Angmèò Nòng Nø, Cv̀mré Goqnicèrì Dvpvt Vjúvlwe Dang.

Angmèò Nòng Nø, Cv̀mré Goqnicèrì Dvpvt Vjúvlwe Dang.

Angmèò nòng cv̀mré goqnicèrì svng dvcøqò wenø cv̀mrérì dvpvt gvzà vjúvlwe svng nøngmaq shv́ngbèí sháìe.
Angmèò nòng gvzà màbá daq dvkvp taqwa zidùng muk nvng dvgá vhàraq mukrì zíì we íe.

Cv̀mrégoqnicèrì svng angmèò nòng dvcøq nvlò nø mvzíò we íninø, vrá tiqkvt zílv́m gvzà yat we íe. Cv̀mré
goqnicèrì svng angmèò nòng cøqdvzv́r shìwe íninø gvzà vjúvlwe dang gø íe. Angmèò nòng nø cv̀mrécèrì
dvpvt nv̀nggùn gø íe, góngshà dvpvt káng dvzv́r we dang nvng góngshà vdùng taq bvlø̀ngrì mvgùng lv́m
dvpvt vgámà lv́m nv̀nggùn zíàò we nvng shiqshvn lv́m dvpvt gø vjúvl we íe.

Wedø cv̀mrérì svng angmèò nòng zíò we dang nø nòng Cancer záyv̀ng svng gø vgámò we íe. Cv̀mré kaq
nòng zíò wenø cv̀mré dvpvt gø angmèò dvpvt gø gvzà vjú vlwe dang íe wàng tiq dùngcè taq kèní dvtit
dvle we íe, shvngbè kaq svng oqà.

Add new comment

4 + 4 =