Tiqdø vzø̀m nø bv̀nlì wawe

Tiqdø vzø̀m nø bv̀nlì wawe

 

tiqdø vzø̀m nø bv̀nlì wawe tvrà taq 2 dang kèní vl we svng shálún shìe. Jór nònggwòn lúnlv́m tvrà dvpvt vsv̀ng mv̀ngpùng mvdò rì mvngushì nø̀ vzø̀m weí wáshì we bv̀nlì nvng vdè tiqgǿ ò zitnøt rv́l nøt rìnvng shø̀nggv̀n taq vlwe mònggv̀n dvrè rì vzø̀m mvngushì weí wá dvzaq shàì we bv̀nlì wanø 2 dang kèní yv́nglún shìwe gø íe.

 

Àng mvtú dvlàrì jò dø wáshì we bv̀nlì rì wawe taqkèní vtang kèní vjú vlwe jór nònggwòn rì svng gø vtoshì lúnwe ínø̀ nøngmaqò lvpat tvrà taq wedø íwe jór nònggwòn rì svng vtoshì lúnlv́m dvpvt vsv̀ngrì nvng vzø̀m vzvp we kù:ngà kèní wá dvzaqshì lv́m nø̀ vdè tiqgǿ taqkèní wa wá dvzaq shì we bv̀nlì rì mvdàm téwa vtoshì lún shvla wegø íe.

 

Wervtnø̀ tiqnøt tiq mvyùng wáshì we kù:ngà shaq kèní vzø̀m nø èwàò we bv̀nlì taqkèní àng manggá svng cvn cvn tuqlún we svng shvdǿm we íe. Vránø 2 dang wadang taq vdèò dòng nøt mvsø̀n vdòng taq vshøpwe shvrúng nøt rì nvng shønggv̀n vtáng lvpò nøt mvsø̀n rì taqkèní ewàò we bv̀nlì rì taq vchvk we nø chvpdvp bv̀nlì kèní dvzaq shìwe tvrà ni íe. Vdèò mvnggá dvlà rì kadvngshì shvla dø gv́lshì we ínìgø chvpdvp bv̀nlì màbá longwe kvt cǿm vnǿn dvzv́r sháò wegø íe.

 

Bv̀nlì wawe tvrà taqgø 2 pv̀n vlwe svng yv́nglún shìe shagóng dvpvt wáshìwe bv̀nlì nvng nøt mvsø̀n kèní wáshìwe bv̀nlì tvrà wanø̀ yv́nglún shìwe gø íe. Vsv̀ngrì dvhø̀ taq shagóng nvng sing we bv̀nlì rì nvng nøt mvsø̀n kèní wáshìwe bv̀nlì tvrà taq síngrv́l nøt rvwvl nøt vlwe tvrà taq màbóngvm wegø íe.

 

Shagóng dvpvt wáshì we bv̀nlì tvrà taq ínìgø nøt mvsø̀n kèní wáshìwe bv̀nlì tvrà taq ínìgø kratcǿm sháò we tvrà 2 dang kèní yv́nglún shìe. welòng nø wá vdu we bv̀nlì svng rvtø svng wa caò nø̀ vwadø rvtø̀ rì svng dvzøò we nvng àngdang dang kèní dvpè ò we tvrà ílonge. Ni vrv̀mò rvtø̀ rì taq vdè tiqgǿ taqkèní wá mvzashì we bv̀nlì rì svng vzv̀ng wá shvmun shìwe laqyv̀ svng gø shvmun shìwe gø wáshì rà longe. Wedø vdèò nøt mvsø̀n taqkèní wá yvkwe bv̀nlì rì svng wá èmun bǿò dvgvp bv̀nlì vrv̀m taq shò shò wacè wálún jór lún lv́m gø ílonge.

 

Bv̀nlì tvrà vrv̀m taq vdè taqkèní wá shi mvpv́ngshì dvgvp kèní tiqdá vsv̀ngrì kaq shǿn nàchàngò we laqyà svng gø yil shì lv́m vchvk longe. Vdè tiqgǿ taqkèní wàlv́m dèdam bǿò we bv̀nlì rìsvng chvpdvp èwàòwe taqkèní tiqdá vsv̀ngrì kaq shvkse dvtǎn ràwe gø íe.

 

Vsv̀ngrì nvng vzø̀m vzvpwe tvrà kèní bv̀nlì rì taq dvzaq dvkáng shìwe nvng vdèò dòng nøt mvsø̀n nvng shø̀nggvn taqkèní shvrúng nøt, dvrè rì nvng vzø̀mwe shaqí dvzaq dvkángshì we tvrà nø jø̀ng jǿng ni vdèò manggá svng jórlún we tvrà tiqlong íwe svng shvdǿm nø nònggwòn ziwe íe.

Add new comment

4 + 5 =