Svre nøt sv̀ng kadøwa gvsat lúnlv́m

Svre nøt sv̀ng kadøwa gvsat lúnlv́m

Svre nøt sv̀ng kadøwa gvsat lúnlv́m

 

Paqzí vdèrì í shø̀nwe kà taq svre nøt, nøt bùm nøt wawe nø jø̀ng jøng ni to kèní nøt taq zangwe møí. Vjú mv-vl we kà tiqlòng ku cunshì lúne wae.

 

Shòlaqré rì taq jøng jǿng ni wárà we bv̀nlìrì vl longe. Wedø vdè nv̀ng chvpdvp wá vdu longwe bv̀nlì rì mvdàm svrenøt í èyil shì bøwe ínìnø vdè nv̀ng sing we jór nongwønrì, mvkrǿm mvdøprì svng cǿm vnǿn dvzv́r bǿòe.

 

Weratnø vdè taq vlwe paqzí mvkrǿm mvdøprì nv̀ng vsv̀ngrì dvhø jór lúnlv́m tvrà taq  chvpdvp dvzaq dvkáng shì ràlongwe íe. Shòlaq battaq tiq kvt kvt zaqlè wàngrì èdivm dvgvp dvgá wángzàrì dvhø kàshøn lv́m vtit we svrenøt rì zángshì sháìe.  Bv̀nlì wàngrì taq vlì we dvgvp gø vdèò bv̀nlì àngkàng rì nv̀ng vtoq vtiq we dangrì tiqdø paqzí dvkø̀m we tvrà rì taq svrenøt zángshì we bǿn sháìe.

 

Vdèí èshø̀nò kàrì svng vléshì lv́m sv̀ng svreì e.  Wedø pvnyàn bø̀n long dvgvp nøngmaq taq dvdam shàì we tvnù manggá rì vsvr mvnshì we bǿn sháò wegø íe. Vdè ò manggá rì vcat vmwe bǿn sháòe.

 

Vrá nø vdèò dvdamshì we manggá nø wulaq bv̀nlì wanø pv́ng mvyǿwe ínìgø vsv̀ngrì nv̀ng paqzí dvkø̀m lv́m, paqzí lushìlv́m svre nøt záng shàì we la ínìnø we manggá rì shvngbe nø bǿn daq lv́m mv-vl long.

 

Weratnø chvpdvp taq svrenøt svng dòngnøt taq shvrà mvzí lv́m vchvk longe. Yadø svrenøt rì svng gvsat lún lv́m dvzaq shì ràlonge.

 

Shǿn mvyǿwe taq svrenøt wawe nø nøtbùm nøt, nøt vjáng shìwe nøt nv̀ng vbónge. Wedø nøt nàjángshì nø svre nøt zang long dvgvp vsv̀ng tiqgǿ taq nøt bùm we nøt svng bǿn dvzv́r lúngòe.

 

Wedø bø̀nwe nø vgo mv́rcì kèní pv̀ngshì we ínø̀ vsv̀ng tiqgóng køp sv̀ng vtiq dvzv́r we mvtaq nøtdat nøtcv̀m nøt sv̀ng gø bǿn dvzv́r lúnò we íe.

 

Weratnø svrenøt nv̀ng nøt nàjángshì we lòngnø vsv̀ng tiqgǿò lvpat svng gø bvttut vlíng vpo lúnò we íe. Vlíng vpo dvzv́re wawe taq jór lún we nv̀ng cǿm vnǿn dvzv́r sháò we íe.

 

Tiqkvt kvt vsv̀ng loksok rì dvhø̀ taq mòngkà tunlv́m møíni kàshǿn vdu lv́m tvrà rì vhǿmshì rawe rvtø̀ taq vgo mv́rcì ò bv̀nlì wawe nv̀ng nøt vjángshì we nøt bùmnøt rì vkǿn rawe bǿn sháòe. Wedø írawe rvtø̀  taq vgo mv́rcì nvng nøt mvsøn svng vdu vbóng dø vtoq vtipā lv́m vchvk we íe.

 

Weratnø̀ vdè tiqgóng taq kadø íwe laqyàrì bø̀n longwe ínìgø vgo mv́rcì yv́ng kèní dvtanā we dangrì svng zǿmshì ràwe íe. Kadø íwe nøt vjáng shìlv́m, svre nøt rì bungra we dvgvp vgo mv́rcì taqkèní dvtú we tvrà sv̀ng zaq zaq zǿmshì ràwe íe. Wekvt vdè ò svrenøt sv̀ng vrá tiqkvt shvdøngā lún we íe.

 

Kàshvbóng vdè nø nv̀mbø̀ngshø̀ zúnshì lvm ílong dvgvp svre nøt zangrawe ínìgø we svre nøt sv̀ng shvmáng lúnlv́m dvpat rv̀mnvng rvmchvngrì nv̀ng dvman we, mvkrǿm mvdǿprì lushì weí welòng sv̀ng jór lúnwe gø íe.

 

Weratnø vdèò vgo mv́rcì yv́ngkèní dvtúwe dvdam nøt svng mvdø̀ng zǿm shìlv́m nø vchvk mvdø̀ng tiqlòng ni ílonge. Shòlaqré tiqgǿ bat taq wedø íwe svre nøt rì bunglong dvgvp dvgá tiqdang kèní vrá dvdam nø tvrà tongshì lún lv́m gø vchvk we íe.

 

Vránø vdè ò dvdam nøtrì taq cvnnø̀ vgo mv́rcì taqkèní gø chvpdvp wá lúnlv́m gø vchvk we íe. Yadangrì shvngbe nø vdè ò lvpat tvrà taq jór nonggwøn lúnlv́m dvpat tiqtong kèní tubùmā we dangrì íwe svng dvtit tvle we íe.

Add new comment

11 + 1 =