Tónglaqyà wawe kadvgvp kèní pv́ngshì ráì

Tónglaqyà wawe kadvgvp kèní pv́ngshì ráì

Tónglaqyà wawe kadvgvp kèní pv́ngshì ráì

Vsv̀ngrì ò nøt nø toni kèní shvlawe laqyà rì róngshì we íe. Mònggv̀n vsv̀ng dvcìrì taq nv̀mlat tónglaqyà wawe gømla sv̀ng kadø yv́nglún shìwe ímá? Wanø paqzí vdè tiqgø íyv̀:ngì we Magratte Mit kaqsv̀ng zùngmà tiqgǿí røt yv̀ngà we vle.

Vsv̀ng dvcìrì ò tóng laqyà mvshǿlrì nø vle á:mìwe BC bat kèní we vsv̀ngrì í láng yv̀:ngà we dvrèrì, kámnøt tvrà shvkse rì, àngmaq ò sharørì sv̀ng yv̀:ngì we nv̀ng gùndvtøp we mvshǿlrì yv́ng kèní gø wedø vsv̀ng tóng laqyà mvshǿlrì gvzà shálúnì wegø íe.

Vsv̀ng tiqgǿò shagóng vdòng vl-we sharørì taqkèní lvbo sharø lòngnø yvng vtang ínø nítit kèní hípøt høqshaq dvtutā we sharø tiqlòng gø íe. Darì dvgvp vsv̀ngrì ò lvpat taq nø cì paqzí dang taq dèni bat dø vhángwe mø:í, paqzí dangrì taq zìdang vcipwe ínø vsv̀ng tiqgǿ lvbo sharø giqvm we kvt yúm vtang (6) lvbáng høqshaq rvtø lushìnø sharø dvtut lv́m rvtø̀ zíshì ràyv̀:ngì we gø íe.

Dvgá nìnàrì taqnø wedø lvbo sharø giqvm we kvt wego nø shì lv́m wa ívm:e. Nìnàrì nø wedø lvbo sharø giqshìvm we dvgvp àngmaq taq v́:mpà lávm mvlúnò, vtì aq lv́m lá vm mvlún bǿò mvtaq tvrà dí mvlún bǿò we íratnø̀ shì wegø íe. Wedø lvbo sharø giqvm we nìnà tiqgo nø dvgá nìnàrì í shayit we nv̀ng kéò we vhǿm lv́mwani ílonge.

Vsv̀ngrì taq íranìnø wedø tiqgǿ gǿ taq lvbo sharø giqvmwe vhǿm bǿò we kvt tasv̀ng vcùng kewe, cì lvjá:ngāwe rat dvzǿmā ke lúnò we dangrì yv́nglún shìwe íe. Weratnø vsv̀ng dvcìrì taq wedø shóngnøtí tasv̀ng vcùng, mvkok kewe vtóng laqyàrì nø to kèní vl dawe sv̀ng yv́nglún shìwe íe.

Dèni bat mònggv̀n taq vkǿnwe shìwvtrì àngpv̀n pv̀n rì dvhø̀ taq íranì gø tiqgǿ gǿ rat yadø íwe vtóng laqyà shvlárì mà gvyaqshì lv́m roqgvr:ì nø mvkok kelv́m vchvk wegø íe.

Add new comment

1 + 14 =