Nv̀mlat èpv̀:ngò rvtø̀ taq yvklv́m shìwvt wawe nø vl longe

Nv̀mlat èpv̀:ngò rvtø̀ taq yvklv́m shìwvt wawe nø vl longe

Nv̀mlat èpv̀:ngò rvtø̀ taq yvklv́m shìwvt wawe nø vl longe

Kapv̀n taq ínìgø nv̀mlat pv́ngshì we rvtø̀ taq yake wawe nø vhǿmshì wewa íe. Wervtø̀ taq nøt màdvcv́mshì lv́m vchvke. Kapà bv̀nlì sv̀ng èwàò we ínìgø, kadø íwe zaqlè tvrà sv̀ng èdi we ínìgø nv̀mlat rvtø̀ taq nø nøtcv̀m nøtdat lv́mdø íwe vhǿm sháshì wewa íe.

Bv̀nlì wawe tiqlòng sv̀ng nø ewàò mvbat àngwa wedø ni síngshá shì longwe ínø̀ kadv́ngte yak lòng taq ínìgø tiq rvtø sv̀ng tuqvm kvt yùlwe tvrà sv̀ng tuqlún shìrawe íe. Werat vdè nøt lúmwe bv̀nlìrì taq wá dvzaqshì vduwe íe. Yaklv́m shìwvtrì vhǿmshì rawe dvgvp jórlún, dánglún shì longwe íe. Ínìgø tiqkvt kvt vdè nøt mvlúm we bv̀nlìrì sv̀nggø wá vdu longwe rvtø̀rì gø wedøni vhǿm sháìe. Wekvt we rvtø̀rì sv̀ng tønshì nø shvlá vtang wá lúnhøq dvzaqshì lv́m gvzà vchvk we íe.

Yadang nv̀ng singnø̀ shòlaqré rì taq mvcøngshì ràwe nø vdè lvpat taq nøt mèlúmwe bv̀nlìrì sv̀ng wá vdu rawe rvtø̀ taq síngshá ràwe nø vdè lvpat taq vdè shóngshì we bv̀nlìrì sv̀ng wá vdu we ínìgø, mvshóngshì we bv̀nlì rì sv̀ng wá vduwe ínìgø we bv̀nlìrì sv̀ng wá vdu rawe kvt chvk wa wá dvzaqshì lv́m nø gvzà vchak we íe. Yalòng sv̀ng mvcøng shàì nø dang vrv̀m taq tøp tøp wa dvzaq shàì we ínìnø vdèí mà dvdamshàì we jór nòngwøn rì sv̀ng gø vtoshì lún lv́m íwe sv̀ng shvdǿm mvyǿ we íe.

Vdèò vlebøwe lvpat sv̀ng dvdam shàì nø̀ nøt tǿnshì lv́m mv-vl we høqshaq dvzaq shìlún lv́m shvdǿmnø nonggwøn ziwe íe. Wedø wá dvzaq shìwe taqkèní yúm vtang mvkrǿm mvdøprì svng vshøp shìlún wegø íe. Mvkrǿm mvdøprì wawe nø pø̀ gv̀msùngrì í tvle mvlúnshì we vpǿ nø̀ ringwe tiq tvrà ílòng sv̀ng síngshá dvzv́r we íe.

Vránø vdè lvpat taq vdá mvgàm nø̀ pàdang taq gø vdǿn kewe mv-vl longdø pø̀, gv̀msùng dang taq kø̀mzøp dø vl mvyǿ we tiqgø dvpat cv̀ndøng ràwe jàng laqyà rìnø

