Vpǿwe shìwvt rì

Vpǿwe shìwvt rì

Nøngmaq shvngbe tiqgǿ vrv̀m taq dvpǿ shvdún mvlúnshì, rø mvtǿmshì høqshaq vkǿn rawe nø shìwvt àngpv̀n pv̀n rì ni íe. Nøt mvsø̀n shèrlv́m tvrà yvk we vsv̀ng lvpat taq vsv̀ngrì tiqmaq nø àngmaqò lvpat tvrà svng vpǿ ringdø v́l sháshì nø tiqmaq taq íra nìnø lvpat svng vjú mv-vl dø cúnshì weí lvpat tvrà shvmv́n shìwe vsv̀ngrì gø vl we íe.

Vsv̀ng wawe lvpat nø shøqni kèní shìni høqshaq shìwvt rvmèrì dvhø̀ cúnshì vdu we wa ílonge. We rvtø̀ rì taq nøt mvsø̀n ngàng ngàng dvzaq dvkángshì nø dìlv́m gvzà vchvk wegø íe. Wedø dvzaq dvkángshì we vsv̀ng tiqgǿ dvpat nø yaklv́m shìwvt wawe long svng pàti mvlv́n ò, vzànglvp svng yv̀nggùng dí lún lú:ngòe. Wedø mǿí we vsv̀ng tiqgǿ dvpat nø tuqrawe shìwvt rì vrv̀m taq nøt vtiqlv́m wa bø̀n longwe ínø̀ làngdø̀m taq nøt mvsø̀n kù:ngà vnǿn we lvp svng vpovm we gø bǿn dvzv́r shá lú:ngòe.

Wedø íwe taq vdè taqkèní wá vduwe bv̀nlì manggá rì svng 100 % døp nøt løpshì nø wá dvzaqshì rà wegø íe. Wedø dvzaq dvkángshì lúnwe vsv̀ng nø nøt mvsø̀n kù:ngà zø̀ngwe vsv̀ng rì gø íe. Nøt mvsø̀n kù:ngà wawe nø bv̀nlì tiqdang dang svng mvjór mvdaq wawe jór nònggwòn tvrà svng dílún we gø íwe rvt vtang kèní vpǿ we tvrà gø íe.

Nøngmaq nø vsv̀ng tiqgǿ ò jór nònggwòn dvgùng gùngshvng lòng svngwa yv̀:ngì nø we gǿò dvzaq dvkángshì we tvrà svng nø mvyv̀ngì nø mvsíng sháì wegø íe. Jø̀ng jǿng ni dìngmvn we jór nònggwòn rì svng nø kagǿ taqkèní ínìgø àngwa, vwadø nø vto shì lúnlv́m tvrà mv-vl long. Vdèò nònggwòn kù:nga kadáng te èzáng shì bøwe taq cv̀nnø̀ we kù:ngà long nvng vbóng we zìbe kuwa jór nònggwòn svng vtoshì lúnwe gø íe. Vdè ò lvpat tvnù manggá rì svng jór lún vtoshì lúnò we vsv̀ngrì gǿ vrv̀m nø yakwe shìwvt rvmè rì dvhø̀ taq tøn zv́n nø̀ dvzaq dvkángshì we vsv̀ng rì wani ílonge.

Wedø vháng we dvtang svng tuqlún bǿò we vsv̀ng tiqgǿ dvpvt nø yvklv́m shìwvtrì wawe tvrà rì àngwà mvdàm yúmvm we svng gø vto shì lún bǿòe. Yadang taq lvpat tvrà taqø yvklv́m shìwvt rì vhǿmshì rawe rvtø̀ welòng svng yilshì we vsv̀ngrì nø wedø shìwvt rì kèní vpǿ we lvpat jór nònggwòn rì svng vtoshì mvlún bǿò. Wervtnø̀ yvklv́m shìwvtrì kèní vpǿ we tvrà rì luq luq vl longwe svng shvdǿm nø nònggwòn ziwe gø íe.

Add new comment

2 + 3 =