vdè èvlwe shvrà, dvjà rì màbóng we taqkèní tiqgǿ nvng tiqgǿ ò síngrv́l nøt rvwvl nøtrì gø vsháy longe

vdè èvlwe shvrà, dvjà rì màbóng we taqkèní tiqgǿ nvng tiqgǿ ò síngrv́l nøt rvwvl nøtrì gø vsháy longe

vdè èvlwe shvrà, dvjà rì màbóng we taqkèní tiqgǿ nvng tiqgǿ ò síngrv́l nøt rvwvl nøtrì gø vsháy longe

paqzí vdè tiqgǿ taqkèní 7 nǿng íwe cv̀mré tiqgǿ svng vløt we tiqlòng wàyv̀ngà.

Tom watǿshì we cv̀mré tiqpè nø àngnøng nvm 6 gǿ vlwe dvshà vsv̀ng tiqrvp kèní íe.

Andy wa tǿshì gø mv̀ngnø cì svrawon tiqgǿ ò àngcè ínø̀ paqzí vdè pè taqkèní àngní kaqsvng goò nø̀ hang cø̀mla tiqlòng svng dvtan:òe.

welòng hang cø̀mla taq bangtay tiqgo nø ámjàm mvdamø rungnø̀ ngøwe hang tiqlòng íe. We ámjàm shvnvng taqnø shv̀mná vsor we mv̀rshv̀m:í ripwe bangtay àngmè go gø vle.

paqzí vdè gǿ í we hang cø̀mla ò àng lvjø̀m svng àngní kaq røtnòe.

WE hang cø̀mla lòng svng dvjaqò dá:ngí Tom shø̀nwe taq bangtay cè go nø ámpà màjà rvt ngøwe íe wae. ámpà rvmvm lv́m mv-vl we rvt bangtay àngmè go nø nøt mvbyo we íe wae.

Vrá Andy taqkèní vtànò wenø bangtay cègo ngø wenø ámpà ám mvne shì wervt íe àngmè bangtay go í mvdø̀ng mvdaq ámlv́m dvkámò rvt ngøwe íe wanø̀ vtàn:òe.

Wedø àngní vlwe shvrà dvjà rì màbóng we taqkèní àngní í yv̀ngò we àng lvjøm rì gø vsháy vmwe íe.

Wedø màbóngwe àng dvjà rì taqkèní màbóngwe mvkrǿm mvdøprì lúnshì wegø íe.

Wervtnø̀ màbóngwe dvjà rì mvdàm màbóng we vsv̀ngrì, svng vtoshì lúnlv́m dvzaqshì nø̀ tiqgǿ nvng tiqgǿ vpǿ shvring kelv́m tasv̀ng síng shá kenø̀ mvrà vroqā kelv́m nvng dvsháza nøt gv́lshì lúnlv́m rà vchvk wegø íe.

Add new comment

4 + 11 =