Rvzì móng taq vyø lù:vm we dang dvmvn we.

Rvzì móng taq vyø lù:vm we dang dvmvn we.
        Vshaq. Døng kàng No Lay, Vshaq. N Dup Dú Sam ( Vsøn )

Rvzì móng taq vl:ìwe dvcì cèrìò vyø lù:vm we dang svng cømla hang kèní dvtanshì we íe. Nvnggùn gø zí dèbang daqshà .

Add new comment

4 + 9 =