Té shvla we tvrà svng tuqlv́m nvpniò rvtø̀

Té shvla we tvrà svng tuqlv́m nvpniò rvtø̀

Té shvla we tvrà svng tuqlv́m nvpniò rvtø̀

Vlevmwe rvtø̀ rì taq dvzaq dvkángshì bǿshà we yv́ngkèní àngshí àngwvtrì tuqrawe nø nvpni wawe rvtø̀ rì taq vtoshì lv́mwa ílonge.

Shóngshø̀ngwe shòlaqré vnvm vchvngrì vdè ò lvpvt tvrà taq lvpvt zìdangrì àngpv̀n pv̀n taq àngò lvpat mvkrǿm mvdøp rì nø tiqgǿ nvng tiqgǿ vbóngwe mv-vl vsháy we wani íe. Wedø íwe mvkrǿm mvdøp rì nø vdè dvpvt nònggwòn zaqwe ínø vdè lvpat svng øpkángā wegø íe.

Vdè ò lvpat tvnù manggá wawe taqgø vdè ò jór nònggwòn dá:nglún we zìdang taqkèní gv́l shàì wewa ílonge. We lòngrì taqkèní dvzaqshì nø̀ èwà bǿò we làngdø̀m taq lúnshì rawe àngshí àngwvt rì svng vtoshàì wewa íe. Wedø lvpat bv̀nlì rì ò àngshí àngwvt rì kadø íwe svng vtoshì lv́m wawe nø vdèò nònggwòn kùngà svng kadángte èzángshì bǿì wawe taq cv̀nnø̀ vsháyvm wegø íe.

Wervtnø̀ shòlaq bat taq màbóng we tongkèní èyv̀ngvtnò dvgvp vdèò nøt løpshàì we dvdam manggá tvrà nø vdèò tiqgóng kùngà rì shvngbe svng we shvrà taq mvzuq shàì we ínø̀ we tvrà nø vdè ò lvpat tvrà svng vlíng vpo lún dvzv́r we tiq tvrà gø ílonge.

 

Lvpat ngø̀r byo lv́m tvrà svng wa dvdam shàì we tvrà taq we tvrà svng chvpdvp cv́n dvzaq shàì we ínìnø tiqni rvtø̀ taq jø̀ng jǿngni jórlún, vtoshì lúnlv́m wani ílonge. Shìwvt tvrà rì taqwa nøt gv́l shàì we ínìnø rvtø̀ vrv̀m taq shìwvt vkǿnwe tvrà rì svng wa dvcøp pvrvn vdu longwe gø íe.

Vdè ò nvpni rvtø̀ wawe vdòng taq mòngzø̀l dø lvpat cúnshì mvyǿ wenø tiqgǿ vrvmò shvrúng nøt rì ni íe.

Wervt nøngmaq shòlaqré rì taq kadø íwe tvrà svng bǿn dvzv́r mvyǿwe, shvrúng nøt vlwe nvng vdèò lvpat tvnù manggá nø kadø íwe tvrà taq nøtløp shàì nø rvtø̀ vrv̀m taq nøt shvriq shàì taq sórí dvzaq dvkáng shàì we ínìnø we manggá svng jø̀ng jǿng ni shvlá vtang vrangshì lúnlv́m ílonge.

vránø vdè ò shagóng svng shvtín sháò we nvng vdèò nøt mvsø̀n rì gòng rawe rvtø̀ taqnø vdè ò bǿn mvyǿ we dvdam shìwe lvpat tvnù manggá svng vtù gvzàm we bǿn dvzv́r lúngò wegø íe.

Wervt vdèò dòng nøt mvsø̀nrì taqgø shvla we dvdam nøt rì svng wa vshøp shàì nø màshvla we dvdam nøt rì svng gul lúnlv́m dvzaq shìràwe gø íe. Wedø vdè ò nøt mvsø̀n svng vdè tiqgǿ taqkèní øpkáng èlún bǿò we rvtø̀ taqnø vdè ò lvpat tvrà, tvnù manggá rì nø jø̀ng jǿng ni tiqni rvtø̀ taqcè nø shvla we àngshí àngwvt rì svng vtoshì lúnlv́m wani ílonge.

Add new comment

13 + 4 =