Vjvng laqyà shvlá rì dvtvn shálvm dvpvt angcø' angcèrì svng angpè angmè maqí kadø shvngøt rawe dang.

Vjvng laqyà shvlá rì dvtvn shálvm dvpvt angcø' angcèrì svng angpè angmè maqí kadø shvngøt rawe dang.

 

Dènì nø shòlaqré mvrimrì svng laqyà shvlá dvtvn nø vlshà lvm dvpvt angpè angmè maqí kadø shvngøt rawe dang svng dvtit

dvlè lvm íe.

 

Angpè angmè maqí nø kà angshvr shøn shàwe rvtø taq kèní kàtã we cvmré ílvm ang dangdang dang taq vrvm kèní shvnøtò

we íe. Shòlaqré mvrim íráì we rvtø taqnø shòlaqré tiqmaq nø shaqré rìí shvngøtnò we ínìgø vjvng laqyà màshvla we rìgø vle.

Vsvng rìnvng vzøm lvm dvbvng rawe dang taqgø vyé mvlùò dø vshám lù:nge. Wedø bøn wenø pàrvt ímá? Angpè angmè maqí

shòlaqré angcè rìò kàshøn we dang vrvm taq vdèò chøm vsvng rìkaq shønwe dø dvgá vsvng rìsvng gø vrvm vrá dø shøn shàlvm

vchvk we svng shvngøt ràe. Kà shvbóng - Vdèò shvnvng taq dvsházà nøt mvl mvshvlà we vsvng rìnvng kagø' gø tiqdø vl mvnèshì

we íe. Rvmnvng gø wá mvnèshì lù:nge wànø shvngøt ràe. We mvdvm jvng laqyà màshvla we vsvng rvt bvnlì wang rìtaq bvnlì wàshì

we dvgá vsvng rì mvdvm relationship svng rãkèra we íe.

 

Shòlaqré rìsvng angmaq mvdvm tèwe lvngré rìí Cvmré rìdø kàshøn we rìsvng angmaq mvshòng we íe. We rvtnø angmaq svng kàzat

shìwe rì íshà rvt angmaq dvhø taq vrvm vrá lvm yatwe íe. We rvtnø Cvmré tiqgø svng angmaqò vsvk mvrim svng yv:ngò nø shvrá shì

ràe. Angpè angmè maqí gø wedø yv:ngò kèní wà angmaq nvng vrá shì shvlàè. Shòlaqré tiqmaq rìnø angpè angmè maq svng pàti

mvlánò nø shvngò shìwe pàrvt bøn we ímá wanìnø mvdøng nø mvdvm yvng dvtvn bøng ngà wedø íe. Shòlaqré rìnø vsvktè lvmrìwà

írvt shaqrìí nø lūmuqyé vsvngpvn nvng vtoqvtip we rìkung rì byò bóyrì kùngrán bóyrì vsvng shìwe shvrà rìtaq shølò nø kadø shønlvm

dvbvng dvzøm lvm mvkrøm mvdup lúnlvm dvpvt shvngøt ràe. Wedø mvkrøm mvdup rì mvl nìnø shvraq mvchvq vhøm lùng we íe.

Angpè angmè maqí shvngøt shaq ínìgø mèpvng màvná lvm dvpvt angbaq baq shvngøt nø nvnggùn zí ràe.

 

Vdèò angcø angcè rìnø shvla we jvng laqyà vlwe ínìnø vsvng møldvm taq mvínø shvlae wa nvnggùn zí kà shøn ràe. Shvgùn shvrìng

ràe. Vjvng laqyà màshvla wenø kà shvdiq mvdøng we gø vjvng laqyà màshvla we íe wa dvnù:ngò nø dvdvm sháò høq shvngøt ràe.

Vkvt dø shvngøt we angpè angmè rìgø vjvng laqyà shvla weí angcø angcè rìsvng dvtvn lúnwe rì íràe. Kàshvdún - gvtsing rì taq vmpà

àmwe, gvt dvrèrì wàn we rvtø taq angmaq nø jvng laqyà màshvla we ínìgø vdè nø nøt yvng nøt cipshì lvm shvngøt ràe.

 

Angpè angmè maqí shùng we vjvng laqyà shvlà vllvm shòlaqré rìsvng síng sháò høq shvngøt lúnlvm vchvk we íe. Angpè angmè vrvm

shvngbe nø vdèí shvngøtnò wedø tiq dvchá mèpvng taq vjvng laqyà shvla we vsvng ílvm gvza vløm shì shàì rì wa íe. Tiqmaq nø vjvng

laqyà màshvla weí krvt súm dvzvr we ínìgø àngpè angmaqí shvngøt wenø nvl lvm mvdaq we íe.

 

We rvtnø yashòlaqré rìnø vsvng vrvm dvhø taq vjvng laqyà shvlà we vllvm rvsvng shì ràwe døngjá vlwe svng dvdvm shálvm vchvk

we íe. Vjú vlwe shvla we tvra dang svng rvsvng shìlvm nø vdèò nøt wa íe. Vdèò vjvng laqyà shvlà wenø Vdèò lvpvt mvshøl

shvla we dang íe, wa dvtit kà íe.

 

Add new comment

8 + 5 =