Mèpvng tuqrawe làngré rì nvng paqzí

 Mèpvng tuqrawe làngré rì nvng paqzí

Nønt tønshì lvm wawe nø rvtø vlevm mèpvng wa tuqra pvn ínø vrá vtáng mvlúnshì we svng dømshá ràwe íe. Làngrérì tiqmaq taq mònggvn paqzí walòng svng lún mvyø weí ládvzaqshì mvyø we shvrúng nøt vlwe ínìgø chøm døngku vdòng yakwe rat tvmu bvnlì taqwa rvtø zíshì ravmwe, shagóng dvkúmshì ràwe gvzà vlwe svng yánglún shìe.

Làngrérì tiqmaq taq íranìnø wedø paqzí rì cvnshì lúnwe vko vkángrì vlnø lúnò we vdòng taq paqzí svng nøt mvlúmwe, mvshóngshì nø pàti mvlanwe làngrérì tiqmaq gø wedøni vl longe. 

Yadø bønwe nø tiqdál vsvng ratnø íemá, àngdè tiqgø ratnø wa íemá walòng svng dvtøp shì ràlonge. Àngdè tiqgøò rà vchyak we dang svng nø àngdè í wa dvkøm shvzøp shìrà we svng shvdøm we íe.

Shóngshøng we zìlàngré vnvmchvngrì kadø íwe bvnchvtrì dvhø taq ínìgø paqzí lashì, cvnshì we tvrà taq tiqdá vsvng, àngpè àngmè maq ratnø wawe mvrà shvri kàrì shøn mvwá shì lvm vchyak we íe.

Wewa mvtaq pø gvmsùng wawe nø làngrérì ò nøt, àngmaq lvpat rì svng vrøl dvzvŕ sháòe weratnø vsvk bat vrvm we rvtø taq mònggvn paqzí cvnshì we tvrà taq nøtløp shì lúnlvm dvpat we pø gvmsùng wawe dang svng nøt mà vyuq lvm vchyak we íe.

Paqzí la we rvtø taq we pø gvmsùng svng nøt vyuq vmwe rvtø vsvng tiqgø ò nøt taq pø gvmsùng vlwe ínìnø pà gø wálún shìwe wa íe. Pà gø dánglún shìe wawe nørì záng shìrawe í àngmaqò paqzí cvnshìwe tvrà svng vzingshì longnø we tvrà svng vgám ke lú:ngòe.

Wedø dvdam shì wenø vléshì we tvrà íwe svng síngshá dvzvŕ mvyø we íe. Vsvng tiqgø ò lvpat, móngdàn tiqmóngdàn vháng vlún lvm dvpat nø we móng vsvngrì tiqgø vrvm ò paqzí taq cvnnø vlíng vpo we svng shvdøm we íe.

Weratnø ldènila zìlàngré rì kaq paqzí cvnshì, lashì we tvrà taq dvzaq dvkángshì lvm mvkrøm nvdøprì lá vshøp dvzaq shì lvn dvkám nø nvngòn ziwe íe.
 
Bvnlì wawe taqgø paqzí tvrà nvng paqzí màbáwe bvnlì tvrà nø laqni vsháy nø zìdang taqgø màbóngvm we svng síngshá ràlonge.

Dèni bat vdèmóng vdè rvgaqcèrì nø mònggvn paqzí í mvluq mvpøn kéì we íratnø kø nì móng rìtaq bvnlì dvzaq vmràwe, dvzvŕ vshuqrì dø lávm ràwe svng dømshá ràwe íe.

Weratnø dèni bat làngrérì nø mèpvng lvpat mòngzølnø vnvp lvm dvpat mònggvn paqzí lawe, cvnshì we dang taq mvdøng dvzaq shàì nø nøngmaqò mèpvng lvpat rì svng shvlá vtang vrang dvzaq shàì wang vnvm vchang zìlàngré rìkaq dvtit tvle svngkà yayáng naròe.

Add new comment

2 + 3 =