Rvwang Zilangre meri ie.

Rvwang Zilangre meri ie.

Pudo Mong, Konglang Px gwxrwang, Zvngyo Rvgaq keni Rvwang Zilangre me rio Rvwang dvciq vgaq ie.

Angmaq nx Puto Myo Konggvtong Boda yvng vl nx Paqzi cvn shiri ie. Angmaq bxng nx; Nang Ram, Chang Bay, Nin Ram, Na Che, May Ram nvng Zami Ram ie.

Ya vgaq nx, Puto Jau Gwxrwang Zilangre rio Dvbvng dvgvp Kvngju Rvgaq yvng 21, 4, 2019 niq dvgvp gaqo ie. 

Add new comment

9 + 8 =