Vdè tiqgǿ taqkèní shvzvt shì ràwe nøt mvsø̀n rì

Vdè tiqgǿ taqkèní shvzvt shì ràwe nøt mvsø̀n rì

Vdè tiqgǿ taqkèní shvzvt shì ràwe nøt mvsø̀n rì

 

Vsv̀ng tiqgǿ vrv̀m taq yùl yùlcè wálúnì we nø nøt cun dvzaq shàì we tvrà tiqlòng ni íe. Nøt cun shø̀ngran wawe tvrà nø nøngmaq taqkèní dvdam sháì we rvtø̀ kèní síngshá lúnì we zitnøt rv́l nøt rì ínø̀ welòng dvpvt nøt vyuq we nvng dvdam shàì we dòng nøt mvsø̀n rì ni íe.

 

Vsv̀ng tiqmaq taq vne taqkèní yv́ng lúnshì we nvng tálúnì we tvrà rì taq dòng nøt mvsø̀n rì taqkèní vzø̀m vzvp we tvrà rì taqkèní bung long we àng mvtú rì ínø̀ we tvrà rì taq shìwvt rì nvng shvla we àngshí àngwvt rì wanø̀ màbóng we tvrà rì svng gø vtoshì lúnì we íe.

 

Vdèò dòng nøt rì taqkèní shóng shàì we tvrà rì, nvng wàì we mvtú manggá rì shvngbe nø shø̀ngran nøt rì vdòng kèní pv́ngshì longwe wani íe. Wervtnø̀ vdè ò nøt mvsø̀n, yupnv́ng shø̀ngrvn rì shvngbe svng shvla we mvnggá svng dvdam shì nø chvpdvp kèní gø wá dvzaq shìlv́m gvzà ni vchvk we íe. Vdè ò nøt mvsø̀n shønrvn nøt rì shvngbe nø vdè ò lvpat tvrà dvpvt kù:ngà zaq vtang íwe tiq tvrà gø íe. We dang svng nøng maq taqkèní mvsíng sháì wekvt vjú vl dø wá mvlúnì we tvrà rì gø gvzà vl we íe.

 

Wervt nøngmaq ò nøt mvsø̀n rì svng vwadø dvpǿ màdá vhú vhwaq mvwá shàì nø̀ shvdøng shvngáng shìlv́m gø laqni vchvk we tvrà íe. We dø møí longkvt kèní nø lvpat tvrà rì shvngbe nø vnǿn shálú:ngò wegø íe. Vdè ò lvpat tvnù manggá tvà tiqlòng taq nøt løp shìnø vdè ò dvdam nøt manggá mvdv̀mø zǿm shvngáng shàì kvt wa vdè ò cúnshì we lvpat rì nø vjú vl we tvrà rì bø̀n longwe gø íe.

 

Nøngmaq taqkèní cv́n dvgø:mì we tvrà rì mvdv̀m dvdam shàì we nøt mvsø̀n rì mvjò dø bø̀mvm wekvt chvpdvp bv̀nlì tvrà rì taqgø zá vdøp dvzv́r sháò we mvtaq vdèò dvgùng rì svng gø vnǿn dvzv́r sháò we svng shvdǿm we gø íe. Nøt cun dvdam nøt gv́lshì long nø zìbe zí mvrà we tiq tvrà gø íwe rvt vdè lvpat tvrà svng vháng vlún lv́m tvrà rì svng shø̀ngrvn nøt, dvdam nøt manggá rì gvl shàì nø shvlá vtang ku vdè lvpat tvrà svng vrangshì lv́m vchvk wegø íe.

 

Døngmvn we shø̀ngran nøt, dvdam nøt rìò àng dvjà lòng taq nø vdè dvpvt wa mvtaq vsv̀ng shvngbe dvpvt gø, móng dvpvt gø vjúzí lún, tubùmā lún we tvrà gø ílonge. Wervtnø̀ shóngshø̀ngwe shòlaqré vnvm vchvng rì vdè ò lvpat tvrà taq kadø íwe dvdam nøt rì svng vshøp shìrà we nø vdè tiqgǿ taqkèní wani rvcvng shì ràwe ínø̀ vdè dvpvt mvtaq vdè ò móng, vdè dvcì rì dvpvt vjú zílún lv́m wawe shø̀ngran, dvdam nøt rì svng shvzat nø̀ vshøp shì ràwe dang nònggwòn ziwe nvng dvtit tvle we íe.

 

#Youth

 

Add new comment

3 + 8 =