Rvtø̀ nø bémvn shìe

Rvtø̀ nø bémvn shìe

Rvtø̀ nø bémvn shìe. Vsv̀ngrì gø vlíng vpo rùl:e.  Nøt mvsøn rìgø vlíng vme.

 

Karvtø taq ínìgø nà shvnvngø vsvng tiqgø rvtø yv̀nggùng vl-lvm mvbǿn daq long. Kashvrà taq ínìgø nà shvnvng taq vsvng tiqgø rvtø yv̀nggúng mv-vl long. Kadø ínìgø vsvng tiqgø nà shvnvng taq rvtø yv̀nggùng mv-vl long.

 

Kagø ínì gø nà dvpat rvtø yvnggúng vl mvlún lúngò. Kagø ígø nà svng rvtø vrv̀m dvbang mèlún long. Kagø ínìgø nà svng rvtø yvnggúng mvkok mèlún long.

Vdè kaq mongzøl long zílún lv́m nø vdè wani ílonge.

Vdè góng vdè mvkok shì rà longe.

Vdè svng kadvgvp gø síng sháā lúnwe nø vdè wani íe.

Kagø svng gø mècani.

Wá vduwe bv̀nlì rì svng chvpdap èwà ò.

Vdé taqkèní mvrà màléshì lvm svdiq vyáshì ràe.

Vdè góng vdè kám vlǿmshì ràe.

Vlíng vpo mvnshì we mònggvn dvjàrì dvpat nøt mèdècv́m shìni.

Mònggvn rvgaq taq vdè góng vdè taqkèní mvzán kagø ígø nàsvng kám vlǿmvm lv́m mv-vl long.

 

Vdè góng vdè kámshì nøt zang bøwe mèpvng tiqdá vsvngrì kaq gø kámwe nøt èzángshì longe. Pàdang taq gø nøt mènà tiqni.

 

Vlevm we tvrà rì svng vgo mv́rcì yv́ngkèní ègurò. Ínìgø werì taqkèní paqzínø elushì. Tiqdá vsvng møíni dvrèrì mvdàm nøt mènà dǿn shìni. Vjú mv-vl we kàrì svng mèmè cøngni.   

Nàsvng zá vtøp dvzv́r we dangrì svng mèmè cøngni. Vdèò mvsøn nvrøm rì nø vdè dvpat wani íe.

 

Vsvngrì rì nvng vdè tiqgóng shvbóngshì we tvrà rì svng nvr lvm wàí.  Jàng laqyà mà shvla we dangrì envrò. Vsvngrì kaq yitkewe dangrì svng ènvrò.

Shvrà vtøl we bv̀nlìrì svng ènvrò.

 

 Dvdamshì we tvrnù manggá mv-vl nø vdú vna vl we nøt mvcøn rì svng ènvr ò. Shøngran nøt rì vkøn we vdòng taq wa vl byo we dangrì svng envr ò.

Lvpat tìyø vlíng vpo we tvrà svng vtoshì lúnnø zán lúnhøq dèzaqshì.

 

Vsvngrì ò vlíng vpo vmwe tvrà rì svng tøn zán lv́m dèzaq shì.

Lvpat rì vlíng vpo vm we tvrà rì svng tøn zán lvm dèzaq shì.

Kapà dang taq ínì gø todø wanø mv-vl long. Weratnø werì svng vtoshì lún ràwe íe.

Vdè góng vdè vtoshì lún ràe.

Nà lvpat svng nàí vtoshì lún høq dèzaq shì.

 

Vle v́:mì we nàò lvpat tvrà rì svng vtoshì lúnhøq dèzaq shì. Chvpdap rvtø rì svng gø vtò shì lún høq dèzaq shì.

Vdè shvnvng taq vlwe vsvngrì ò lvpat rì svng gø vtoā lúnhøq dèzaq shì.

 Vdè í wá mèlúnò we dangrì taq vtiq shì lvm èwàò.

Mvbǿn daqwe tvrà rì dvpat vtiqshì lvm èwàò.

 

Vdè nøt mvlúm we dangrì dvpat vtiqshì lvm èwàò.

Bvnchvtrì svng gvsat lúnlv́m dvpat dègǿshì.

 Vdè lvpat taq kadø íwe tvrà rì svng ínìgø gur lúnlvm nøt mvsøn taq dègǿshì.

Shvla we tvrà svng vpo shì lúnlvm dègǿshì.

 

Tiqdá vsvngrì kaq tubùm dvbangā lúnlvm dègøshì.

Kapà dangrì taq ínìgø tiqni rvtø taq nø vlíngvm wewa ílonge.

Vdè góng vdè dvshá mèwa shìni.

Vdè lvpat tvrà svng nø vdè tiqgø taqkèní wa síngshá shìwe íe.

Werat vdè góng vdè shóngshì ràe.

Vdè tiqgóng kùngà vl høq dvzaqshì laqlúnì.

Add new comment

7 + 7 =