Vdè ò lvpat tvnù manggárì jøng jǿngni jórlún tuqlún lv́m dvpvt

Vdè ò lvpat tvnù manggárì jøng jǿngni jórlún tuqlún lv́m dvpvt

Vdè ò lvpat tvnù manggárì jøng jǿngni jórlún tuqlún lv́m dvpvt

Làngré rì tiqgǿ vrv̀m taq vdè dè ò lvpvt tvnù manggá wawe nø vlwe wa íe.  Wedø yøp nvng shøngrvn íwe lvpvt tvnù manggá rì sv̀ng tuqlún jór lúnlv́m dvpvt vdè ò lvpvt tvrà bv̀nlì vrv̀m taq jò dø wá dvzaqshì lv́m rà vchvk we íe.

Wedangrì taq tiqdá vsv̀ngrì kèní cvnshì ràwe nvng we vdèò dvdam shì we lvpvt tvnù manggárì svng jórlún lv́m dvpvt vsv̀ngí paqzí ziwe tvràrì svng gø cvn dvgøm lún ràwe íe. Wedø paqzírì nvng vdè taq tuqrawe vko vkángrì taqkèní we tvrà svng vtán dvzv́r lúnwe gø íe.  Tiqkvt kvt vdè ò lvpvt tvrà taq kùngà vnǿn lv́m dø íwe nøtdat nøt vtang rawe rvtø̀rì taq tiqdá vsv̀ng taqkèní nònggwòn zikà rì taqkèní gø ku:ngà lushì lv́m vl longwe íe.

Vdèò lvpvt tvnù manggárì nø vdè nvng gvzà ni vrúm vzvre wanø vdè nøt mvsø̀n rì taq vkǿn ralongwe rvtø̀ rì taq vdè taq ku:ngà vnǿn lv́mrì gø bǿn sháò we íe. Wedø írawe rvtø̀ rìtaq vdè góng vdè kámshì we nøt mvsø̀nrì gv́lshì ràlonge. Weratnø̀ vdèí dèdamò we tvràrì shvngbe svng vdè tiqgóng taqkèní wálúnòe dáng lúnòe wawe kámnøt svng vrangshì ràwe gø íe. Wedang rì svng mvdø̀ng mvdaqni wá vdue wawe nøt mvsø̀nrì gv́lshì lv́m nø gvzà vchvk we tvrà íe.

Vdèò lvpvt tvnù manggá rì svng jór lún tuqlún lv́m dvpvt nø vdèò lvpvt bv̀nlì tvyørì svng shvláwa dvtøpshì nø àng dvtàng tàng wá dvzaq shì ràwe gø íe. Vdè taqkèní kapàdang svng vzàng wá vdu we ímá? Tiq dvtàng mèpv̀ng tiq dvtàng svng pv̀nyv̀n wá dvzaq shì ràlonge.

Vdè ò lvpat taq kadvgvp gø cvnshì we tvrà svng gø nvr mvdaq long.

Vdè lvpvt taq vdèí dèda:mò we manggá svng tuqlún lv́m bv̀nlì tvrà nø yvk vtangwe bv̀nlì ílongwe ratnø̀ vdè èrip we zìdang kèní nøt mvsø̀n ku:ngà mà dvcv́mshì shaqí dvzaq dvkámshì lv́m gø laqni vchvk we íe. Wedangrì taqkèní vdèò lvpvt tvnù manggá svng tuqlún lv́m tvrà svng tóngā lún wegø íe.

Wedøni vsv̀ng tiqgǿò lvpat taq vháng we zìdang sv̀ng tuqlún lv́m wawe nø yvklv́m shìwvtrì angpv̀n pv̀n vkǿn rawe ínø̀ vde ò lvpat taq wedø íwe shìwvt rvmèrì sv̀ng vle lún ràwe gø íe. Vdè taq bø̀nrawe nøt dat nøtcv̀m lv́m tiqlòng cèratnø̀ vdèò lvpvt tvrà manggá svng diwe tvrà nøt mvsø̀n kù:ngà rì svng mà shvyúm shìlv́m nø gvzà ni vchck we íe.

Dvzaq dvkáng shìe wawe ò àngshí àngwvtrì vrv̀m nø jór nònggwòn rìni ílonge. Vdèò nøt mvsø̀n kù:ngàrì vnǿn we tvrà nø vdèò lvpvt svng gø vnǿn dvzv́r lúngò we íe. Weratnø̀ vdèí dèdamòwe tvnù manggá sv̀ng zǿm shvngáng shàì só:rí dvzaq dvkáng shàì we ínìnø nvpni wawe tiqrvtø̀ taq jór nònggwòn wawe shémo longnø nøngmaq shvngbe dvpvt èsaì we íe.

Add new comment

3 + 10 =