Vsvk (16) nøng mvrim cvm we cvmàrécè rì nvng sing we dang.

Vsvk (16) nøng mvrim cvm we cvmàrécè rì nvng sing we dang.

 

Denì nø vsvk (16) nøng mvrim dvdvm shìni mvrøngò we cvmàrécè rìnø lvpvt taq vhó vhoq wàdø mv-vl lvm dang nvng sing we dang svng dvtit dvlè lvm íe.

Cvmàré tiqgø ngà nø vsvk cvmè wanø vwàdø vl mvdaq. Angpè angmè maqí shvngøt we vdán legà pàqzí rìsvng cvnshì ràe. Wedø mví nìnø dvgá bvlaq

laqdòn dvcè lvm dvgá vdèí nøtlúm we wurlaq bvnlì, Laqmù bvnlì tiqpvn pvn svng lún shìhøq cvnshì ràe. We Paqzí rì taq kèní vdèò lvpvt vháng lvm nvng

gòng we gvmsòng vlnø wa vl shvla we íe. Adè nø bøndø mvl lvm, màlvgùn lvm vchvke. Vdèò chøm taq eyv:ngò gvmsòng té láshà we gø svng

shaqré rìí téshvring we íe . 

 

Vsvng mvdò vrvm svng eyv:ngò, vdá mvgvm gø' svng té shùng nø té vpø shvring we svng yvng lún shìe. Yadang nø vsvng pvn vrvm taq vlwe íe.

We rvtnø vdè nø vdè gvmsòng lúnhøq dvzaq shìnø gvmsòng mvkúng ràe. Gvmsòng vlnì wà vdèí shù:ngì we angpè angmè maq svng zí mvyø pvn

rì dvzøm dvbvng lún shìe. Vdèí shøn mvyø we karì, wá mvyø we rì shvngbe mví nìgø mème nø lún shìe. Rvmnvng rvmchvng rì dvhø taq gø vdè

gvmsòng vlnìnø vrá shìwe vsvng gvza luq we íe. Tiq maq yadø dvdvm má mvshá. Ngà nø rvtø vrvm daq kèwa vsvng kaq lòlvm írvt pàgø mvrà,

lvngàré rìí lá daqòè wanø dvdvm we ínìnø gvza mvjò bøìwe íe. Lvngàrè yvng lò weí pvn vrvm taq kømzøp a:mè wa dvdvmò we ínìnø mvjò

ámì we íe.

 

Denila lvpvt angnì taq Cvmàrérì vdè nø vdè dvzaq shìwe Cvmàrérì svng yv:ngò angmaq nvng vbóng dø dvzaq shìlvm nøt záng ràe. Gvmsòng vlwe

mvínìnø, paqzí shawe nvng tiqpvn pvn bvnlì taq zøm weí Lvngàrè rì mvdvm wa vløm shìwe mví vdè nø vdè gø dvzaq shìwe rì svng té nøt vløm

rà vlwe íe. Døngkù pè taq wa shvnvr shìnø chøm yáng wa vlweí vmpà køt, Cvmré wa shøqò nø vlwe døngkùmè rìdø íwe rì svng tiqmaqí nø rvsvng

mvne shìwe lvpvt angnì tuq ráì we svng nøt vdùng taq kèní shá ràe. Wedø pàqzí mvshà, bvnlì mv-vlwe cvmàré kaq ang shúng we pèí angpè angmè

maqò chøm taq ètuq àmbø kè nvnì nvkø níí kadø vdò lvm ímá. Kapvn paqzí gø mvsháò bvnlì gø wá mvsháò rvt pàdang taqgø zøm mvdvng we

Cvmàrérì svng shaq shaq wa dvbù vdò lvm nø mv-vl.

 

We rvtnø døngkùmè shìni mví we rvtø taq kèní rvgaq mvdvmò yatwe bvnchvt rì svng jólún lvm angpè angmè maqí lvngnat angpvn pvn dvzøp dvgøã nø

Shvngøt we svng meshá nøngmá. Wedø mvbøn lvm dvpvt vdá legà dvzaq shìnøng. Laqmù tvmù bvnlì rìsvng cvnshìnø gvmsòng lárà we íe. Angpè angmè

maqí gø paqzí cvnshì dvzvr we svng Nøtshøm nøtbyò nøtlúm nø dvbù sórí cvnshìvlún we ínìnø vdèò pàqzí taq kèní shvám shvaq lúnshì we írvt angnìò

mørdvm taq nøt cvm mvrà ámì we íe. We mvdvm Shaqrérìí gø zetnøt rálnøt langnat rì shvngøt dvtvn shaq írvt shvla we mvshvla we rìsvng rvsvng

shálò:nge. Vdèò bvnlì døngjá rì vlwe ínìnø bvnlì dvzøm we rvmnvng rvmshvng rì, angrì angrap vsvng rì gvza loq lùng we ínìnø mvshvla má. Cvmàré

tiqgøò cvmwe nì taq kèní langnak nø màvbá we íe, wanø ngàcèmè svng shvngøt lvm vsvng mvl. We rvtnø paqzí gø mvkøm, mvkrøm mvdup gø mvkøm

bvnlì gø mv-vl døngkùmè nø íbøì weí gvza yatwe vhøm lvmwà íe.

 

Vdè nø vdèò hø'taq ripnø dvzaq shìwe cvmàré rìnø mònggàn vnvp vtvng we cvmàrérì íe. Vdèò lvpvt svng vdèí dvzaq shìnø tiqdvr vsvng rìí vløm shìdø

 

vlwe cvmàrérì gø vnvp vtvng we íe. Vdè yvng pà langnak gø mv-vlwe ínìnø nøt vløm shìlvm mvlwe svng shadvzvr mvyø:nge. Wervt nø cvmwe ínìgø

vhó vhoq mv-vl lvm nvng vmpà ámlvm dvpvt lvngàré lùshì mvrà we cvmàré rìnø mònggàn taq nvmlvt angké ngàt we svng dvtit dvle kà íe,

shvngbè svng oqà.

Add new comment

2 + 11 =