Vpø shvring we

Vpø shvring we

Shóngshøng we vnvm vchang zìlàngré rì cúnshàì we lvpat taq vsvngrì nvng vdu vbóng dø vlshá ràwe nø vtóng tiqlòng niíe. Yadø vllún lvm dvpat wawe taq dang àngpvn pvn kèní cvnshì ràlonge. Dèni bat taq vháng mvnshì we mònggvn dvjà taq darì shaqré rìò laqyà shvngøt dvtú kàrì tiqmaq svng cvndvgøm:ì we dangrì taq vnøn nø vmáng mvnshì ráì we svng gø yánglún shìe.

Yalòng nø rvzì móng vdám móngrì taq vlì we vsvngrì shvngbe taqø bønwe svng yánglún shìwe gø íe.

Tiqgø nvng tiqgø vpø shvring kewe laqyà, cvmgø:í terì svng vpø shì wedø tewe vsvngrìí gø cvmrì svng shvring we laqyà nø tiqni mvdàm tiqni yúm mvnshì ráì we íe.

Yarì svng èyàngvtnò dvgvp 2 dang kèní yánglún shìe. 1 taq yanila làngrérìò bat nø mònggvn zìdang nvng vbóng dø vhángmvn shì we írat vle vmì we vtóng laqyà rì svng yáng mvtvmvm we nvng 2 dang taqnø shvngøtshú rìí kadø shvngøt dvtú òe wawe tvrà svng yàngì nø dvtøp lúngshì longe.

Chøm døngku rìsvng èyàngvtnò dvgvp gø vzàngdø vsvngrì luqwe vzøm we dang yúm mvnshì ráì. Weratnø tiqgø nvng tiqgø dvhø taq tasvng vpø shvring kewe tvrà taqgø vnøn lúngì we svng yánglún shì we íe.

Shaqré rì ígø mèpvng dvcì rì mvrtaqø shvla we laqyà rì dvtangā nø shvngøt dvtú we dangrì wá dvzaqshì ràwe døni cvmrérì ígø we tvrà svng cvn dvgøm lvm vchyak we íe. Shvngøt dvtú we nø mèpvng vsvngrì dvpat kùngà tiqlòng gø íe.

We dang taqgø 2 lvp kèní tasvng vpø shvring kelvm gvzàni vchyak we íe. Shaqré rì ò laqyà rì taq cvnshìshvlawe laqyà rì, vpø lvm tvrà rì mvvl long dvgvp cvmré rìí vpø lvm mvvl longwe íe.

Tiq maq shaqré rìí shvngøt dvtú we taq ngà shøn dø éwà nøng ngàí wàngò dø mèwà nøngni wawe dvtú kàrì nø dèni bat dvpat vpø shvring lvm màdu we íe wanø vzøngwe yánglún shìe.

Yadø tasvng vpø shvring kèlvm tvrà svng vrá vrangshì lúnlvm dvpat nø 2 lvp kèní tvrà tóng ràlonge. Chøm døngku vdòng taq ínìgø shaqré rìò jàng laqyà, shvngøt dvtú we dangrì yaq dvtøp lvm vchyak long we íe.

Wedø ínø wa shaqré rì nvng cvmré rì dvhø taq tasvng vpø shvring kelvm wawe tvrà svng ngàngdøng dø vrangshì lúnlvm ílonge wawe dvtit tvle svngkà yayáng naròe.

Add new comment

3 + 9 =