Oqā wá shá lvm

Oqā wá shá lvm
Oqā wá shá lvm
Oqv wà nø Jèjúri svng nvrøm taq zvng shì sháò weí kata nø shvlv we cvmré tiq gø ilúnlvm n:ngmaq shvngbe nø shong íe, shvrúnge. Nvmlat tiq daq Gvrày Gvsvngí n:ng maq svng nì vrvm shvmán nà we jéjú rì svng dvdvm nø oqà wá shá ràe. Vní taq nø Mán shú Gvrày Gvsvngí a:ngó dvzvr shúí we (ကိုယ်စားလှယ်တော်များ) vdèò a:npè,mè, svrv jéjú a:ngkvng rìò jéjúri svng oqā wá ràe. Luka 17. 12 - 19 Mvrìng tiq mvrìng svng Ang gònglv́m wa ke, mv̄nggvng zā vsvng tiqcé gǿí Ang svng vhǿma:tnà. Angmaq nø vrúm yv́ngø rip nø, g 13 shaqmèí vkiq sórí, “Vkàngpè Yesué, nøngmaq svng dvshá èzāshàé,” wae. 14 Angmaq svng Yesuí yv̀ng bǿà kvt, “Shvrúngshúri svng èdìnøng nø namaq góng dètánshì v́mnø̀ng,” a:lòe. Angmaq wedø dí mvnshì ke mvnggv̄ng nø shèrá:mì. h 15 Angmaq taqkèní tiq gǿ nø, ang bāná:mì we svng yv́ngshì bǿì kvt bat vtv́ng ráì nø; shaqmèí vkiq nø Gvray dvgùng shvri:ngò sórí, 16 Yesu hí shvnvngø kǿng kupshi nø oqà wae. Yapè nø Samari vsvng í dá:rì. 17 Yesuí ang svng, “Ebanv́mshà we nø tiqcé pè mèínø̀ng ma? Ini wá dvgø̀ pè nà, kayv́ng íá:mì ma? 18 Wv́ngzà yapè wa mø̀í nì, Gvray dvgùng shvringlv́m vtv́ng ráì vsvng dvgá màvl ma?” wae. 19 Wervtnø̀ Yesuí wepè svng, “Ebúng nø èlov̄m. Nà kv́mnø:tní nà svng dèban bǿì,”* a:lòe. Yà chømcìq kení cvnshì lúnlvm nø mvnggvng zā we vsvng tiqcé pèí a: ngmaqò yógv vnv zāyvng bvnlún lvm dvpvt røtshì we rvdø taq nø vkìq sórí,kadáng tè vrúm nìgø mvméírà dø lún mvyø we shvmán jéjú røt shì lún dáng shi bø mèpvng nø shòq mvwà nvmwàcè vdèdè tàrà lòvm mì nø tiqcé gø taq kení tiq gøí wa Gvray jéjú svng Shaqmèí vkiq nø oqā wá lún yvngà. Vsvng wa pvn nø jéjú a:ngkàng a:ngpè,mè shvngøt shú sarv, rvmvng rvmchvng rìí tòbum we dvbang we mvrvl ni nø vdèdè íwa súnshì lvm yvte. Wedø írvt taqsvng tvle dvbàng ke nø nøngmaq lvpvt taq vhøng lúnlònge. Kàgø íni gø vdè dvpvt svng shvlá warv we bvnlì rvt svm íni gø tè íni gø oqà ( Thank You) wá nø shøn shá shì ràe. Pàwaò ni gø kayvngí dì ni gø jéjú a:ngkàng rìíwe, vpè,mè maq svng dvtá dángí vkáng røtshi shá lvm dvzà shií, wàvng nø dvshádvcèt mvyønge.
Download:Audio icon children.mp3

Add new comment

7 + 9 =