Tiqni rvtø̀ cètaqnø jór lúnlv́m ílonge walòng sv̀ng kadøwa shálún shìe má?

Tiqni rvtø̀ cètaqnø jór lúnlv́m ílonge walòng sv̀ng kadøwa shálún shìe má?

Tiqni rvtø̀ cètaqnø jór lúnlv́m ílonge walòng sv̀ng kadøwa shálún shìe má?

Vsv̀ng tiqgǿ lvpat taq vháng vlún nø̀ jór lúnlv́m wawe nø to kèní tvlú shálún shìwe møí àng vdè tiqgǿ ò lvpat jejú walòng gø tiqgø nv̀ng tiqgø nø vsháy longe.

  1. Vdè lún mvyǿ we tvrà sv̀ng síngshá shìwe vsv̀ng- vdè lvpat taq pàgø shi mvkø̀m zøp we dvgvp kèní vdè nø kapà sv̀ng bǿn mvyǿe walòng sv̀ng chvk wa síngshá shì wenø lvpat taq jór lúnlv́m tvrà tiqlòng ni íe. Vdè ò lvpat tvnù manggá svng tuq lúnlv́m dvpat nø nv̀mlat taq vdè díràwe lvpat tvrà sv̀ng àng dvtàng tàng vdu vbóng dø dí lún ràwe íe.
  2. Nøt mà dvcv́mshì vsv̀ng- tiqkvt kvt vdè nøt sv̀ng wa cv̀n vsv̀ng wanø vsv̀ngrì í la lán radø vdèò kám we tvrà sv̀ng zǿmshì nø̀ lvpat taq vháng vlún we tvrà sv̀ng vrang shì lúnò we vsv̀ngrì yv́ng lúnìe.  Àngmaq nø wedø íwe àngshí àngwvtrì svng vwadø lún lúngò we nø møí. Yaklv́m shìwvtrì àngdang dang sv̀ng gvsat nø nøt mà dvcv́mshì shaqí dvzaqshì we vsv̀ngrì ni íe.
  3. Dòngnøt mvsø̀n taqkèní bǿn mvyǿ we nøt vshøp we vsv̀ng- vdè bǿn mvyǿwe nøt walòng nø vwadø nø møí dvr. Vsv̀ngrì tiqgǿ vrv̀m taq wedø nøt mvsø̀nrì vl nø wa vl longe. Ínìgø lvpat taq jór nonggwøn lúnò vsv̀ngrì taqnø wedø íwe nøt mvsø̀n tiqdang dang sv̀ng vshøpshì we vsv̀ngrì ílonge. Àngmaq nø vdè lvpat tvrà sv̀ng bǿn mvyǿwe manggá sv̀ng tuqhøq vrang dvzaqshì wegø we shvrúng nøt taqkèní bøn longwe íe.
  4. Vdè shvnvng gùr gùr taqkèní cvnshì we vsv̀ng-  lvpat taq jór lúnò we vsv̀ngrì nø kadø íwe shvrà rì taq ínìgø àngmaq nø vsv̀ngrì mvdàm tiqnv̀mshá ni vl lún lúngòe. Àngmaq ò jàng laqyàrì taq cv̀nnø̀ vsv̀ngrì yv́ngkèní cvnshì lúnòe. Vránø àngmaq taq tiqdá vsv̀ngrì mvdàm téwa dvzaqshì lúnò we nøt mvsø̀n kùngà vl we ínø̀ àngmaq taq kadvgvp gø vko vkáng wawe bángkà vtánā we íe.
  5. Tvnù manggá sv̀ng shvng shvng wa gv́l shìwe vsv̀ng- vsv̀ngrì tiqgǿ vrv̀m taq vdè ò dvdamshì we tvnù manggá vlwe ínìgø vdè góng vdè kámshì nø̀ nøtrat shìwe taq kámnøt taq dvzaqshì we ínìnø kadø íwe bvnchvtrì vkǿn rawe ínìgø nøt mà dvcv́m shì shaqí dvzaq dvkángshì lúnò we íe.
  6. Vdè ò bv̀nlì kaqsv̀ng vsv̀ng mv́r taq shvng shvng wa dvtan lún we-  vdèí èwàò we bv̀nlì rìsv̀ng mvdàm dvtàng kaq dvtan vdu rawe rvtø̀ rì taq shvng shvng wa dvtan lúnwe gø vko vkáng tiqlòng ni ílonge. Vdè tiqgóng ám-aq we dangrì nv̀ng jàng laqyàrì shvla dø dvcøp shvnvp shìnø̀ evl wegø lvpat taq jór vlún lv́m ò tvrà tiqlong ni ílonge.
  7. Vsv̀ngrì nv̀ng màbóng dø bv̀nlì wawe- lvpat taq jór nonggwø̀n lúnò nø̀ vháng vlún we vsv̀ng rì taq vsv̀ng tiqdá nv̀ng tiq dang dang cètaqnø mabóng dø bv̀nlì wá dvzaqshì we vsv̀ngrì íe. Mònggv̀n taq téwa bø̀ngshvng we vsv̀ngrì taq wedø tiqshíng íwe lvpat mvshǿlrì yv́nglún shìwe íe.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Add new comment

1 + 0 =