  1. Shvla nø jòwe bv̀nlìrì sv̀ng lashì ràwe, shvlanø̀ jòwe bv̀nlìrì wawe taqvdè nøtlúm we bv̀nlì, we bv̀nlì sv̀ng wàò we tvrà taq shóngwám shìnø̀ vpǿ shvring lúnwe bv̀nlì sv̀ng wálún lv́m vchvk we íe. Vdè mvshóng wámshì we bv̀nlì tiqlòng sv̀ng necǿngniq èwàò wenø nøt byolv́m lòng sv̀ng kadøgø mvlúnshì long. Wedø íwe bv̀nlì sv̀ng èwàò we ínìnø kadøgø mvdàm dvtang kaq sv̀ng tuqlún lv́m mv-vl longwe íratnø̀ we shvrà kèní vdè nv̀ng vdu vbóng we vdè shóngshì we dvgá tiq shvrà sv̀ng vsélshì lv́m vchvk we íe. Wekvt wa vdèò zitnøt rálnøt rìgø mvdàm dvtàng kaq sv̀ng vháng vlún longwe íe. Vdè dvzaq shìwe bv̀nlì mvdàm shvlá zìbè tiqlòng sv̀ng wa yv́ng mvdaq, we bv̀nlì sv̀ng vháng vlún lv́m tvrà rì sv̀nggø tóng dvzaqshì ràlonge. Wekvtwa welòng taq pø̀ gv̀msùng walòng gø vbá longwe íe.
  2. Pø̀ langwe dang taq tønshì ràwe. Vdá mvgàm lv́m tvrà taq dvzaqshì we tvrà taq téwa yv́nglún shìwe bvnchvt nø vdèí èlún bǿò we pø̀ gv̀msùngrì taq nvmvm we pø̀ rìnø téwe mvzán we íe. Vdè lvpat taq vdá mvgàm mvyǿ we ínìnø vdè taq jøng jǿng ràwe dangrì taq mvzán pø̀ sv̀ng lángshì we nv̀ng nvmvm we mvwà lv́m vchvk we íe. Wedø pø̀ langwe laqyà sv̀ng shvyúm lúnlv́m dvpat nø vdè taq lúnshì longwe pø̀ nv̀ng lángshìvm we pø̀rì ò shìpvn wáshì nø̀ lángshá lv́m laqyà gv́lshì ràwe íe.
  3. Pø̀, gv̀msùngrì nv́ng vshøpshì ràwe, pø̀ gv̀msùng wawe nø nv́ng vshøpshì sháò we vsv̀ng tiqgø wur taq wa rvtø̀ yv̀nggùng vl longwe gø íe. Weratnø̀ pø̀ gv̀msùng sv̀ng nv́ng vshøpshì we laqyà gv́lshì lv́m gø gvzàni vchvk we íe. Mèpv̀ng kaq ngàí kapà wá ràe, kapà wá vdue wawe shø̀ngran manggá kèní pø̀ nv́ng shìrà we íe. Vsv̀ng tiqgø lvpat taq vdá mvgàm lv́m wawe nø pø̀, gv̀msùng nvngshì we íwa bøn longwe nø mø:í. We vdèí nv́ng lún bǿò we pø̀, gv̀msùngrì sv̀ng jòwe tvrà kèní kadø lángshìwe tvrà taq cv̀nnø̀ vdèò dvdamshì we tvnù manggá sv̀ng tuqlún wegø íe.                                                                                 Vdá mvgàmwe lvpat sv̀ng vtoshì lúnwe mvtaq mòngzø̀lnø̀ byowe lvpat sv̀ng vtoshì lúnlv́m dvpat nø nøttǿnshì lv́mdø íwe mà shvlawe bv̀nlì rì sv̀ng mvwà lv́m nv̀ng  yùlwe bv̀nlìrì kèní wawe vsv̀ngrì kaq gø mvyv̀ng lv́m vchvk we íe. Vdè lvpat taq pø̀, gv̀msùng vdá mvgàmwe nv̀ng jàng laqyà shvlá lv́m tvrà sv̀ng wa dvdam shàì nø dvzaq dvkángshì ràwe dang shvdǿmnø̀ nonggwøn ziwe íe.

Add new comment

5 + 6 =