Vdèò gvlshì we tvnù mànggá, kàciq rì svng døng dø kadø wáshì ràwe

Vdèò gvlshì we tvnù mànggá, kàciq rì svng døng dø kadø wáshì ràwe

1. Vdèò lvpat tvnù mànggá
Vdè lvpat taq tvnù mànggá wawe tiqlòng svng gvlshì bøwe nvng vdángvm we møí. We tvnù mànggá svng tuqlún lvm dvpat àngdang dang svng gø dvdam nø tvrà tongshì rà longe. Tvnù mànggá tiqlòng svng tuqlún lvm dvpat we tvnù mànggá svng kadø wa jór lúnlvm wawe wá vdu we dangrì vdòng taqgø manggá cèrì gvlshì ràlonge. Wedø ínøwa vdè tiqgø ò wáshì we bvnlì vrvm taq gø vrá dvtøpshì lúnwe íe. 

2. Rvtø
Vdèò mànggá, kàciqrì jórlún tuqlún lvm dvpat rvtø lushì nø calún lvm gø vchyak longe. Vdè taq gvlshì bøwe kàciqrì gvzà vl longe. Werì svng cvn dvgøm lúnlvm dvpat rvtø svng mvhøt mvhè yelshì we taqkèní we mànggá rì vrølvm we bønsháò we írat rvtø tìyø taq vdu vbóng dø cvnlún lvm gø vchyak we íe.

3. Dvpø (vpø shvring shìwe)
Vdè góng svng vdè shóngshì nø vpø shvring shì lúnlvm gø gvzàni vchyak we íe. Téwa vdèò kù:ngà vlwe dang rì taq vpø shvring shìnø dvzaq dvkángshì lvm vchyak we íe. Vdèò kùngà vlwe dangrì taq nøløpshì nø vpø shvring shìwe nøt:í dvzaq shì ràwe íe.

4. Tubùm dvbangā we
Vdè lvpat taq gvlshì bøwe kàciqrì tiqkvt kvt mvdøngvm we dø íwe tvràrì bøn sháòe. Wedø íwe vhøm shì ralong dvgvp tiqdá vsvngrì yvngkèní dvbangā we røtshì lvm, lushì ràwe dangrì gø vl vdu longe. Wedø tasvng tubùm dvbangā we bvnlì rì mvdàmø gø shèrwe nøt mvcønrì gvlshì lvm gø vchyak we íe. 

Vpø ring we lvpat tvnù mànggá rì shòlaqrérì gø vrvm taq gvlshì vdu we íe. 

Vsvng tiqgø lvpat taq jórlún vháng lúnlvm dvpat wawe nø mànggá gvlshì ràe walòng svng shvngbe í síngsháì we íe. We manggá rì svng gø chvpdap yvnglún shálún lvm nvng cvndvgøm dvzaqshì lvm vchyak we íe.

Vdèò gvlshì bøwe kàciqrì mvdàm tiqkvt kvt nøt vyuq lvmdø íwe gø vhøm shì rae. Wedø íwe tvrarì svng zánlún, dánglún lvm dvpat nø we vdèò mànggá rì nø English kàku Smart bøn ràwe íe. Smart wawe nø kadø íwe svng vlòe má wani

S- Specific chvk wa íwe, 
M- measurable shvdún lúnshì ràwe

A-Achievable bøn shvla we, bøn daq we
R- relevant vdè nvng vdu vbóng we ínø vdè nvng singwe tvrà íràwe

T- Time bound wawe rvtø tìyø tiqzìdang vdòng taq vbá we írà long svng shøn mvyø we íe.

1. Chak wa íwe walòng taq vdèò dvdamshì we tvnù mànggá rì svng chvkwa wálún lvm tvrà svng rvtø tìyø svng chvkwa mvsat shìwe èwàò. Vdèò mànggá nø vdá mvgàm lvm wawe la ínìnø kadáng nøng írawe kvt pø gvmsùng rì kadángte nø lá vshøpshì lún ràe wawe dvdam nøt mànggá gvlshì ràwe svng shvdøm we íe.

2. Shvdún lúnshì ràwe wawe taq kadángte zìdang høqshaq nø jórlún ràe wawe manggá svng gvlshì lvm svng shøn mvyø we íe.

 3. Bøn daq we wawe taqnø vdèò tvnù manggá, kàciqrì nø chvpdap taq bøn daqwe ílvm svng shøn mvyø we íe. Vdèí nøt dak mvlún shì we manngá rì mví lvm svng shøn mvyø we íe.

4. Vdè nvng vdu vbóng tvrà ílvm wawe taq vdè nvng mvsing we manggá rì møí lvm svng shøn mvyø we íe. Vdèò mànggá rì nø vdè nvng chvk sing we íràwe mvtaq jøng jøng ni vdè dvpat rà vchvk we tvrà ílvm svng shøn mvyø we íe.

5. Rvtø tìyø tiqzìdang vdòng taq ílvm wawe nø vdè ò we manggá rì svng ka rvtø cè taqnø bøn høq, jòrhøq wawe rvtø zìdang tilòng svng gvlshì lvm svng shøn mvyø we íe. Wedø rvtø zìdang rì mvsat shì we mvvl long dvgvp vdèò manggá rì nø kudø kudø vsvr mvnshìvm nø kratcøm we høshaq bøn dvzvŕ sháò we íe. Wedø íratnø shóngshøng we vnvm vchyang shòlaqré rì vdèò lvpat taq gvlshìvm we kàciqrì, tvnù mànggá rì nvdàm kaq tá bøshàwe Smart wawe taq cvnì nø gvlsháì we ínìnø vdèò we manggá rì jórlún lvm wa íe wawe dvtit tvle svngkà yayáng naròe.

Add new comment

7 + 0 =