Shvlawe bvnlì taq wáshìwe nø svngpvn dvcìrì dvpvt shvlawe dang taq kèní tùbumshìwe gøîe

Shvlawe bvnlì taq wáshìwe nø svngpvn dvcìrì dvpvt shvlawe dang taq kèní tùbumshìwe gøîe

Àngdèí shvlawe bvnlì ewàòwe rvt tiqdávsvngrì kaq vtupmò zádvzvŕwe gø mvl. Cúnshàìwe lvpvt taq shvlawe bvnlìrì vrvm taq mvshalawe dang taq kèní gvyaqshìwe gøl shvrà vram taq vlwe íe. Nàm chàng svng rvmøtî møvtnó dø gálóng svng ziwe vyáng svng døwe yakdøngí wamvtnòe. Cúnshàìwe lvpvt svng shì lvm lòngí gvyaq daqóe shvlawe dangrì taq màshvlawe ngànshàpè taq kèní gvsvt lúngòe wawe dø tiq dvchá nøngmaq gø vrvmò shvnvng gòr gòr taq vdèí shvlae wa nø èwàòwe bvnlì vrvm taq kadøwa shvyøm lvm wanø ngàshàrì gór kwangshìwe íe.

Wedø íwe vdòngtaq èwaòwe bvnlìrì dèdamòdø mvbønlongwe írvt shvdiq vyáshìnø wásgìràe. Nàtaq kèní vsvngrì kaq vjúziwe bvnlì èwa lúngò dvgvp tiqtong kèní shvyømwe vsvngrì gø gvzà vl longe. Yadø íwe bvnchvtrì nø Yesu Christuqò lvpvt taqø gø nárni taq zøtnáí zarì svng dvbanò dvgvp parishérì taq kèní mvrà shvriòwe svng yánglúnshìe.

Ínìgø wedøírì svng wa yàngìnø pàgø màwà vl lvmnø mø:í shvlawe bvnlìrì svng ngàtaq kèní ni mvwàngò nìnø kagøígø wáalvm mvl long wawe nøt taq kèní wádvzaq shìlvm vchyake. Wedø íwe taq shvlawe bvnlìrì nø vdè dvpvt wa laílong dø wáshàìwe mø:ínø shvlawe bvnlìrì dvpvt màshvlawe dang svng vgámlvm nø mvdøng vchyak we íe.

Kadø íwe bvnchvtrì vkøn rawe ínìgø nøt dvzaq shàìweí dèdamòwe shvlawe mvngá svng lúnhoq dvzaq shài. Nøngmaq gøvrvm taq kèní vsvngrì kaq vjúziwe bvnlìrì wàlúngì dvgvp ngànshàpè ígvzàmwe svng vgámlúnì we nø jórnvngònò shémo íe wawe nvngòn ziwe dvtit tvle svngkà yayáng naròe.

Add new comment

4 + 4 =