Shølshú vgo nvng pvranwe dang

Shølshú vgo nvng pvranwe dang

Dènìò bat taq dang vrvm taq kèní vháng mvshì ráì we íe. Tiqni nvng tiqni vlíng mvnshì nø lvpat àngshvr svng dímvnshì ráì we ínìgø vdè móng vdè rvgaq svng èyàngvtnò dvgvp zìdang gvzàni vzip we svng yánglún shìlonge. Íratnø nøngmaq shvngbe nø ya zìdang taq wa nvrshì lvm mø:í á:mì. Pàwálvm wani mònggvn zìdang vháng mvnshì ráìwe dø tiqdvchá nøngmaq vdòng taq pvran ràwe tvrà shøl we dangrì taq gvzàni nvngòn zángshì nø dvzaq dvkángshì ràlúngì we gø íe. Vsvng mvlúngka taq móng lvmang mø:íni shølshú bvnlì døngjá wawerì nø shaqrérì taq wa døngjá vle wa lánsháì we gø vle.

Àngdèò lvpat taq pvran ràwe dvcøp dvgø shìlvm dang angpvn pvn taq gvzàni luqwe íe. Àngdèò bvnlì døngjárì, wulaq bvnlìrì taq tuqrawe bvnchvtrì svng pvran lúnlvm dvpat mvkrøm mvdøprì taqkèní cvnshì nø dvcøp dvgø shìlvm gø vchyake. Bvnlì wàngrì taq pvran dvcøpshì we taq nvngòn yúmwe taqkèní krvtcøm we svng bøn dvzvŕ we ínø wedø tiqdvchá ni àngdèò lvpat taq ínìgø vsvngrìò zìdangdø jòrnø vháng lúnlvm dang svng vnøn dvzvŕ lúngòwe íe.

Shølshú wawenø vsvngrì kaq tvrà shølnø tvnù mangárì svng jórlún tuqlún høq tvrà tóngāwe paqzí tiqlòng íe. Àngdè tiqgø dvpat ínìgø, døngku vdòng taq ínìgø shølshú wáshì wenø mvdøngni vchyak we íe. Dèni bat taq shølshú vgo wáshì lúnlvm wawe kà vgo vdòng taq kèní paqzí cvnshì shvla we zùngrì gvzà vle jøng jøng taq gø cvnshàì we vsvng gvzà vl we ínì gø chvpdap taq nøt mvsøn, jàng laqyà taqkèní shvla we shølshú vgo tiqgø bønlún lvm nø yakwe bvnlì tiqlòng íwe svng yánglún shìe.

Paqzí vdèrì shønwe nø mònggvn taq shølshú shvlárì vlrà we mvtaq cvnshú shvlárì vl lvm gø laqni vchyak we íe. Pàwálvm ni shølshú vgo shvlárì wawe gø we cvnshú shvlárì taqkèní wa bungwe íe wae. Àngdè lvpat taqgø shølshú vgo shvlá svrà taq shì rip mvlún shìwe ínìgø cvnshú shvlá tiqgø bønlún høq dvzaqshì lvm vchyak longe. Cvnshú shvlá wawe gø gvzàni dvgùng vlwe ínø weshvrà taqkèní shølshú paqzí svng cvnshì lvm shvla we shvrà tiqlòng íe.

Shølshú vgo tiqgø wawe nø vsvngrì kaq shvlawe jàng laqyàrì dvtanā lúnrà wegø íe. Wedø ni àngdè èvl we kùrwàng taq jànglaqyà shvlárì wádvzashì we taqkèní shølshú wawe zìdang svng tuqlún shìwe svng gø shvdøm we íe. Wedø íratnø làngré rìò lvpat taq bvnchvtrì pvranwe nvng shølshú tiqgø taq vlràwe paqzí mvkrøm mvdøprì vshøp shì cvn dvzaqshì we taqkèní tiqni rvtø taq bvnchvtrì pvranwe taq shølshú vgo shvlá tiqgø bønlún lvm íwe svng dvtit tvle svngkà yayáng naròe.

Add new comment

2 + 14 =