Mònggv̀n mòngzøl we àngni March 2

Mònggv̀n mòngzøl we àngni March 2

Mònggv̀n mòngzøl we àngni March 2

 

Mòngzøl lòng wawe nø mònggv̀n vsv̀ng rì dvpat mvdø̀ng vchvk we tiq lòng ni íwe mvtaq vsvng rì tiqgø vrv̀m ò vko vkáng rì gø íe wanø vtoshì ràwe íe.

 

Mònggv̀n mòngzøl we àngni svng mònggv̀n rvpdoq taqkèní vsv̀ng rìò lvpat mòngzøl lúnlv́m dang dvtú daqà we gø íe. We taq mòngzøl we tvrà dvpat vtù vrè we dang rì svng dvdamshì lvm shvdøm nø nv̀nggòn ziwe íe. Yadø íwe bvnchvt rì nø pvnyv̀n zidang rì vháng vlún lvm dang rì taq vgám dvzv́r sháò we gø íe.

 

Móng vsvng rì mòngzøl dø v́l lúnlvm dvpat nø we móng svng øpshøl we shølshú vgo rìò bv̀nlì døngjá tiqlòng gø ílonge.

Yani svng 2012 nøng taqkèní nv̀mlat mònggv̀n rvpdoq taq wá pv́ngshì ráì wegø íe. 2013 nøng March 20 ni taq mònggv̀n vsvng rì mòngzøl we àngni wanø mònggv̀n rvpdoq taqkèní mvsat shì bǿì wegø íe.

 

Mònggv̀n rvpdoq nø mònggv̀n døng taq vlwe vsvng rìò lvpat mòngzøl lúnlv́m dvpat yani kaq svng mvsatā wegø íe.

 Ya 2022 nøng mònggv̀n vsvng rì mòngzøl we àngni ò kà vgo nø dang (3) dang taq dvdam shì lúnlvm dvpaq dvgø shì we íe.

 

Nøt mvsø̀n rì svng shø̀m shø̀m wa gv́lshì lvm- dang vrv̀m taq nøt mvsø̀n rì shø̀m shø̀m wacè gv́shì we nø nøtshø̀m dvbù dvzv́r we ò vchvk àngké tiqlòng ni íe.

 

Zitnøt, rv́lnøt gv́lshì lvm-  Yaklv́m shìwvt rì vhǿm shì rawe kvt zitnøt rv́l nøt kèní dáng lún we gø íe.

 

Dvsháza shóngnøt gv́lshì lvm- Àngmaq ò rà vchvk we dang rì vlé shìwe vsvng rì dvpaq shóngnøt egv́l shì. 2015 nøng taq mònggv̀n rvpdoq nø dvshà mvhøt we dang rì vmáng lúnlvm nvng nøngmaq v̀l ì we mònggv̀n svng roqgvr lvm  dvzaqshì we dang pv̀nyv̀n dvzaqshì we vháng vlún lvm dang manggá 17 dang svng gø dvkám nø dvtú vtnà. We manggá rì svng nø 2030 nøng taq dvgøm lúnlvm wanø dvdam shì we gø íe.

 

Mònggv̀n rvpdoq taqkèní mòngzøl we tvrà nvng vdá mvgàm lv́m wawe ìshøt rì dang svng mònggv̀n móngdàn vrvm kèní pvran dvzaqshì we ínìnø shvla we muqhǿm jór nv̀nggòn tiqlòng lúshì lvm wa ílonge.

Mònggv̀n rvpdoq taqkèní mònggv̀n mòngzøl we àngni svng vpǿ shvringwe ku paqzí zùng rì, wulaq bv̀nlì rì vng vsúyaq rì tiqgø vrvm svng go ò nø mvngushì bǿì wegø íe.

 

Mòngzøl dang ò vchvk we tvrà svng nø vsvng shvngbe í síngshá ìwe ínø nøngmaq shvngbe ò ni vrvm mòngzøl we tvrà svng vbvm shì sháò we bv̀nlì rì svng yilshì lún ràwe íe.

Vsvng tiqgø mòngzøl lvm wawe nø àng vdè ò rvcvng shìwe bvnlì tvrà taqni cvnwe gø íe. Àng vdè tiqgø mòngzøl lúnlvm dvpat àng vdè ò rvcvng shìwe tvrà taq wani cvn longwe íe.

Add new comment

4 + 11 =