(B) Dèni Døngku lvmvng tiqyø taq nø  "Døngkumèlaí " rí vdù we mvtúrì mvmè vl yv'ng kèní (12) mvtú svng vrá tiqkvt Paqzí dvkøm nø dvshvng daqòe. 

(B) Dèni Døngku lvmvng tiqyø taq nø  "Døngkumèlaí " rí vdù we mvtúrì mvmè vl yv'ng kèní (12) mvtú svng vrá tiqkvt Paqzí dvkøm nø dvshvng daqòe. 

             Vpø'íwe pèmè vnvmchvngmaq, Døngkumè wàwe nø døngku tiqlòng svng hánglún gø' gø íe. Døngkupè svng paqzizí lún we vjan-bé bok-gū tiqmè gø íe. Vrá nø Cvmrérìò lvpat svng gø mvdóngà nø hángā lún we bøløm we dvgøqshì ra pøtbúm tiqlòng gø íe.

Vrá nø,Døngkumè tiqgøí rí vdù we mvtúrì,
(1) zigan evl.
(2) Mvyø dvkù shònílvp svng tárá èshú:ngshì.
(3) Mà-bong mà-tok  dø  chá vlé nø vchà we, shvma:p kè we vl mvdaq.
(4) Evl we , èshøn we taq nà yáshì.
(5) Gòng we nvng lō we Gvmsùngrì svng Lvng leqsháò.
(6) Dvkvm Kà-shvdiq long taq èzømshì.
(7) kvmnønt evl. Gvray kaq dvleshi leq lúnò.
(8) Vsvng chøm svng wà vsè we, ché,tí dówe vyá shì ràe.
(9) Vsvng shøn Kà mvdvmø vdè døngkupè kaq nà lømshì.
(10) Vdè døngkupè svng nà pøò.(vdèí nà pøò kvt wā cvmrérì nvng tiqdvr vsvngí vpø daqò e)
(11) Døngkupè bvnlì wāng  taqkèní bøn nø lo rà we ínigø, mv-bøn nø lo rà we ínigø shvlá wā v-toq v-tip nø tá:ngshì ràe.
(_) Ngór ngówn we kà shaqí mv-jor nø lo rà we døngkpè svng nønt shèlømò.
(12) Døngkupè nønt mvgør nø nøntshok rvtø kà shøn nà yáshì.

Døngku lvpat taq mvdøng vchvk long nø "Ngà" wàwe ídømshì, shádømshì ,hángshì nøt svng shvyum shì nø shóngnønt wàwe mvdvmø  kvm we, cí:ngà we vdòng taq døngáng dø vrángshì we tiqpvn íe.

Wervt shóngshøng we vnvmchvngmaq ídømshì we nønt svng shvyúm nø  vbóng vduk dø nà tōò. Kà shvdiq døngang kvtwā  shóngnønt tvrà døngku lvpat døngngàng nø Mongzøl we, vháng vlún we, vdá mvgàm we shvbóng shvmvtshì ra døngku lvpat tiqlòng vtoshì lúnlvm ídaqe..

Shvngbeí Gvray Mongzøl lòng leqlun nøng.

Add new comment

1 + 2 =