Covid-19 vna vgám cì nvng Side Effect bøn we dang.

Covid-19 vna vgám cì nvng Side Effect bøn we dang.

 

Shvngkà ètá nøngwe shóngshøng we pè,mè vnvm vchvng maq dènì tálún shìlvm shiqshvn we dang nø Covid vgám cìtú shì dá:ngí

mèpvng side effect bønwe nø shvla we gùmla ímá, mvshvla we gùmla ímá wawe dang nvng sing weí shvngkà tà shìnøng we tiqmaq

nøt vtiq lvm vlwe svng shálún shìrvt røn shìwe dvngtè dvtvn mvyøng we íe.

 

Covid vgám cìtú shì bøì mèpvng vsvng tiqmaq nø góng vkvt shìnø zàwe, tiqmaq nø hø' ciq wùr ciq kènø zàwe dø íwe side effect rì

vhøm shì shàe. We dø ínìgø vsvng tiqma svng nø cìtú dáng shì bøìwe ínìgø kapvn gùmla gø mvbøn we vsvng rìgø vle. Wervtnø side

effect bøn nø zawe vsvng rìnvng mvbøn we rì taq kadø vsháí we ímá wa nìnø vsvng tiqmaq shá mvyø 'we vsvng vlrvt vsvng tiqmaqí

cì mvshvla rvt side effect bønwe ímá wanø nøt vtiq we vsvng rì gø vlwe íe.

 

Covid vgám cìò side effect svng pàrvt nø vsvng vrvmí màvhømò ímá wawe dang svng yv:ngì nìnø coronavirus vgám cì svng

angbaq baq shvla mvchà shvkunò we wàò dá:ngí wà tukngò we svng shálún shìwe íe. Vna svng vgám lvm nvng vna gvp bøì

we ínìgø gvza mvsòng lvm dvpvt dvdvm shìnø tuk ngòwe cì íe. Vna vgám cì wawe nø cìtú dáng shìbø mèpvng side effect

wawe nø zàwe svmaq maq cènø vlwe pvn gø íe.

 

Wedø ínìgø vsvng góng nø tiqgø nvng tiqgø nvnggùn màbóng rvt zawe dang rìgø màbóng we íe. Tiqmaq svng nø gvza zayvng sòn

 we ínìgø tiqmaq taqnø gvza mvsòng dø bøn shawe íe. Covid vgám cìtú shì bøwe ínìgø mvdvm taq shøn bø:ngà we pàgø mvrà we

vsvng rìgø vle. Mvdøng nø tøn lúnò we nvnggùn nvng shiqshvn lvm dang vlwe vsvng nvng màvlwe vsvng màbóng rvt wa íe.

 

Covid vna vgám cìsvng móngdàn vrvm taq vlwe cì pàqzí vdèrìí dvzaq shìnø vna vgám cìpvn gvza loqdø tuk lún bøà we íe. Wervt nø

covid vna vgám cìsvng móngdàn vrvm taq vna vgám cìtú shì bøì we íe. Wedø tiq dvchá nøngmaq Myanmar móngdàn taq gø Covid

vna vgám cì vsvng vrvmí túlún høq dvzaq shìlvm nvnggùn zí mvyøng we íe. Wedø írvt covid vgám cìtú lvm vkoq vkáng vlwe vsvng

rì shvngbè túlún shìhøq dvzaq shàì. Nøngmaq gø vrvmí serè dvké we vkøn we vna zønlì taq kèní lùtshì leqlúnì wàng

pàqzí dvkøm mvyøng we íe.

Add new comment

1 + 1 =