Tvmø bvnlì

 Tvmø bvnlì

Tvmø bvnlì wavme wawe nø vsvng tiqgø ò lvpat ni íe. Vsvng tiqgø vrvm nø vmlvm, aqlvm góngwá lún lvm nvng dang angpvn pvn dvpat àngdè nvng singwe tvmø bvnlìrì taq dvzaq vm ràwe wa ílonge.

Wedø màbóng we bvnlìrì taqwa yak we nvng nvmwe bvnlìrì wanø vsháy longe.

Wedø bvnlìrì wavm we rvtø taq shagóng shiqshàn dang vllvm nø mvdøng vchyak we ínø cìsvra rìí dvtú we dangrì svng cvn dvgøm nø cúnshì lvm gø vchyak we íe.

Vránø tvmø bvnlì wavm:e wawe nø vsvngrì nvng vtoq vtip shìwe tiqdang gø íe. Bvnlì wàngrì taq kadø íwe vsvngrì nvng gø vhømì nø tiqni nvng tiqni vsvngrì ò lvpat tvrà àngpvn pvn svng yánglún vhøm lún:ì we írat àngdè góng àngdè svng kámshì nøt gvlshì lvm gø vchyak long we íe.

Kadø íwe we bvnlì taq dèzaqshì we ínìgø tiqdál vsvngrì dvpat gø vjú zílún lvm wawe nøt kèní dvzaqshì lvm gø vchyak longe. Wedø ínø wa àngdèò chøm døngku, lvpat tvrà taq mòngzøl lòng svng vtoshì lúnlvm ílonge. Àngdèí èwàò we bvnlì nø tiqdál vsvngrì dvpat gø vjú mvzi nø àngdè dvpat gø shvla we tvrà mø:í we la ínìnø àngdè lvpat taq mvhøt lvm lòng svng vhøm shì long we svng síngshá ràlonge. 
 
Bvnlì wàlvm, we bvnlì svng dánglún jórlún lvm wawe nø we gøò nøt mvsøn, shvrúng nøt taqkèní dvzaq dvkángshì we taqwa cvnlong we íe. Nà kadø íwe vsvng ínìgø tiqdang dang cètaq nø zømdàng wewa ílonge. Yadang nvng singnø vsvk 50 nøng mvril íbøì we Stephen Hawking ò lvpat svng èyàngvt:nò dvgvp àngnø hí wur, shìnø góng vngvt shì gø màshvla we tiqgø íwe mvtaq kashøn gø màshvla we tiqgø íe. Àngò tiqgóng taq wurhàm 2 lòng cèwa vngvt shì shvla we íe. Àng shøn mvyø we kàsvng Computer yángkèní wa tiq dvtang vrunø shøn vtàn we íe. Ínìgø àngò mà dvcipshì we nøt, dvzaq dvkángshì shìwe taqkèní England móng taq paqzí vdè, shvngøtshú svra tiqpè bøn lún ráà we íe.

Yalòng nø bvnlì wawe svng kadangshì shóngshì nø vpø shvring:ò we ò shvkse tiqlòng ni íwe svng yánglún shìe. Werat shóngshøngwe zìlàngré vnvmchvngrì bvnlì wawe svng pø gvmsùng lúnlvm wawe tiqtvrà svng wa yàng lvm gø mø:í, bvnlì svng pàti mvlan we nøt:í vwa dø shvle lvm gø mø:í we svng shvdøm mvyø we íe.

Weratnø àngdèí èwàò we bvnlìrì svng àngdè kadángte shóngshìe má? Shvrúng nøt taqkèní kadángte dvzaq dvkángshì lúngòe walòng svng gø dvtøpshì ràlonge.
 
Àngdèò bvnlì svng vpø shvring shìwe nø lvpat svng gø vpø ring dvzvŕ lún:ò we ni íe. Ínìgø síngshá shìrà we taq àngdè kadángte shóngshìnø, shvrúng nøt zangwe bvnlì ínìgø jøng jøng taq àngdè ò shiqshàn tvrà svng vnøn dvzvŕ:ò we la ínìnø we bvnlì svng cvn cvn nvrlvm nøtratshì lún ràwe íe.

Bvnlì wavm we lvpat rvtørì vsvng tiqgø nvng tiqgø nø màbóng nø vsháy longe. Tiqmaq taq cvm lvpat kèní dvzaqvm we ínø tiqmaq taq nø lèga paqzí cvnshì we lvpat dáng bøò mèpvng kèní wa bvnlì wàng svng gongwe gø gvzà vlwe íe. Yarì shvngbe nø àngdèò àngdè lvpat taq vmlvm, aqlvm, gónggwárì nvng shvla dø cúnshì lúnlvm dvpat wawe manggá svng tuqwe wa íe.
 
Mònggvn yachàng taq vsvng tiqgø wa vl màshvla we íratnø tiqdá vsvng rì nvng gø shvrvm shvrá shì nø vzøm lvm gvzà vchyak we íe.

Yadang rì shvngbe svng cvn dvgøm:mì nø àngdèò lvpat taq shvlá vtang bvnlì rì mvdàm:ø jór nvngòn laqlún:ì wang dvtit tvle svngkà yayáng naròe.

Add new comment

3 + 12 =