Shvrúng nøt zángshì we

Shvrúng nøt zángshì we

 

Vdè lvpat taq shvrúng nøt tiqpv̀n pv̀n taq zángshì wenø we tvrà dvdam nøt manggá svng cvn cvn tuqlún lv́m dvpvt tubùm dvbangā we nøt mvsø̀n tvrà tiqlòng gø íe.

 

Wedø íwe shvrúng nøt mvsø̀n kù:ngà rì nø tiqgǿ taqkèní dvgá tiqgǿ svng gø zínshì sháò we nøt mvsø̀n tiq tvrà gø íe. Shǿn mvyǿ we taq vsv̀ng tiqgǿ taq nøt mvyvng we nøt tø̀we tiqgǿ nvng tvpní shì nø̀ àngnvng kadvgvp gø tiqdø vlwe vsv̀ngrì taqgø wedø íwe nøt mvsø̀n laqyà rì zínke sháò we svng shvdǿm we íe. Wedøni bv̀nlì tvrà, manggá tiqlòng lòng taq shvrúng nøt vshøp we tiqgǿ nvng vzø̀m nø wawe bv̀nlì tvrà rì svng gø jór nònggwòn walòng svng shvla dø cvn cvn vtoshì lún wegø íe.

 

Vsv̀ng tiqgǿò lvpat taq zitnøt, rv́lnøt nvng wálún we kùngà rì vlwe ínìgø shvrúngwe nøt mvsø̀n mv-vl we ínìnø we manggá svng tuqlún lv́m dvpvt yvk longwe gø íe. Vsv̀ng tiqgǿ ò lvpat taq vdè taqkèní èwàò we bv̀nlì rì mvdàm vdèò lvpat tvrà dvpvt kadángte shvrúng nøt, nøt mvsø̀n manggárì gv́l shìwe taq cv̀n nø vdè ò lvpat tvrà, manggá rì svng jór lúnwe dang taq gø vsháy longe.

 

Vsv̀ng tiqgǿ nvng tiqgǿ taq nø wedø íwe shvrúng nøt zángshì we dang taq gø màbóng we tvrà rì vle. Tiqmaq taq nø shvrúng we nøt mvsø̀m walòng toni kèní zángshì we vsv̀ng vlwe dø tiqdvchá tiqmaq taq íranìnø we dø lvpat tvrà bv̀nlì manggárì taq shvrúng we nøt mvsø̀n rì sv̀ng vdè tiqgǿ taqkèní shvzat shìrà we nvng shvmun shvjangshì ràwe vsv̀ngrì gø vl we íe. Tiqmaq taq nø vdè í èwàò we bv̀nlì kèní we bv̀nlì tvrà svng shóngshì nøt zangvm we kvt téwa shvrúng nøt rì gø bung dvzv́r sháò we gø vl longe. Wedø íwe tvrà taq vdè ò lvpat tvrà dvpat chvk íwe lvpat manggárì gvlshì nø dvzaq shì lv́m vchvk we dang shvdǿm wegø íe.

 

Vdèò lvpat tvrà taq tvmø bv̀nlì wangrì taq ripnø dvzaq shàì we nø vdè ò lvpat vháng vlúnlv́m, lvpat mòngzø̀l lv́m tuqrawe vdèò lvpat tvrà rì taq jór nònggwòn rì vtoshì lúnlv́m dvpvt dvzaq shàì we wani íe. Wedø íwe vdè ò lvpat tvrà taq, bv̀nlì wàngrì taq vdè ò lvpat manggá svng shvla dø, jór nònggwòn rì vtoshì lúnlv́m dvpvt rvt dang vrv̀m taq shvrúng nøt kèní wáshì we ínìnø téwa shvla we lvpat manggá rì, àngshí àngwvt rì svng vtoshì lún lv́m íwe dang shvdǿm wegø íe.

 

Rvgaq mvdv̀mø cún shàì we vsv̀ngrì nà, ngà shvngbe nø lvpat bv̀nlì tvrà wawe taq shvngbe nø dvzaq ám ràì we vsv̀ngrì wani íshàe. Wervtnø vdèò lvpat tvrà taq chvk íwe lvpat tvnù manggá rì svng gvl shàì nø bv̀nlì tvrà taq shvrúng nøt kèní dvzaq dvkáng shàì we ínìnø jór nònggwòn kèní lvpat tvrà vháng vlún we manggá svng jø̀ng jǿng ni tiqni rvtø̀ cè taqnø tuq rawe svng shvdǿm nø nònggwòn ziwe íe.

 

#Youth

Add new comment

12 + 5 =