Sømsaq mòngzøl we Døngkū bøn lvm dvpvt wawe dang.

Sømsaq mòngzøl we Døngkū bøn lvm dvpvt wawe dang.

 

Shóngshøng we Pèmè vnvm vchvng maq dènì nøngmaq taq kèní vkvt wa døngkū angshvr gòng we ínìgø, Gvmsòng Jubili, Jà Jubili tuq høq

døngkū de rvtø gvzà naqwe rì ínìgø nøngmaq shvngbè nø shóngnøt mvdøng taq kèní kà shvdiq døng nø shvdøng shvngøng shì vzøm nø

vlwe døngkū bøn mvyø' we vsvng rìwa íe. Wedø íwe døngkù bønlvm dvpvt, kãdø dvzaq shìra we dang svng dvtit dvlè lvm íe.

 

Ngàngdøng we døngkù tiqchøm bøn lúnlvm dvpvt wawe dang taq rvtø gvzà vlé høq tiqdø vlrà we nøngmaq gø' vrvmí sháìe. We rvtnø døngkù

shvng bøwe ínìnø vshvng dørøm, vmpà vmwe nvng hàng sømla tiqdø yvng we rì wárae. Døngkù vdòng taq yadø íwe laqyà shvla rì dvtvn nø

jèjú lún dvzvr ràe.

 

Dvgá vsvng rì màvbá dø vdèò døngkù vsvng rìwà vhøm nø kà dvmvn we dang gø døngkù ngàng døng lvm shvzøng shìwe dang íe. Døngkū

pè,mè íbø shà rvt dvgá mvdøng mvdaq dvmvn lvm mvrà wanø, dvdvm mvdaq, rvtø lùshìnø dvmvn vdūwe íe.

 

Yadø kà dvmvn we taq shvlà we dang rìsvng shøn lvm vdūe wa dvdvm shá ràe. Wedø wá shìwe nø døngkù taq nøtcvm lvm vlwe ínìgø

nvnggùn vzí kewe tiq dang gø ívmè. Døngkù pè nvng døngkù mè dvhø taq tiqgø nvng tiqgø gvza vchvk we vsvng rìdø vrvm vrá we dang

gø døngkù vdòng taq sømsaq mòngzøl lvm dvpvt vchvk mvdøng íe.

 

Døngkū taq sømsaq mòngzøl lvm svng lún mvyø'e ínìnø, døngkù taq vl màtù we vjvng laqyà rì shvmá:ngò nø vjvng laqyà shvlá rì dvtvn lvm

vchvk we íe. We vjvng laqyà shvlá rì svng rèmlvm nø yate, wedø ínìgø Sømsaq mòngzøl nø byò we døngkù bønlvm shóng we ínìnø shvmùn

shì ràe.

 

Gwr vtū we vjvng laqyà rìnø mvrà lawe, vzøl shìwe, vbøn shìwe, kà vzvt shìwe, svrè dvzvr we, mvra zìwe nvng vjvng laqyà dvtvn we rì íe.

Shvlà we vjvng laqyà rìnø nvnggùn zìwe, kà tàwe, vtò shì shàwe, tiqgø nvng tiqgø kám we, vpø' shvring we nvng màbóng we svng dvkøm

shì shàwe rì íe. Vdèò døngkù mè svng vpø' we dang gø íe.

 

Døngkū nvng sing nø zetlet kùngpvn we Paqzí vdèrìí shønò we taq vjvng laqyà dvtvn lvm shvlá vtvng nvng vháng vtvng nø taq svng tale

vpø'ke we dang íe wàe. Vdè yvng kèní dvgá vsvng tiqgø svng shóngnøt màbá dø vpø' shvla we ínìgø vpø' we dang màbá shaq shònge

wa lvm nø mvbøn we íe. We rvtnø Angcø angcè rì, angrì angyvng rì mvrdang taq vzøl shìwe nvng vbøn shìwe rì shøn mvdaq. Døngkū taq

mvngkàng bøn we ínìnø shønggàn yvng svng shvle mvdaq, shvla mvchà vrà shìnø dvdvng ràe.

 

We rvtnø døngkù tiqchøm taq mvng kàng mvbøn lvm dvpvt nøtcøp shvyúm shìnø nøt vsháì lvm mvl nø nøt máng shøl weí mòngzøl we

døngkù ílún lvm dvpvt døngkù pè,mè té nøtkøm nø taq svng tvlè kàta weí vdèò døngjá svng vpø' nø dvzaq shìlvm vchvk we íe.

Add new comment

5 + 14 =