Mvyù Rvtøtaq Kasha Soup Tìshē Dvte Vmaq Lvm Wai.

Mvyù Rvtøtaq Kasha Soup Tìshē Dvtevm Aq Lvm Dang.

Zãyvng vna angpvnpvn loqwe mvyu rvtøtaq góngshà nònggùn vlnø záyvng vna angpvnpvn rìsvng vgámlúnlvm dvpvt kāshā Tìshē mvínìnø
ka soup tìshē dvtè aqlvm waì wàng shvdúm mvyøngwe íe.

Kāshā tìshē mvínìnø Kāshā soup dvtetìnø shiqshvn lvm dang dvpvt gvzà vjúvlnø køtv'mlvm gø yòlwe írvt nøngmaq gø'vrvmí køtv'm shvlá
we íe.

Kāshā soup dvtetìnø zãyvng vna angpvnpvn rìsvng vgvm lúnlvm nònggùn zíòwe írvt záyvng vna rìsvng gvsat lúnòwe íe. Wervtnø kāshā
tìshē soup dvtetìnø shiqshvn lvm vlwe vsvngrì dvpvt nònggùn vlwe vmaqlvm írvt shiqshvn lvm vnønwe vsvngrì dvpvt gø nònggùn
lúnshìnø dvshaqí shiqshvn lvm dvpvt dvbvngà we vmlvm tiqpvn gø íe.

Ténø yamvyù rvtø taqnø dvgá rvtø mvdvm záyvng angpvnpvn gvza bønshàwe írvt kāshā soup tìshē dvte vmlvm gvza vchvkwe íe.
Wervtnø tiqlvbán vdùng taq tiqkvt dvngtè vmaq lúnò ninø téshvlae.

Kāshā dvte tìshē mvínìnø kāshā soup dvte aqwenø shiqshvn lvm dvpvt kadv'ngtè vjúvlwe svng gúndvtup lúnshì we dangtaq -(1) Svyø
vdúng rvmsvng dvshvn dvshérà wenvng Svyø vdúng taq vmpà rìsvng køn dvzvrò we íe. Wervtnø shiqshvn lvm dvpvt gvzà vjúvlwe
írvt køt vmlvm gvza vchvkwe íe. Dvdvmlvm tiqpvn nø vdèí v'mmìwe vmlvm rìnø góng dvpvt màvduwe nvng dat mabúng we rìsvng
gø vmaq vdūwe írvt svyø vdúng taq rvtø gvza vléámìwe ínìnø svyø vdúng taq dvmmá rìgø bønsháshìe. Kāshā soup dvtetì aqwenø
svyø svng dvshvn dvshérà wenvng shìqshvn lvm lúnshìe. Góngshà dvpvt ràwe dat rìnvng nònggùn vlwe vmaqlvm pvn íe. Poqwá
nvng singwe shìqshvn lvm dvpvt gø vgámã we íe.

(2) Sharø vshúngnø zàwe vlwe nigø vgvmò we íe - Kāshā dvte tìshētaq vbá we dat rìnø glycosaminoglycans dat pound tiqpvn nø
sharø vshúngnø zawe svng dvbvng we nvng collagen tuk dvbvngò dang gø vle. We rvtnø Cvmwe, tèwe màrvsvng Shaq sharø
dang dvpvt gvzà vjúvlwe kāshā soup dvte tìshēnø dat vcì, vmaqlvm tiqpvn íe.

(3) Góng dvpvt nònggùn vlwe dang - Kāshā soup tìshē taq vbáwe dat mvlùng nø góng vdúng taq vnarì mvgùng dø vgámārae.

(4) Gúngshā vnvp we nvng gúng shìqshvn lvm lúnshìwe dang.

5) Calcium dat, magnesium nvng phosphic datrì vbárvt nø gúng shìqshvn lvm dvpvt gvzà vjúvlwe íe.

Shà bvløng kèwe vna rìsvng dvshaqí shvnwa zøm daqè. Kāshā dvte tìshēnø nònggùn dvshaqí lúnshì dvzvr we írvt zarúrì gø dvshaqí
nònggùn vlnø shiqshvn lvm dvpvt dvbvngà we íe.

Kāshā dvte tìshē gøtvmlvm ínìnø kasha taq jømwe nvmjím vlshaq írvt télaq gvmdā wanø ငံပြာရည် wawe shvlaq tì nvng dvgá jømwe
pvnrì mvzv:ngò ninø shvlá vtvng íe. Kāshā dvte tìshē gøtvmwe íninø bøbølùm vmràe. Kāshā tìshē taq vbáwe vitamin nvng vmaqlvm
nònggùn dat rìnø góngsha dvpvt nònggùn vlwe írvt mvyù rvtø taq bønwe záyvng vna angpvnpvn svng vgámārae.

Nøngmaq chøm døngkū vsvng tiqgø'gø' zadaqwe íninø kapvn køtv'mlvm wanø vzvng nøtshì we íe. Shā màbáwe tìshē køtnālvm
vzvngni dvdvm shìe. Tìshē køtnālvm íninø kāshā tìshē mvínìnø shā soup dvte tìshēnø zàvsvng dvpvt nònggùn lún shìwe írvt dvshaqí
zø'mlùngwe íe. Kāshā dvte soup wa mví dvgá shārø angpvnpvnò soup tìshē rìgø nònggùn vlwe íe.

Wervtnø záyvng ziqyvng gvzà loqwe mvyù rvtø taq kāshā dvte tìshē soup nvng dvgá dvte soup rìsvng vmaqlvm waì. We mvdvm Nàngwà,
Dàngchē angsha nvng angshārø rìgø nònggùn vlwe vmaqlvm rì íe. Gúng shiqshvn we vsvng rìgø, shiqshvn lvm dang taq vnønwe vsvngrì
gø'vrvm soup dvte køtv'mì nø shiqshvn mòngzøl dø v'l lúnlvm dvpvt dvshvtwe kà íe shvngbè svng oqà.

Add new comment

2 + 6 =