Mongzøl lòng nvng Paqzí

Mongzøl lòng nvng Paqzí

Mongzøl lòng nvng Paqzí

 Shvngbe svng Pmr,
    Shúngshøng we pèmè vnvmchvngmaq, vhøm nø mv-ngūshìe wàwe tvrà yv'ng mongzøl lòng nvng Paqzí walòng svng vrá tiqkvt dvdàm shìlvm wàì.Móngdàn tiqlòng yv'ng mongzøl lòng nvng Paqzí wàwe nø tārá cúnshì lòng íe. Móngdàn tiqlòng svng shøl we, øp we tvrà taq Paqzí wàwe nø té vtáng gvzà vchvk we tiqlòng gø íe. 
Paqzí màdá we màsháò we Vsvngrì øp we rvtø taqø móngdàn vdòng taq kadvgvp gø mongzøl lòng mà-vl. Paqzí wàwe taq gø vjú vl we Paqzí, Vsvng kaq svng mvré za nønt shóngnønt  Paqzí lún rà we íē. 

 

    Wervt nø Paqzí lu shìe wàwe taq, tiqmaq nø nē í yvngò we taqkèní cvnshìe. Tiqmaq nø vnāí táò taqsórì cvnshìe. Tiqmaq nø cúnshìwe lvpat taq vhømò we bvnlì tvrà rì taqkèní Paqzí cvnshì we vlē. Tiqmaq nø shvngøtnò we tvrà taqkèní Paqzí cvnshì we vlē. Wervt nø Paqzí cvnshì we tvrà mà-vl nìnø wvngza rì í øp we vhøm vdù ràe. Dvgá rì í vmìng vkvng taqkèní øp lòng svng vtolvm vlē. Yalòng nø Paqzí mà-sháì, mvcvnshàì rvt íe, walòng svng dvdvm shvlàe.Paqzí cvnshì we tvrà taq angpvnpvn vlē. Nvmlat Paqzí dvtang kèní cvnshì nø àngdvtang àngdvtang vháng vlún høq cvnshì lún rà we íē.Nøngmaq móngdàn vdòng taq Paqzí cvnshì we taq vháng vlún høq mv-cvnshì yang rvt vháng vlún we móngdàn, mongzøl we móngdàn vrvng mvlúnò we svng yv'nglún shìe.

 

   Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq móngdàn tiqlòng kaq svng mongzøl dø, vháng vlún dø vrāng lúnlvm dvpvt nø Paqzí wàwe gvzà ràe. Paqzí taqkèní wā vháng vlún dø øp lúnshìe. Paqzí wàwe nø Gá lòng nvng gø vbongè. Paqzí taqkèní wā dìngman lòng, shvla lòng kaq svng wā wá lúnlvm vlē. Paqzí wàwe mà-vl nìnø dvshà mvhø't vhø'm lvm, shvnip shvnar we vdòng taqø cúnshì lvm vlē walòng svng dvdvm shvlàe.

 

   Paqzí wàwe nø lutshi lúnlvm dvpvt nonggùn kūngà tiqlòng gø íe. Lutshi lúnlvm dvpvt nø Paqzí ràe. Paqzí mà-vl nìnø lutshi lúnlvm gø mà-vl walòng svng dvdvm shvlàe. Dvcì tiqlòng lutshi lúnlvm dvpvt gø, mvgv'm mà-shvla we angpvnpvn taqkèní lutshi lúnlvm dvpvt gø Paqzí wàwe gvzà vchvk we nònggùn kūngà tiqlòng gø íe, walòng svng gø dvdvm shvlàe. Paqzí svng shvlá vtv'ng dø cvnshì kvtwa shvlá vtv'ng Paqzí svng yv'nglún shìe. Mvgv'm mà-shvla lòng svng gø yv'nglún shìe. Àngde dvpvt vlún vkvng rì svng gø Paqzí taqkèní wā yv'nglún shìe. Dvgá rì svng vpø shà shì lòng gø Paqzí taqkèní wā íe. 

 

    Paqzí cvnshì we tvrà taqkèní àngdeò móngdàn svng gø vháng vlún dø wá lúnlvm vlē, Paqzí cvnshì we taqkèní wā àngdeò Tong laqyà rì gø vháng vlún dø wá lúnlvm vlē, døngku lvpat kaq svng gø vháng vlún dø wá lúnlvm vlē, walòng svng dvdvm røt shìe. Wervt vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq yadø íwe móngdàn dvja taqkèní àngdeò cvmrérì kaq svng shvla dø Paqzí rì shvngøt rà ìe. Nēí yv'ngshì we bvnlì tvrà rì taqkèní gø shvngøt dvtú ràe. Nønt nvng sing we taqkèní gø shvngøt dvtú ràe. Pvlàcè kvmnønt tvrà taqkèní gø sha góng vjang laqya rì taqkèní gø shvngøt dvtú nø nònggùn zí rà ìe. 
Paqzí cvnshì we àngdeò cvmrérì luq lòng kvt wā, Paqzí svng shóngshì we Vsvng luqlúng kvtwa mongzøl nø vháng vlún we móngdàn vtōshì lúnlvm vlē walòng svng yv'nglún shìe.

 

  Paqzí svng shóngshì we mà-vl nìnø lutshi lúnlvm gø mà-vl, vháng vlún lvm gø mà-vl, móngdàn mongzøl lvm gø mà-vl, døngku mongzøl lvm gø mà-vl. Paqzí svng shóngshì we Vsvng luqlúng kvtwa móngdàn gø mongzøl lvm vlē , dvcì dvgøng Tong laqyà, døngku tvrà àngdangdang taq Paqzí ínø àngde kaq svng shvlut we Gá lòng tiqlòng gø íe.Wervt vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq, rvtø vrvm Paqzí cvnshì we tvrà svng shóngshì nø nònggùn zí ì wvng Paqzí dvkøm nø nònggùn zí mvyøngè. Shvngbe svng oqā.

Add new comment

12 + 7 =