Shølshú vsvngrì kratcøm we laqyàrì II tut

 Shølshú vsvngrì kratcøm we laqyàrì II tut

Shølshú vgo wáshì vsvngrì kratcøm we laqyàrì taq àngdèò bvnlì døngjárì svng yèlshìwe gø tiqdang kèní vbá longe. Shølshú tiqgø ò vchyak we kù:ngà nø bvnlì døngjá svng kámshì lúnwe íe. 

Shølshú wawe nø àng shvrà taq cvnnø cvnshúrì mvdàm:ø gø shvngøt dvtú we dang, øpshøl we tvràrì vdu vbóng dø wá ràwe íe.

Bvnlì mvdàm pvran pvjáng we, tvrà tóngā we dangrì shvngbe nø shølshú vgo gøò bvnlì døngjá ni ílonge. We tvrà, bvnlì døngjá svng shølshú wáshì gø taqkèní yelshì we ínìnø we bvnlì wàngnø kratcøm lvm tvrà svng vhømshì ràlonge. We dang taq shølshú bvnlì wá vdu gønø kámshìwe nøt kèní bvnlì nvng singwe mvdàm dvtang, lvmpvng shvngbe svng øpshøl lúnwe, kámshì lúnwe ínìnø shvngbeí vpø we nvng vlømvm we svng vtoshì lún lú:ngòe.

Wewa mvtaq àngdè mèpvng cvnshúrì shvngbegø shølshú svng yàngnø àngmaqò bvnlì døngjá vrvm taq dvzaq dvkángshì longe. Wedø mø:í nø shølshú wáshìgø nø bvnlì mvdàm:ò vdú vna wawe la ínìnø cvnshúrì taqgø wedø ni cvn longwe ínø we bvnlìwàng nø kadøgø vháng lún lvm tvrà mvvl long. 
 
Wedø írawe tvrà svng shølshú vgorì kratcøm we, vnøn dvzvŕ we tvrà wanø shøn lúnshì longe. Weratnø we dang svng shølshúrì í síngshá nø svdiq vyá shìlvm vchyak we íe.

Shóngshøngwe zìlàngré vnvmchvngrì shølshú shvrà taq ripwe tiqgø dvpat vchyak we nø kadø íwe bvnlì dvlàrì svng dvtú lvm dang taq ínìgø vzàng kaq kadø bønráì walòng svng dvtøp nø tvrà shøl lúnlvm vchyak we íe.
 
Vzàng kaq bønwe mvshøl,  tvràrì shvngbe nø we bvnlì wàngcèrì kaq dvtøpā lúnlvm gvzàni vchyak longe. Bvnlì wàngcèrì taqkèní vzàngkaq bønwe, yángshìwe tvrà taq cvnnø wa mèpvng taqgø wedøni cvn shá òwe svng gø shvdøm mvyø we íe.

Shølshú tiqgø wawe nø lvpat tìyø taq cvnnø vlíng vpo vduwe tvrà rì svng gø mvnā dvtanā lún rà longe.

Shølshú vgorì ò bvnlìrì vzàng nvng mèpvng vdu vbóng we tvrà mvvl nø cvnshúrì í cvnlún we zìdang mvvl longwe ínìnø cvnshúrì taqkèní shølshúrì mvdàm vlømshì we dang, vpøvm we tvràrì vnøn longe. Weratnø shølshú vgorì taq kèní yadangrì svng dvtøp shìlvm rà vchyak longe.

Bvnchvtrì vhømshì ralongwe rvtø taq vzàng kaq kadø íráì we tvrà svng cvn dvtøp shìnø pvran ràwe íe.

Bvnlì wàngcèrì kaq shvring we mø:íni dàmziwe tvràrì taq vdu vbóng dø, yuqyà dø wá lún ràe.

Àngdè nø àngdè kadvgvp gø cun dvtøpshì we laqyà gvlshì ràe.

Àngdèí dvtúwe, wá vduwe bvnlìrì svng vduwe, màdu we dang kadvgvp gø nøtcun dvtøpshì ràe wawe dvtit tvle svngkà yayáng naròe.

Add new comment

1 + 0 =