Yakwe shìwvt

Yakwe shìwvt

  Àngdèò lvpat tvnù mànggá svng tuqlúnlvm tvrà dvpat tiqdang dangcè taqkèní tubùmā lúnlvm dvpat wanø yalòng kà vgo kèní dvtit tvle lvm íe. Shóngshøngwe vnvm vchangrì vsvng wawe lvpat taq cúnshìwe shvngbe mvdàmø yakwe shìwvtrì nø vkøn we wa íe. Ínìgø welòng taq nøt màdvcvm shàìnø dvzaqshì we ínìnø àngdèò lvpat tvnù mànggá svng tuqlúnlvm ílonge.

Kadø íwe yaklvm shìwvtrì vkøn rawe ínìgø shánøt, zitnøt í nøt shvriq shàì nø vle lúlvm dvzaq shàì we íe. Yalòngnø nøngmaq shvngbe ò bvnlì døngjá tiqlòng íe wanøgø shøn lún shìe. Àngdè kaq tuqrawe yaklvm shìwvtrì nø àngdèò lvpat tvrà svng vgámlvm dvpat íe má, lvpat tvnù mànggá svng tuqlúnlvm tvrà gòngre danggvp íe má walòng svng dvdam shìnø síngshá ràe.

Shvrorì svng èyàngvtnò dvgvp shvro wawe nø àng dímvyøwe tvrà taq tiqpvn pvn í vgám kélú:ngò dvgvp kadvgvp gø mèpvng lvp svng vtángvm we mvvl. Àng tuq mvyøwe shvrà svng tuqlúnlvm dvpat tvrà la dvzaqshì nø dílún tuqlún høq dvzaq shì longe. Wedøni vsvngrì taqgø lvpat tvrà taq yakwe shìwvtrì àngpvn pvn, pø gvmsùng yakwe, døngku tvrà taq yakwe nvng rvtø, lvngcha taq yakwe àngpvn pvn vhømshì long dvgvp nøt dvcvm shìnø vsøm zíshì we yánglún shìe.

Yadø shìwvtrì nø àngdè kaq mèpvng svng vwángshì dvzvŕ lvm dvpat tuqrawe nø mø:í. Dvgá tvràrì kugø dílúnwe dang dvtanāwe ni íe. Vsvng tiqgø ò lvpat tvrà wawe nø mvniq rvmè taq shøcèí zaqle diwe nvng vbóng longe. Yànggùng díshvlawe, mvdóngwe tvrà kalòng íwe svng yáng mvlúnshì.

Rvtø vrvm taq tìma pvlòngwe, mvrù møtwe vhøm:ò wedøni nøngmaq lvpat taq gø yakwe shìwvtrì àngpvn pvn vkøn we svng vhøm:ì we íe.

Weratnø nøngmaqí vhømì we yaklvm shìwvtrì, bvnlìrì vrvm taq nøt mà dvcvmshì lvm vchyak we íe. Vsvng wawe nø vléshì we wa íe. 

Shìwvt rvmè svng nàle lún, jórlúnò gøí nø jøng jøngni mòngzølnø byowe lvpat svng vtoshì lúnlvm ílonge. Vsvng tiqgø lvpat taq shìwvtrì, bvnchvtrì svngnø kadøgø yelshì lúnlvm mvvl long. Vsvngrì tiqgø vrvm taq nø wedø bvnchvtrì svng gvsat nø cúnshì ràì wewa íe.

Shóngshøngwe vnvm vchangrì àngdèò lvpat tvrà taq kadø íwe shìwvt yaklvmrì vkøn rawe ínìgø àngdèò lvpat tvnù mànggá rì svng yà:ngìnø nvnggùn lushàì só:rí dvzaq dvkángshì lvm nø mvdøng vchyak we íe. Wedø yakwe shìwvtrì svng wa èyà:ngò we dángtenø kadøgø àngdèò lvpat tvnù mànggá svng tuqlúnlvm mvvl long. Kadø íwe rvtø taq ínìgø àngdèò kámshìwe mànggá svng tuqlúnlvm dvzaqshì ràwe íe.

Weratnø 1 kámshìwe nøt vlràe, 2 nøt màdvcvmshì shaqí dvzaqshì ràe 3  àngdè góng àngdè dvkángshìwe nøt gvlshì we nøt:í dvzaqshì lvm nvngòn ziwe íe. Àngdè nø àngdè mvrà shvri shìwe, tiqdá vsvng kaq mvrà shvri we nvng vzingshìwe dangrì taqkèní kadøgø jórlún we tvrà mvvl long we svng dømsháì nø àngdèò lvpat tvrà taq kadø íwe shìwvt bvnchvtrì vkøn rawe ínìgø gvray í èzíì we nøt mvsøn kùngà taqkèní dvzaq dvkáng shàì nø àngdèò lvpat tvnù mànggá rì svng jórlúnlvm dvzaq shàì wang dvtit tvle svngkà yayáng naròe.
 

Add new comment

9 + 7 =