mv̀ngnø tiq dvchá ni íe.

Vsvng tiqmaq nø lvpat 22 nǿng rvtø̀ rì taq mùnghuq gøp lún:ò we ínìgø vdè ò lvpat tvrà dvpvt bv̀nlì shvlá lúnlv́m dvpvt nø 5 nǿng mvdàm rvtø̀ cashì vdu we vsv̀ngrì gø wedøni vle.

Vsv̀ngrì tiqmaq taq íranì nø lvpat 25 nǿng taq CEO bv̀nlì zìdangrì vtoshì lún:ò e. íwe lvpat 50 mvril taq lvpat shìvm we gø vle.

Tiqmaq íranìnø lvpat 50 nǿng mvril taq wa CEO bv̀nlì vgo zìdang rì vtoshì lún:ò nø lvpat 90 rvzé høqshaq lvpat gǿngwe gø vlwe íe.

Jø̀ng jǿng taq mònggv̀n vsv̀ngrì dvhø̀ àngmaq ò lvpat tvrà rì taq màbóngwe àng rvtø̀ rì kèní bv̀nlì wavm vdu wegø íe.

Vdè tiqgø taq shìwvt vkǿnwe rvtø̀ dvgá tiqgǿ ò dvpvt nø mòngzø̀l we rvtø̀ rì vtoshì lúnwe rvtø̀ rì ílong we ínø̀ kadø gø vsvng tiqdá nvng tiqdø shvbóngshì lv́m mv-vl long.

Nøngmaq shvnvng gùr gùr rì svng yv̀:ngì dvgvp vsv̀ngrì tiqmaq nø vdè mvdàm vzv̀ng kaq tuqvm we ínø̀ vsv̀ng tiqmaq íranì nø vdè ò mèpvng lvp taq ngámshì we vsv̀ngrì gø lv-vl ni wanø nøt mvsø̀m, vne kèní yv́nglún shìwe íe.

Wedø màbóngwe àng dvjà rì dvhø̀ vsv̀ngrì nø vdè dè ò lvpat tvrà mvdàmø dvløt bóy tiqlòng ku dvzaq dvkángshì nø lvpat tvrà dvpat tvrà tongshì we vsv̀ngrì wani íe. We dvjà rì, tiqgǿ nvng tiqgǿ ò lvpat tvrà rì nø kadø gø vbóng we mǿí.

Vdèò nøt mvsø̀n, vde rì taq vdè nø vsv̀ngrì dvhø̀ taq vzànglvp kaq èvl we ínìgø, mèpvng lvp taq èvl we ínì gø kadø gø nøt dvcv́mshì lv́m mv-vl we mvtaq tiqdá vsv̀ngrì kaq gø mvnúr nøt rì, nøt bùm lv́m tvrà rì gv́lshì lv́m mv-vl.

Vsv̀ng tiqgǿ ò lvpat nø kayv́ng kèní pv́ngshì nø kayv́ng svng tuqvm we mvsháshì. Àngmaq nø àngmaq àng dvjà rì, màbóngwe rvtø̀rì taqkèní bv̀nlì wavm we íe. Vdè gø vdèò rvtø̀ taq bv̀nlì wàv́m:ì wewa íe.

Mvdø̀ng vchvk we nø vdèò zìdang kèní vdè bv̀nlì svng wá dvzaqshì lv́m vchvk wegø íe. Àng rvtø̀ tuq rawe kvt lvpat manggá wawe shvrà svng tuqlún lv́m wa ílonge.

Wervtnø̀ lvpat tvrà taq nøt byo byocè gv́lshì lv́m nvng pv̀nyv̀n lvpat bv̀nlì rì taq dvzaqshì lv́m vchvk we íe. Vdè tiqgø wawe nø vzv̀nglvp svng wa vl-lv́m mǿí we døni mèpvng lvpsvng wa v́l vdu we mø mǿí long. Tiq shvrà tiqzìdang taqwa ripnø̀ nvrshì we mvwá shì lv́m wa vchvk we íe.  

Add new comment

1 + 4 =