Nøt tøngwe vsvng tiqgø ílvm dvpat

 Nøt tøngwe vsvng tiqgø ílvm dvpat

1. Vsvng tiqgø àngde kaq vtoqshì radvgvp àng mvr svng dvjaqnø heliyet mvrshvm èwáshì.

2. Tvrà èdiwe dvgvp mvdóng dangwa èdi, nøt mvgør ralong dvgvp tvrà taq vhøm shìrawe vsvngrì kaq vtoqshì mèlú:nò we ínìgø vgo ngøpshì nø heliyet mvrshvm èwáshì.

3. Rvmnvng rvmchangrì wawe nø nà pàmvrà èvlwe rvtø taq àngmaq byo longwe ínø nà taq shìwvtrì vkøn rawe rvtø taq àngmaq gø nøt dvbumshì longe.

4. Àngdèò nøt svng àngdè kángshì rànø bønrawe dvjàrì shvngbe svng kámshì lúnràe. Pàdang taq ínìgø shìmèwàò we rvtø kèní nøt tønshì lvm tvrà svng dvbanā we cì mvvl long wawe svng dømshá ràe.

5. Àngdèí wá vduwe bvnli døngjá svng 100 % dvzaq dvkángshì nø èwàò.

6. Àngdè tiqgóng svng nø cipshì nø lvpat tvrà svngnø té vtang íwe svng vtoshì nø dèda:mò.

7. Vsvng tiqgø kaq jøng jøngni èshóngshì we ínìnø shvnglut we vkáng èzíò. Àng taqkèní gø shóngshì we ínìnø nà yvngsvng ni vtáng longe.

8. Àngdè tiqgóng svng gvrshì lvm dvpat wa kadvgvp gø cip mèláni. Vlé shìvm we tiqpvn dvpat cip lawe svng kagøí gø tá mvneshì long.

9. Vwadø shvmná mèdèsor shìni, kagø gø nà mvdàm shvrán vjø we mvvl walong dèda:mò.

10. Mvdìng mvmvn we kà mèshønni, dìngmvn we tvra walòng tiqni taqnø wedøni bung longe.

11. Kagø svng ínìgø yvng mvtvmvm we mèwani.

12. Mèpvng lvp bøng yvngì werì svng vná mèlú:nò we ínìgø welòng taqwa nø mèzøm shìni.

13. Nà vdè tiqgø ídèdamshì dá:ngte shvngbe mvdàm nø zøm mèdàng long.

14. Pø gvmsùng í pvran lúnshì we dang svng bvnchvtrì wanø tø mvlúnshì.

15. Shóngshì kàsvng nø kadvgvp kashvrà taq èshønwe ínìgø dòngnøt jøng í shøn vdue. Tiqpvn pvn taq vléshìvm we svng nàroqshì we ínìnø mvrtvp wáshìnø shøn vchàng lvm wáshì ràe.

16. Vsvng tiqgø kaq vtanglvp kèní èyàngò nø dvdut we mèmwani. Shønrawe kà svng nvm wa shøn nø cun dvtøp dvdam ràwe dang svng cvn cvn cun dvtøp nø dèda:mò.

17. Tiqkvtkvt àngdè tiqgóng dvpat nvrshì rvtø lushì nø tiqgø wa shøm wacè vlwe rvtø èlushì.

18. Àngdèò dvrè mø:í nìnø mèlu shìni, àngdè kadang shì shóngshì we dvrè ínìgø tiqni rvtø taq nø gur ràvmwe rvtø tuqrawe svng síngshà ràe.

19. Dvzaq dvkángshì we yvngkèní cøm vnønwe kadvgvp gø mvvl long wedø kù:ngà dvcvmshì bøwe taqkèní jór lúnwe tvrà gø mvvl long.

20. Vsvng 3 gø vl nìnø 1 gø nø ànhdè mvdàm mvdaq we ínø àngdè mvdàm tédvl we vsvng nø mvvl wanø vtoshì ràe.

 Ngà vdènø dvzaq dvkáng shøng bø:ngà má? Mvdàm kaq shønshì bøì we dangrì wálún we ínìnø we vsvng nø nøt tøng vsvng tiqgø íe wanø shøn lún shìe.

Add new comment

5 + 1 =