Mvløt aqwe laqyà.

Mvløt aqwe laqyà.

Mvløt aqwe laqyà nø Yógà vnã tiqpvn mví nìgø vsvng tiqgóng køp svng gvyaq dvzvròe.

 

Yãnila taq mvløt aqwe lvngà shvrécèrì yvng kèní kutwà mvløt aqwe vsvng gvza vle. Tiqmaq nø mvshvlawe svng shá bøà rvt zangwa lvng lúnò we vsvng rìgø vle, angmaq dvpvt nø

gvza shvlae. Tiqmaq nø mvshvla we sháò nìgø wedø shvngar shì weí lvng mvlúnò we vsvng rìgø gvza vlwe íe.

 

Mvløt mvyø' taqnø rvshú gìnsà (vsøk), Poqkè gìnsà, naqtú nvng nønggøp gìnsà bøn dvzvr we dat (36) pvn vbá we svng shálún shìe. 

Nigùtín angshaq nø vgò dvgù (ãyùngjó) svng dvshvt dvtvn dvzvr we angpvn pvn svng shwì nonggùn nvng vmpà vshøp lvm lòngsvng  zà dvzvr we vle.

 

Shvlá vtvng cì lvjvng shilvm nø mvløt aq mvyø we nøtsvng shvmvng lúnlvm dvpvt cìrì svng aqò nìnø shvla we ínìgø we cì, nø àkvt lá mvlún we íe. 

Wedø írvt nøngmaq svng Kàngpè Gvràyí ziwe Shøngdøng shøngcøp shøngshí rì gvza vle. Werì svng shvlá mvchà gún dvdøpmò dv:ngí lvng vdù we íe.

 

Cì lvjvng lvm dang
         Ditnànkáy shøngdøng svng dvdø bøò we angtì svng nvnggøp vjoq shì ke shvlae. Tiqnì taq (4) poq dvngtè èaqò.  Wedø dvdøbøò àng tìsvng mànar èaqò nìnø mvdvm taq dvtvnshì

we zăyvng angpvnpvn svng dvba:n dvzvre.Vyá shìlvm dang nø- (10) nøng lvngpvng cvmrérì svng aq dvzvr mvdaq we íe.
       

Add new comment

9 + 6 =