mvàv́l mvdaq dírà we tvrà

mvàv́l mvdaq dírà we tvrà

mvàv́l mvdaq dírà we tvrà

lvpat jòr lv́m wawe tvrà taq mvdø̀ng vchvkwe tvà nø àng mvtú chvk wa íwe nøtrvtshì ràwe tvrà tiqlòng ni íe. Mvdø̀ng dí ràwe tvrà tiqlòng ku èshø̀n lúngò kvt vdè taqkèní dvdamshì nø dírà we tvrà taq nø mà-v́l mvdaq ni íwe svng shvdǿm wegø íe.

Vsv̀ng tiqgǿ vrv̀m taq lvpat tvrà diwe rvtø̀ kadø íwe shvrà rì, àng dvjà rì taq cv̀n nø àngò mvtú gø vsháy we vl longe. Lvpat svng vháng mvyǿ nø̀ jór nùnggùn lún mvyǿ we tiqgǿ nø vdè lvpat ò vchvk mvdø̀ng ku gv́lshì we manggá svng dø welòng svng bǿn lún høq gø dvzaq shì ràì wegø íe.

Wedø íwe dvlà rì døni àng dvtàng tàng tøp tøp wa cv́n dvgøm lv́m gø laqni vchck we íe.

Dvpǿ shvdún mvlún shì we rvtø̀ rì svng vwadø dvzø nø̀ lvpat tvrà vmvnvm we gø bǿn sháshì we svng dvdam shàì nø̀ vdè ò lvpat tvà taq shvla we lvpat àngshí àngwvt rì vtoshì lúnlv́m svng kadvgvp gø dvdam shìnø̀ dvzaq shì ràwe gø íe.

Lvpat taq kadø íwe dvrè rì, àng mvtú rì wawe gø àngwa tuqlong, lúnshì longwe mǿí. Jø̀ng jǿng chvpdvp bv̀nlì taq cv̀nnø̀ àng dvpǿ nvng vdu vbóng we zìbe rì ni ílonge.

Rúngdàng èwa we tiqgǿ dvpat nø kapà gø vwa dø mvbø̀n long, mvtuq longwe írvtnø̀ vdè tiqgǿ ò yuqyà nø mvnǿ we bv̀nlì tiqdang dang cè taqnø bǿn daqhøq wá dvzaq shìlv́m nø tiqgǿ vrv̀m ò lvpat taq vchvk mvdø̀ng tiqlong ni ílonge.

Døngmvn dø lvpat tvrà svng di nø̀ dvzaq dvkángshì wervt jór nònggùn wawe shvla we àngshí àngwvt rì vtoshì lúnlv́m nø̀ jø̀ng jǿng ni bǿndaq we tvrà tiqlòng íe.

Kadø ínìgø vdè lvpat taq ya tvrà nø ngà lvpat dvpvt tvrà mvdø̀ng ni íe walòng taq dvzaqshì nø̀ èdi wenø jór nònggùn dvpvt tubùnā we tvrà tiqlòng gø íe walòng svng shvdǿm wegø íe.

Add new comment

3 + 0 =