" Gvrayò dvrá me (4) lòng "

" Gvrayò dvrá me (4) lòng "

Shvngbe svng Pàmvrà;
Hkristu vdòng taq shóngshøng we Vpèmè vnvmchvngmaq dèni vrá tiqkvt kvmnønt tvrà svng cvnshàì we rvtø taq " Gvrayò dvrá me (4) lòng " svng nøngmaq tāshì lvm wàì.Bungám kàru 20:12 ciq vdòng yv'ng, Gvray gvsang shøn we taq àngdeò angpè angmè maq svng Vpø ra we dang nvng shvring ra we dang Gvrayí dvkvm we dang svng yvnglún shìe.

 

Rvgaqtøm yv'ngø nøngmaqò angpè angmèmaq svng Vpø shvring nø dvzømshì lòng nø vsvngrì dvhøø  tiqgø' nvng tiqgø' dvzømshì we taq vháng vtv'ng nvmlat (1)dvrá tiqlòng íe.Wè mvdvmø shvngømré dvrá tiqlòng gø íe. Gvrayí nø vháng vtv'ng dvrá rì yv'ngkèní Vsvng dvpvt dvcøp dvgø'a lòng íē.

 

Vrá nø Vsvng dvci, mvdò, lìpongrì angpvnpvn vl we vdòng taq àngdeò jèjú àng Kang rì íwe angpè angmè, àngkup àngkang, àngci, àngdeò Svra rì, móngdàn, móngdàn øp kv'ng shølshú vgorì, dvci dvgøng shølshú vgorì rì nvng vpø vdù rì kaq svng gø vpø shvring ra we dvrá rì angpvnpvn vdá ìwe tvrà svng  gø yv'ng lúnshìē.

 

Yadø íwe tvràrì yv'ng àngdeò angpè angmèmaq svng Vpø shvring shì lòng nø vháng vtv'ng dvrá tiqlòng gø íe. Pàwálvm wàni dvgá dvrá rì shvngbe nø yà lòng taqkèní wā zvrshì rvt íe. Døngku taqkèní mongzøl lvm, vháng vlúnlvm, vrvm vrá lvm, shóngnønt vzø'm lvm, dvshá zā lvm, dvbù lvm,vpø shvring shvta lvm tvrà rì àngdangdang angpvnpvn svng shvngøt dvtú shì rvt íe.Wervt shvngbe nø døngku vdòng yv'ngø vzàng shvngøt dvtúshì lòng íe,walòng svng yv'nglún shìe.

 

Wervt Shvngømré vdòng taqkèní gø gvzà vpø nø shvring weí àngcø àngcèrì kaq svng gvzà shvngøt dvtú rà we tiqlòng íe. Pàwálvm wàni vpø ra we, shvring ra we tiqlòng taq shvngøt dvtú we mà-vl nìnø dvgá mànvp we tvràrì angpvnpvn bungmvnshi we tvrà rì svng gø yvnglún shìe.Vrá nø shànshér we Gvray móngkà yv'ng gø angpè angmè maq kaq svng vpø shvring shì we taq mongzøl nø dvciq lvpat vháng vlúnlvm, ìshøt igvn vtoshì lúnlvm vlē wànø shvngøt dvtú lòng svng gø tálunshi lòng íē.

Angpè angmè Kà mvta lòng nø mongzøl lòng mv-lúnshì walòng svng gø yvnglún shìe.Gvray ínø Rvgaqtøm yv'ng mongzøl we àngcø àngcèrì ílvm dvpvt Angpè angmèmaq kaq svng talen zíò nø shvring yangà we íe. Wervt àngcø àngcèrì nø Angpè angmèmaqò dvgung gø íe, walòng svng gø shànshér kàru yv'ng  yv'nglún shì we tvrà íe.

 

Vrá nø Shvngømré vdòng yv'ng íni gø, Døngku vdòng yv'ng íni gø tasvng shóngnønt vzø'm rà we, vrv'm vrá nø tiqgø' nvng tiqgø' tasvng mvrà vchut ké rà we, dvzøm ké rà we, vpø shvringké rà we dang rì shvngøt dvtúè. Døngku vdòng yv'ng rvtø vrvm shvngøt dvtú we kàrì nø Gvrayò Mongkà svng shvngøt dvtú lòng gø íe.

 

Angpè angmèmaq ínø àngdeò àngcø àngcèrì kaq svng mvkok dvtdi we shóngnøntní cvmré  mv-lìmcè lvpat kèní Kà ta we, Gvray kaq Ká:m we cvmré, vháng vlún we cvmrérì ílvm dvpvt tiqgóng shvngbe vpnóngshì nø dvzaq dvkvng shì weí shvngøt dvtúè. Wè rvtø taq shvring ràe, vpø ràe walòng svng shì ni mvsháshì rvtø íē. Té lúngì dvgvp taqwa vpø shvring ràe, kvmnønt vl ràe walòng svng vtoshì lúnìe.

 

Wervt Àngcø àngcèrì í Angpè angmèmaq kaq svng vpø shvringì, Kà tá ì yv'ngkèní àngcø àngcèrì lvpat taq kadvgvp gø krvtzøm lvm mà-vl. Nønt zvm lvm mà-vl. Àngdangdang taq Gvrayò jèjú, angpè angmèmaqò jèjúrì, mongzøl lvm rì wā vtoshì lúnlvm vlē, walòng svng yà dvrá me taqkèní cvnshàì tvrà íē. Shvngbe svng oqā.

Add new comment

4 + 1 =