Zilvngre shvngka

Christu o zilvngré

Nxngmaq cúnsha:iwe mongan móngdan shvra vram taqx zilangré ri vl:i we svng shvngbe í vshǻshaq i nx zilangré rio bvnli dxngjǻri gx mvring wama ri vram vdong taq xgx, svngpan dvci mvdo vram vdong taq x gx, mońgdan bvli ri vram, shvngxmré vram vdong ri taqx gx vlwe sang shǻlún:ie. Zilangré natiqgx taq bvnli dxngjǻ tiqpan cegx mvlwe íninx wegxnx patiqpan gx katnǻ:m lǻm mashvla we cún konǻ tiqlong nvng vbońg we íe. 2018 nxng October shvlǻ taq Sarabín koqkǻmpe Francis taq kení mongan modan vram taq vlwe sarado kaba ri nvng rungnx zilangré rinvng singwe zupung kaba wa bxa longsang shǻlún shie. Welong zupung yǻng shxnwe taq zilangré wa wenx bvnli gvba rinvng svngpan dvci ri vhǻng lúnlǻm dangtaq wǻdǻng o we dxtiqdvchǻ dvdam rxn oe. Mongan zidvng nvng angmaq o lvpat taq wǻmvyx ri longsang wǻlún owe nvngon kungā vl nx vde mong vde rvgaq sang gx garshi lúno ri íe wanx ziangré ridang nvng sing we lvchxm sang gvl bxa we íe. Vsng tiq gxo lvpat taq zilangré pat nx vnap vtangwe lvpat inx we lvpat taq dxngman we tvra ri taq cúnshi lún lǻm nang vdeŏ shvngxmré vdongtaq vdeo mongdǻn mongzxl nx vhǻng lún lǻm bvnli ritaq dvzaq shilún owe íni téwa kxmzxpnx vnapwe lvpat wanx shxńlún:ie. Zilangré tiqgx taq jórnvngon vlnx vhǻng lúnlǻm angdēo mangǻ ri vl nx dvzaq sha:i we taq vsang ri nvng vdu vbong dx vzxm vzap nx dvlxt gvzvm we ang pvn pvn taq kení jornx shvlawe bvli risang rvsāng shinx wǻlún lǻm vchyvk e. we dxíwe taq angdeŏ vjú dvpat wa dvzaq sha:i we ma:í nx vsvng shngbe o vjú dvpat gx dvzaq shi nx dvdam shǻlǻm gvza vchyvk we íe. Zilangré lvpat nx Gvray chyejú taq nvgon vl nx angde o vjú dvpat wa dvzaqshi we mx:í nx vshang shangbe dvpat vjú ziwe bvnli ri taq dvzaq shi rawe sang gx sing shǻ rae. Zilangré ri nang singwe Vatican zupung taq shún bxa we zilangré ri nang singwe pvnchyat ri taq deni la zilangré loq loq nx mvjan gvsat we móngdan ri taq ínx tap rvkol we v hxm:oe, V sangí shvnip we vhxm:oe, nam we vhxm:o nx, vshuq wa dvzvr we vhxmo:e, mashvla we mvdori boqoe, manyam kéo we vhxmo:e. Mvjan dvhx taqo madvrǻ dx shvnip we vhxmo:e, dang vram kení shvnip we vhxmo we svng nxnt yol we taq kení Vatican sarado ri zupung taq shǻdv zǻr nx shún bxa we íe. Wewa mataq vde o noqshi we tvra ri dvngnang singnx vsvng í shvnip shvnar nx shat we vhxm:o ri gx gvza vl we sang shalún shie. We dxíwe dvshǻmvhxt ri vdong taq zilangré ri loq loq mvgam mashvla we bvnli ri, vru ra pan ǻ:m aq nx lvpat sxmwe ri, vsak mvhxqo we zilangré ri tiqlvpat tongrung dvzǻr we ri gvza vl longsang gx shǻlún shie. Vsak camwe zilangré camaré ri taq gx camré shvmanģowe HIV/AIDS yóga ri zín kéo we sang gx yǻng shi e.vhǻng:ǻmi we deni pat taqx zilangréri vdong taq Digital Internet paqzí íegxm ke bx shawe dx tiq dvchǻ yalong Internet paqzí taq kení mvshvla we tvra ri sang vyǻ shi lún inx zilangré ri lvpat taq vjúvl we patzí ri sang cansha:i nx lang shǻ lam gvza v chyak we íe wang sorí nvgon zi we shangka sang yayǻng nar oe. Shangbe sang oqa.

Add new comment

2 + 5 =