Lvpat tvrà taq vpǿ, ring vtang nø tvmø bv̀nlì íwe

Lvpat tvrà taq vpǿ, ring vtang nø tvmø bv̀nlì íwe

Lvpat tvrà taq vpǿ, ring vtang nø tvmø bv̀nlì íwe

 

vsv̀ng tiqgǿò lvpat cúnshàì we tvrà taq vsv̀ngrì nvng tvmø bv̀nlì, tvmø bv̀nlì nvng vsv̀ng walòng svng pàti mvlvn we wáshì mvdaq á:mì. Pàwálv́m wani nøngmaq shvngbe dvpvt vpǿnø̀ ring vtang íwe nø tvmø bv̀nlì wani íe. Welòng taq kadø íwe tvmø bv̀nlì ri nø ring vtang íe má?

 

Tvmø bv̀nlì wawe nø ám-aq lv́m tvrà, lvpat dvkúmshì lv́m tvrà rìsvng shǿn mvyǿ we tvrà wani mǿmá wanø shø̀nwe tvrà rì gø vle. Jø̀ng jǿng taqnø tvmø bv̀nlì wawe taq vdè lvpat tvrà svng dvkúmshì we bv̀nlì rì svng wa shǿn mvyǿ we nø mǿí. Cv̀mré lvpat taqkèní paqzí cvnshì we, mvnshìwe tvrà rì shvngbe gø tvmø bv̀nlì wani íe. wewa mvtaq shòlaq lvpat, shaqré lvpat taq ni vrv̀m ò cúnshàì we lvpat tvrà, rvtø̀ vrv̀m taq tvmø bv̀nlì rì vkǿn we vdòng cúnshàì wewa ni íe. Vdèò lvpat tvrà cúnshàì we rvtø̀ vrv̀m taq wá dvzaq shàì we bv̀nlì rì vrv̀m nø vpǿ nø ring we tvrà rì wani íe.

 

Vpǿnø̀ ring we bv̀nlì rì wawe nø vsv̀ng tiqgǿ ò jàng laqyà, nøt mvsø̀n svng shvla we tvrà kaq vlíng vpo dvzv́rā lúnwe bv̀nlì rì shvngbe nø vpǿnø̀ ringwe bv̀nlì rì wani íe. Tvmø bv̀nlì rì taq dvzaqshì we vsv̀ng tiqgǿ nø nøt tǿng nøt tøpwe nvng tvmø bv̀nlì tiqlòng lòng cètaq gø nøt tøp mvwáshì we vsv̀ng tiqgǿ ò lvpat nø nøt vhwvp we tvrà rì svng gø yv́nglún shìwe gø íe.

 

Tvmø bv̀nlì rìsvng tvmø bv̀nlì nvng vbóng dø wáshì we vsv̀ng tiqgǿ dvpvt nø shvla nø ringwe vjúrì vtoshì lúnò we ínø̀ rvtø̀ rì svng gø vjú vldø lv́ng sháò wegø íe. Bv̀nlì tiqpv̀n pv̀ncè taqgø nøt tøp mvwáshì we vsv̀ng tiqgǿ ò lvpat taq nø àngò lvpat rvtø̀ rì taq lvgùn we nvng vta we rvtø̀ rì gvzà vl rawe ínø̀ wedø vtawe rvtø̀ rì svng nø àng tiqgø dvpvt byolv́m tvrà rì svng wa nøt vyuqvm we nvng lvpat tvtà jór lúnlv́m tvrà rìnvng gø vzvrvm we bǿn dvzv́r sháò wegø íe.

 

Tvmø bv̀nlì rì taq dvzaq dvkángshì we taqkèní vdèò tiqgóng nøt laqyà rì svng øpkángshì lúnwe mvtaq vsv̀ngrì nvng gø vdu vbóng dø vzø̀m vzvp vtoq vtip lúnwe ínø̀ jàng laqyà rì svng gø shvla we tvrà svng shvdøng shvngángā lúnwe tvrà gø íe.

 

Vsv̀ng shvlá tiqgǿ bǿnlúnlv́m tvrà wawe nø vdè nøt lúmwe, nøt løpshì we tvrà rì taq jø̀ng jǿngni dvzaq dvkángshì taqsórí èwàò we ínìnø vdè taqkèní shvrúngwe dvdam manggá svng vto shì lúnwe írvtnø̀ vsv̀ngtiqgǿ ò lvpat taq nø tvmø̀ bv̀nlì wawe nø vtang kèní vchvk we mvtaq vpǿnø̀ ring we tvrà gø íwe svng shvdǿm we íe.

 

#Youth

Add new comment

8 + 8 =