Shòlaqré cèrì lèga, kàru bok rì røwe laqyà svng àngpè àngmè maqí kadø wa vrangā lúnlvm ímá?

Shòlaqré cèrì lèga, kàru bok rì røwe laqyà svng àngpè àngmè maqí kadø wa vrangā lúnlvm ímá?

     Yanila vdè móngdànò dvjà,zønli dvjángrì ratnø làngrérì paqzí cvnshì we tvrà nvr vdu vmì we mvdàm àngpè àngmè maqnø àngcèrìò lvpat tvrà dvpat nøt dvbumshì we wa íe. Tiqmaq nø distance learning wawe nvmbøng tvrà kèní cvnshì we vsvngrì gø vlwe svng yánglún shìe. Yadang svng èyàng vtnò dvgvp vzvng kèní paqzí lawe tvrà rì nvng dèni batò tvràrì vsháy lúngì we svng yánglún shìwe gø íe.

    Yadø mònggvn dvjà vlíng mvnshì ráì we dø tiqdvchá shòlaqré rì dvpat vjú zílún we dvzáng kàrurì gø tiqni mvdàm tiqni vháng mvnshì ráì. Wedø lègarì svng online mvdàm taqø àngdè shóngshì dø lánø cvnshì shvla we mvtaq audio kàshaqí tashì lúnwe audio book rì gø yùl yùlcè lúnshì ráì we gø íe. Wedø online mvdàm taq kàru, dvzáng nvng shvngkàrì kømzøp dø lá lúnshì we ínìgø jøng jøng taqnø lèga bok kèní chvpdap røshìnø cvnshì lòngnø vsvng kaq téwa vjú zílúne wanø paqzí vdè rìí dvtú we gø yánglún shìe.

   Yadang taq àngpè àngmè maqí àngcèrì kaqsvng dvbangā lúnwe tvrà nø àngmaq kapà dang svng shóngwám shìe walòng svng síngsháā lúnlvm nvng we tvrà svng nvnggùn zí tubùmā we tvrà ni ílonge. Chøm døngku vdòng taq wedø àngmaq shóng wámshì we audio book rìsvng poqā nø tiqdø mvngushì weí táā lvm tvràrì nø gvzàni vú zílúnwe tvrà íe wae. Wedø audio book rì tawe nø nøt kù:ngà svng dvhángā we mvtaq àngmaq svng téwa zitnø bøngkà tánā we ínø nøcvm nøt mvgør nøt rì kaqgø dvshérā lún we gø íe.

    Yøprà gòngwe rvtø rìtaq lèga røwe laqyà gvlshì lòng taqkèní gø vsvng tiqgø kaq yøp byo dvzvŕ lún we íe. Téwa vjú ziwe dang nø àngmaqò síngrál nøt svng tá:nā we íe. Lèga røwe laqyà yáng kèní dvdam nøt rvwvl nøtrì svng dvhángā lún:òe. Wedø dvpø shvdún mvlúnshì we zitnøt rì svng zílúnwe lèga bokrì rø lvm shóngshìwe laqyà rìsvng àngdèò àngcø àngcèrì kaq dvtit tvleā, vwánā lvm wàì.

Add new comment

6 + 7 =